Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 129/2002Usnesení NS ze dne 14.05.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:7.TDO.129.2002.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 129/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. 5. 2002 o dovolání Ing. P. V., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2001, č. j. 7 To 242/2001-160, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného Ing. P. V. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný Ing. P. V. byl společně s obviněným V. B. rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19. 2. 2001, č. j. 3 T 176/2000-136, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2001, č. j. 7 To 242/2001-160, uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a byl mu za to uložen podle § 250 odst. 3 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání dvou roků. Podle § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon tohoto trestu odložen na zkušební dobu v trvání tří roků. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla oběma obviněným uložena povinnost uhradit společně a nerozdílně poškozené firmě P., se sídlem P., škodu ve výši 320.030,- Kč.

Z obsahu trestního spisu vyplývá, že usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2001, č. j. 7 To 242/2001-160, jímž soud II. stupně odvolání obou obviněných proti rozsudku soudu I. stupně podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná zamítl, bylo obviněnému Ing. P. V. doručeno dne 15. 11. 2001 a téhož dne i jeho obhájci JUDr. F. M.

Proti shora citovanému rozhodnutí soudu II. stupně podal obviněný Ing. P. V. prostřednictvím svého obhájce dne 3. 1. 2002 u Obvodního soudu pro Prahu 8 dovolání.

Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci není dovolání přípustné.

Dovolání jako mimořádný opravný prostředek bylo nově do trestního řádu začleněno novelou účinnou od 1. 1. 2002 (zákon č. 265/2001 Sb.). Časová působnost trestního řádu se řídí zásadou, že trestní řízení se koná podle zákona účinného v době řízení. V době do 1. 1. 2002 bylo možno pravomocné rozhodnutí napadnout pouze stížností pro porušení zákona nebo návrhem na povolení obnovy řízení. Jestliže dovolání bylo zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, znamená to, že tento mimořádný opravný prostředek lze podat jen tehdy, nastanou-li podmínky pro jeho podání až po 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. Pro shora uvedený závěr, tj. že dovolání lze podat jen proti rozhodnutím, která nabyla právní moci v době od 1. 1. 2002, svědčí i ta okolnost, že přechodná ustanovení zákona č. 265/2001 Sb. neupravují možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona.

Z výše uvedeného pak vyplývá, že dovoláním bylo napadeno usnesení, které nabylo právní moci dne 14. 8. 2001, tudíž proti němu nelze podat dovolání, neboť tento nový mimořádný opravný prostředek byl zaveden do trestního řádu až s účinností od 1. 1. 2002.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl jako nepřípustné, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a jemu předcházející řízení ve smyslu § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. května 2002

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru