Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1114/2019Usnesení NS ze dne 11.09.2019

HeslaDovolací důvody
Lhůty
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.1114.2019.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1114/2019-757

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 11. 9. 2019 v neveřejném zasedání o dovolání, které podal obviněný J. B., nar. XY ve XY, bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 11. 2018, sp. zn. 11 To 350/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 4 T 72/2018, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání, které podal obviněný J. B., odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 11. 2018, č. j. 11 To 350/2018-703, jímž bylo rozhodnuto o odvolání obviněného a poškozené L. B. proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 7. 8. 2018, č. j. 4 T 72/2018-677. Dovoláním se obviněný s poukazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. domáhal zrušení rozhodnutí soudů obou stupňů a vrácení věci soudu prvního stupně k opětovnému projednání. K dovolání obviněného se vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství a navrhl jej odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., neboť má za to, že bylo podáno opožděně.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti, zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí, nebo zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Po přezkoumání uvedeného Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. O zákonné lhůtě k podání dovolání byl obviněný řádně poučen v napadeném usnesení.

Obviněnému bylo usnesení Krajského soudu v Hradci Králové doručeno poštou do vlastních rukou dne 8. 1. 2019 a obhájci obviněného dne 13. 12. 2018 (č. l. 709). Lhůta k podání dovolání, počítaná podle § 60 odst. 2 tr. ř., obviněnému uplynula dnem 8. 3. 2019 (pátek). Obviněný podal dovolání prostřednictvím svého obhájce dne 10. 3. 2018 (č. l. 728 a násl.). Z uvedených časových souvislostí je zřejmé, že podání bylo učiněno po uplynutí zákonné dovolací lhůty.

Nejvyšší soud proto opožděně podané dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení.

Nad rámec uvedeného je namístě poznamenat, že rozhodnutí soudu druhého stupně je ze dne 20. 11. 2018, avšak věc byla předložena Nejvyššímu soudu k projednání dovolání až 30. 8. 2019 a v dovolacím řízení tak nedošlo k žádným průtahům.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 9. 2019

JUDr. Petr Angyalossy, Ph. D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru