Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 124/2004Usnesení NS ze dne 11.02.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:7.TDO.124.2004.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 124/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 11. 2. 2004 v neveřejném zasedání o dovolání obviněných R. H. a M. H., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2003, č. j. 12 To 179/2003-250, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 4 T 29/2003, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněných odmítají.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Semilech ze dne 18. 3. 2003, č. j. 4 T 29/2003?223, byl obviněný R. H. uznán vinným trestným činem poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, když pro výkon tohoto trestu byl obviněný podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Obviněná M. H. byla uznána vinnou pomocí k trestnému činu poškozování věřitele podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 256 odst. 1 písm. a) tr. zák. a byl jí uložen trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, jehož výkon byl obviněné podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání patnácti měsíců. O nároku poškozeného bylo rozhodnuto podle § 228 odst. 1 tr. ř.

Proti tomuto rozsudku bylo podáno odvolání obviněnou M. H. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 8. 2003, č. j. 12 To 178/2003?263, byl z podnětu odvolání obviněné napadený rozsudek zrušen podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. pouze ve výroku o náhradě škody. Odvolání podané JUDr. J. V. ve věci obviněného R. H. bylo podle § 253 odst. 1 tr. ř. Krajským soudem v Hradci Králové dne 20. 8. 2003, č. j. 12 To 178/2003-258, zamítnuto.

Po vyhlášení rozsudku soudem prvního stupně bylo dne 28. 3. 2003 doručeno okresnímu soudu odvolání, kde byl samosoudce věc rozhodující označen za osobu podjatou vůči obviněným.

Samosoudce v návaznosti na tuto skutečnost rozhodl usnesením dne 2. 4. 2003, sp. zn. 4 T 29/2003, tak, že podle § 31 odst. 1 tr. ř. není vyloučen z projednávání trestní věci obviněných manželů H., vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 4 T 29/2003. O stížnosti podané proti tomuto usnesení rozhodl Krajský soud v Hradci Králové dne 30. 4. 2003, pod č. j. 12 To 179/2003-250, tak, že napadené usnesení podle § 149 odst. 1 tr. ř. zrušil.

Dovolání bylo podáno obviněnými prostřednictvím obhájkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2003, č. j. 12 To 179/2003-250, dále uvádějí také \"proti usnesení Okresního soudu v Semilech, jímž rozhodl samosoudce okr. soudu a contrario, že není vyloučen pro podjatost\".

Předně je třeba uvést, že dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští (§ 265a odst. 1 tr. ř.). Rozhodnutím ve věci samé se ve smyslu § 265a odst. 2 písm. a-h) tr. ř. rozumí: a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání, b) rozsudek, jímž byl obviněný zproštěn obžaloby, c) usnesení o zastavení trestního stíhání, d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu, e) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání, f) usnesení o schválení narovnání, nebo h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písm. a) až g).

Přestože dovolání bylo podáno prostřednictvím obhájkyně, napadá jiné rozhodnutí, než které lze dovoláním napadnout ve smyslu § 265a odst. 1, 2 tr. ř.

Z předloženého spisu vyplývá, že dovolání bylo podáno prostřednictvím obhájkyně (§ 265d odst. 2 tr. ř.), osobami uvedenými v § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř., ve lhůtě stanovené v ustanovení § 265e tr. ř., je však nepřípustné, neboť je jím napadeno jiné rozhodnutí, než které je uvedeno v § 265a odst. 1, 2 tr. ř., což je patrno ze shora doslovně uvedeného okruhu rozhodnutí, která lze dovoláním napadnout.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti musel Nejvyšší soud dovolání obviněných jako nepřípustná podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítnout, a to v neveřejném zasedání /§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř./.

Poučení: Proti tomuto usnesení není další opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. února 2004

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru