Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1114/2010Usnesení NS ze dne 12.10.2010

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2010:7.TDO.1114.2010.1
Důvod dovolání

265b/1g

Dotčené předpisy

§ 234 odst. 1 tr. zák.

§ 249b tr. zák.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1114/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. října 2010 o dovolání obviněného T. P. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. 10 To 130/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 4 T 25/2010, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného T. P. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Semilech ze dne 22. 2. 2010, sp. zn. 4 T 25/2010, byl obviněný T. P. uznán vinným pod bodem a) rozsudku trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a pod bodem b) rozsudku trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 234 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody na dobu čtyř let. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. byl obviněnému uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, a to modré čepice s nápisem BCB vpředu a nápisem Jablonec n. N. a dále plastové černé pistole s bílou rukojetí s nápisem STAR. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit poškozeným uvedeným ve výrokové části rozsudku škodu způsobenou trestným činem v částkách uvedených v rozsudku. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byly poškozená Komerční banka, a. s., poškozená J. V. a poškozená V. P. odkázány se zbytky nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Obviněný podal proti tomuto rozsudku odvolání proti výrokům o vině a trestu. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. 10 To 130/2010, zamítl odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. 10 To 130/2010, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce včas dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný směřuje své dovolací námitky proti právnímu posouzení dílčích skutků popsaných ve výrokové části soudu prvního stupně pod body 3) a 4). Vytkl soudu prvního stupně, že při hodnocení důkazů v souvislosti se skutkem pod bodem 3) vycházel z písemného podání svědkyně V. J. a z výpovědi svědkyně A. R. Obviněný popřel, že by se v tomto bodě dopustil trestného činu dodal, že popsaného napadení se dopustil svědek P. S. Obviněný nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že uvedeného svědka se nepodařilo vyslechnout, neboť byl protokolárně vyslechnut a byl obžalobou navrhován k výslechu jako svědek. Obviněný je přesvědčen, že bez výslechu tohoto svědka je dokazování neúplné a jeho výpověď nelze nahrazovat výslechem jeho matky A. R. Obviněný rovněž nesouhlasí s hodnocením výpovědi uvedené svědkyně, že svědek P. S. žil nahodilým způsobem života, neměl dlouhodobé zaměstnání a přespává u kamarádů. Tvrdí, že od svědka P. S. si skutečně půjčoval peníze a ten se k němu choval tak, jak uvedl ve svých výpovědích. Podle obviněného soud prvního stupně dospěl i v případě skutku popsaného pod bodem 4) k nesprávnému závěru, že se dopustil trestného činu s tím, že pro takový závěr nemá dostatečné důkazy, tomuto závěru neodpovídá ani výpověď poškozené, ani další nepřímé důkazy. Obviněný je přesvědčen, že v uvedených skutcích mu nebyla prokázána vina bez důvodných pochybností a vytkl odvolacímu soudu, že se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně.

Obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. 10 To 130/2010, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně se do dne projednání dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav věci zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit.

Obviněný učinil obsahem svých dovolacích námitek jen námitky skutkové, tedy námitky, které směřují proti učiněným skutkovým zjištěním a proti způsobu hodnocení důkazů. Za námitky skutkového charakteru je nutno považovat námitky obviněného, že soud prvního stupně nesprávně hodnotil důkaz výslechem svědkyně A. R., že nebyl proveden důkaz výslechem svědka P. S., a že závěry o jeho vině pod body 3) a 4) rozsudku nejsou podloženy přesvědčivými důkazy. Tím obviněný napadl rozsah provedeného dokazování, způsob hodnocení důkazů, jakož i soudy učiněná skutková zjištění, jimiž je dovolací soud vázán.

V řízení o dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se nelze domáhat přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Uplatněný dovolací důvod není naplněn námitkami, které jsou polemikou se skutkovým zjištěním soudů, se způsobem hodnocení důkazů nebo s postupem při provádění důkazů (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 7 Tdo 686/2002). Dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný sice formálně uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak učinil tak prostřednictvím námitek, které ho obsahově nenaplňují a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Proto dovolání obviněného T. P. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. října 2010

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru