Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1481/2019Usnesení NS ze dne 11.12.2019

HeslaDovolání
Obsahové náležitosti opravných prostředků
Řízení o dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.1481.2019.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265h odst. 1 předpisu č. 141/1961 Sb.

§ 265f odst. 1 předpisu č. 141/1961 Sb.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1481/2019-2200

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 11. 12. 2019 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného O. Z., nar. XY v XY, trvale bytem XY, podaném proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 2 To 83/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 T 6/2017, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání obviněného O. Z. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 10. 2018, č. j. 2 To 83/2018-2029, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 3. 2018, č. j. 33 T 6/2017-1882.

V podaném mimořádném opravném prostředku odkázal na dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. s tím, že napadeným rozhodnutím mělo být porušeno jeho právo na spravedlivý proces. Navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k tr. ř. zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal soudu prvního stupně věc znovu projednat a rozhodnout.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství k dovolání uvedl, že obviněný ve vztahu k dovolacím důvodům podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. neuplatnil žádné konkrétní námitky a podané dovolání tak nesplňuje obsahové náležitosti. V případě, že předseda senátu soudu prvního stupně postupoval podle § 265h odst. 1 tr. ř. (tj. vyzval k odstranění vad ve lhůtě dvou týdnů) a obviněný přesto vady neodstranil, státní zástupce navrhl dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítnout.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda je dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti, zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí, nebo zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Přitom shledal, že dovolání obviněného nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

Podle § 265f odst. 1 tr. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.

Z citovaného ustanovení je patrno, že nezbytnou náležitostí obsahu dovolání je uvedení zákonného dovolacího důvodu nejen odkazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. (dovolací důvod podle § 265b odst. 2 tr. ř. nepřichází v této věci v úvahu), ale včetně uvedení konkrétních námitek, jimiž má být dovolací důvod naplněn (srov. přiměřeně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2003, sp. zn. 7 Tdo 541/2003, či ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 8 Tdo 1540/2018).

Obviněný v podaném dovolání odkázal na dva zákonné dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř., dále však neuvedl (kromě zcela obecné výhrady o porušení práva na spravedlivý proces) žádné konkrétní námitky, jež by uplatňoval proti napadenému rozhodnutí a které by se vztahovaly k výše zmíněným důvodům dovolání.

Předseda senátu Krajského soudu v Ostravě postupem podle § 265h odst. 1 tr. ř. na pokyn Nejvyššího soudu vyzval obhájce obviněného k tomu, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení výzvy odstranil vady podaného dovolání, které spočívaly v neuvedení konkrétních skutečností, jež naplňují označené dovolací důvody. Zároveň jej upozornil na to, že jinak bude dovolání odmítnuto. Výzva byla obhájci doručena prostřednictvím datové schránky dne 17. 10. 2019 (viz č. l. 2193 trestního spisu). Ten na výzvu ve lhůtě (ani později) nijak nereagoval, takže vada podaného dovolání zůstala neodstraněna.

Za tohoto stavu není podané dovolání z hlediska svého obsahu způsobilé k tomu, aby se jím Nejvyšší soud dále zabýval a aby na jeho podkladě přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítl jako dovolání, které nesplňuje náležitosti obsahu dovolání. O dovolání rozhodl v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Vzhledem k výraznému časovému odstupu od vyhlášení napadeného usnesení dne 30. 10. 2018 pokládá Nejvyšší soud za nutné konstatovat, že věc mu byla s dovoláním obviněného O. Z. předložena po úplném a řádném provedení postupu podle § 265h odst. 1 tr. ř. až dne 29. 11. 2019. V řízení před Nejvyšším soudem tedy nedošlo k průtahům.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 12. 2019

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru