Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1102/2014Usnesení NS ze dne 11.09.2014

HeslaObnova řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:7.TDO.1102.2014.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 283 odst. d tr. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3743/14
soudce zpravodaj JUDr. Ludvík David


přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1102/2014-14

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 11. září 2014 v Brně dovolání obviněné Ing. I. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 7 To 110/2014, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 7 T 153/2001 a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněné Ing. I. K. odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 7 T 153/2001, byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh obviněné Ing. I. K. na povolení obnovy řízení. Stížnost, kterou obviněná Ing. I. K. podala proti tomuto usnesení, Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 7 To 110/2014, zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou.

Proti tomuto usnesení podala obviněná Ing. I. K. prostřednictvím obhájce včas dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., protože rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V dovolání namítá, že Městský soud v Praze, ani Obvodní soud pro Prahu 1, nevzaly v úvahu, že ČSOB, a. s., neměla oprávnění vystupovat ve věci jako poškozená. Byla tedy nesprávně posouzena právní pozice ČSOB, a. s., která vystupovala v řízení jako údajně poškozená. Úvěr byl sjednán dle podmínek IPB, a. s., přičemž tyto podmínky neměl soud k dispozici. Tedy nemohlo být prokázáno, že dovolatelka porušila podmínky, které se vázaly na poskytnutí úvěru ze strany IPB, a. s. Rovněž dovolatelka namítá, že veškeré údaje, které IPB, a. s., žádala, uvedla pravdivě. Tedy nemohlo dojít k porušení § 250b tehdejšího tr. zák. Navíc pokud IPB, a. s., cokoliv, co by zpřísňovalo podmínky poskytnutí úvěru obviněné Ing. I. K. zasílala, potom dovolatelka namítá, že nemohla tyto případné dispozice převzít, protože jí bylo protiprávně znemožněno pobývat v jejím trvalém bydlišti, kam jí byla pošta zasílána. Poukázala na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 26 Cdo 3151/2011, který řeší její konkrétní věc, tedy nemožnost pobývat v trvalém bydlišti. Obviněná Ing. I. K. tedy tvrdí, že jí nebylo prokázáno, že by jakýkoliv trestný čin spáchala vědomě, přičemž trestný čin úvěrového podvodu dle § 250b tr. zák., za který byla odsouzena, je trestným činem úmyslným. Věc byla proto nesprávně hmotně právně posouzena.

Dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud z podnětu dovolání podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 7 To 110/2014, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Městskému soudu v Praze nové projednání věci se závazným právním názorem.

Nejvyšší státní zástupce ve stručném vyjádření navrhl, aby dovolání bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání je nepřípustné. Vycházel z následujících skutečností.

Přípustnost dovolání je upravena v § 265a tr. ř. Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Podle § 265a odst. 2 tr. ř. se rozhodnutím ve věci samé rozumí

a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

c) usnesení o zastavení trestního stíhání,

d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g) usnesení o schválení narovnání, nebo

h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Z těchto ustanovení je zřejmé proti jakým rozhodnutím a za jakých podmínek zákon připouští dovolání. Dovolání jako mimořádný opravný prostředek proto nelze podat proti jakýmkoliv pravomocným rozhodnutím a z jakýchkoliv důvodů. Rozhodnutí soudu o návrhu na povolení obnovy řízení není uvedeno v taxativním výčtu rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 2 tr. ř. Dovolání je nepřípustné, jestliže je jím napadeno jiné rozhodnutí, než je rozhodnutí soudu ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 1, 2 tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné, a proto je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání, které konal za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. září 2014

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru