Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1107/2017Usnesení NS ze dne 08.11.2017

HeslaNutná obhajoba
Přítomnost při soudních jednáních
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TDO.1107.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. c) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 36 odst. 1 písm. a) tr. ř.

§ 263 odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1107/2017-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 8. listopadu 2017 v neveřejném zasedání, o dovolání obviněného J. I., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 4 To 416/2016, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 4 T 113/2016, takto:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se usnesení Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 4 To 416/2016, zrušuje.

Podle § 265k odst. 2 věta druhá tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Ústí nad Labem přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 29. 8. 2016, sp. zn. 4 T 113/2016, byl obviněný uznán vinným přečiny krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr. zákoníku a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku. Za to byl podle § 205 odst. 2 a § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o nároku poškozené N. D. na náhradu škody.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal obviněný odvolání, které Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 4 To 416/2016, podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

II.

Proti rozhodnutí soudu druhého stupně podal obviněný řádně a včas dovolání opírající se o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. c) a d) tr. ř. Uvedl, že veřejné zasedání o jeho odvolání se konalo u krajského soudu dne 30. 11. 2016, o jeho konání byl vyrozuměn, ale nemohl se ho zúčastnit, protože byl od 15. 11. 2016 „vzat do vazby/výkonu trestu“. K tomuto dni u něj vznikl důvod nutné obhajoby ve smyslu § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř. V odvolacím řízení mu ale nebyl obhájce ustanoven a došlo tak k porušení ustanovení o nutné obhajobě a v rozporu se zákonem se konalo veřejné zasedání v jeho nepřítomnosti, čímž byl také zkrácen na svém právu, aby věc byla projednána v jeho přítomnosti a mohl se vyjádřit ke všem důkazům. Neučinil také žádné prohlášení, že se vzdává účasti u veřejného zasedání. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení krajského soudu a přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedl, že postupem odvolacího soudu došlo k porušení práva obviněného na obhajobu a navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem a tomuto soudu podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

III

Nejvyšší soud z hlediska dovolacích námitek přezkoumal řízení předcházející rozhodnutí odvolacího soudu a zjistil, že dovolání je důvodné.

Podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho podle zákona mít měl.

Podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. lze dovolání podat, byla-li porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání.

Jak vyplývá z trestního spisu Okresního soudu v Teplicích sp. zn. 4 T 113/2016, Hlavní líčení se ve věci konalo dne 29. 8. 2016 v přítomnosti obviněného, který hned po vyhlášení rozsudku podal proti němu odvolání s žádostí, aby mu byl k sepisu odvolání ustanoven obhájce. Samosoudce okresního soudu za účelem sepisu písemného odvolání ustanovil obviněnému obhájkyni JUDr. L. Kýčkovou a odvolání pak bylo dne 19. 9. 2016 doručeno soudu. Dne 14. 10. 2016 byl obviněnému policií doručen rozsudek okresního soudu.

Po předložení věci odvolacímu soudu byl obviněný zásilkou do vlastních rukou, kterou si převzal na poště dne 2. 11. 2016, vyrozuměn o konání veřejného zasedání odvolacího soudu dne 30. 11. 2016. Z protokolu o veřejném zasedání krajského soudu ze dne 30. 11. 2016 vyplývá, že se u obviněného bylo vykázáno doručení vyrozumění o jeho konání, obviněný se nedostavil a soud rozhodl, že se veřejné zasedání bude konat v jeho nepřítomnosti. Na závěr veřejného zasedání bylo vyhlášeno Krajským soudem v Ústí nad Labem usnesení ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 4 To 416/2016, kterým bylo podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného jako nedůvodné zamítnuto.

Ze záznamu Vězeňské služby ČR, Věznice Bělušice, na nařízení výkonu trestu v této věci sp. zn. 4 T 113/2016 vyplývá, že předpokládaný nástup trestu odnětí svobody je 5. 2. 2022. Z evidence osob ve výkonu trestu odnětí svobody Nejvyšší soud zjistil, že obviněný ke dni 7. 11. 2017 ve výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen ve věci Okresního soudu v Teplicích sp. zn. 2 T 6/2017 a trest nastoupil dne 15. 11. 2016.

Je tak zřejmé, že v době konání veřejného zasedání odvolacího soudu dne 30. 11. 2016 již obviněný nebyl na svobodě ale ve výkonu trestu odnětí svobody. Podle § 36 odst. 1 písm. a) tr. ř. tak u něj vznikl důvod nutné obhajoby. Podle § 263 odst. 4 tr. ř. v nepřítomnosti obžalovaného, který je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, lze veřejné zasedání odvolacího soudu konat jen tehdy, jestliže obžalovaný výslovně prohlásí, že se účasti při veřejném zasedání vzdává.

Pokud za dané situace odvolací soud konal dne 30. 11. 2016 veřejné zasedání o odvolání obviněného v jeho nepřítomnosti, aniž se obviněný vzdal výslovně účasti na něm a také bez přítomnosti obhájce, protože mu nebyl ani ustanoven, bylo tím porušeno právo obviněného na obhajobu a na projednání věci v jeho přítomnosti. Ve věci tak byly námitkami obviněného naplněny uplatněné důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. c) a d) tr. ř.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Věc se tak vrací do stadia, kdy bude Krajský soud v Ústí nad Labem znovu rozhodovat o odvolání obviněného. Nejvyšší soud nerozhodoval o vazbě obviněného podle § 265l odst. 4 tr. ř., protože obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody uložený mu v jiné trestní věci Okresního soudu v Teplicích sp. zn. 2 T 6/2017.

Nejvyšší soud takto rozhodl v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. listopadu 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru