Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1102/2004Usnesení NS ze dne 23.09.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:7.TDO.1102.2004.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1102/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 23. září 2004 v neveřejném zasedání v Brně o dovolání obviněného Ing. J. A., které podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2003, sp. zn. 8 To 539/2003, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 2 T 393/2003, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 2 T 393/2003, byl obviněný uznán vinným trestným činem pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zák. Za to byl podle § 206 odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 1 (jednoho) roku.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2003, sp. zn. 8 To 539/2003, bylo odvolání obviněného proti shora uvedenému rozsudku soudu prvního stupně odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř., protože nesplňovalo náležitosti obsahu odvolání, když obhájce obviněného odůvodnil odvolání až po uplynutí 5-ti denní lhůty uvedené v ustanovení § 251 odst. 1 tr. ř.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal obviněný dovolání, ve kterém uvádí, že odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, které bylo tomuto soudu doručeno dne 13. 10. 2003, podával sám z toho důvodu, že neměl zájem, aby jej někdo z advokátů obhajoval, a že chtěl sám dokázat, že to, co tvrdil v souvislosti s privatizací farmy v Č., se zakládá na pravdě. Obviněný má za to, že soudkyně okresního soudu, která jeho věc projednávala, jeho odvolání podané dne 13. 10. 2003 neodeslala na krajský soud, ale ustanovila mu obhájce, kterému dala lhůtu 5 dnů, aby odvolání zdůvodnil. Obviněnému tedy nebylo umožněno, aby si obhájce zvolil, a ustanovenému obhájci byla dána krátká pětidenní lhůta k prostudování spisu, který čítal téměř 400 stran, přičemž v této lhůtě byly 2 dny volna a ustanovený obhájce byl zaneprázdněn natolik, že se s ním ani nemohl sejít. Tímto postupem bylo porušeno právo obviněného na spravedlivý proces a spravedlivou soudní ochranu zaručené Ústavou a Listinou základních práv a svobod, podle jejíhož čl. 40 odst. 3 má obviněný právo na to, aby mu byl poskytnut čas a možnost obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Protože se obviněný proti rozsudku odvolal včas a z jeho postoje v průběhu celého trestního řízení bylo zřejmé, že s rozsudkem jako takovým nesouhlasí, nebyl důvod k odmítnutí odvolání a mělo být nařízeno odvolací jednání, kde by obviněný blíže a jednoznačně uvedl své stanovisko k napadenému rozsudku.

V závěru svého mimořádného opravného prostředku obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení odvolacího soudu zrušil a tomuto soudu nařídil ve věci jednat a jeho odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně projednat.

Nejvyšší státní zástupkyně se k dovolání obviněného do dne vydání tohoto rozhodnutí nevyjádřila (§ 265h odst. 2 tr. ř.).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda v předmětné trestní věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř., zda dovolání bylo podáno oprávněnou osobou a v zákonné lhůtě a zda splňuje zákonem požadované náležitosti. Shledal přitom, že dovolání sice přípustné je /§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř./, bylo podáno osobou k tomu oprávněnou /§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř./ a v zákonné lhůtě, jakož i na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 3 tr. ř.), nicméně že nesplňuje náležitosti obsahu dovolání uvedené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Podle § 265f odst. 1 věty první tr. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3) podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.

Podání obviněného ze dne 31. 3. 2004, které je označeno jako „Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2003“ a které bylo Okresnímu soudu v Hodoníně doručeno dne 1. 4. 2004, je v rozporu se shora citovaným ustanovením § 265f odst. 1 tr. ř., neboť neobsahuje odkaz na některé ze zákonných ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., o které se opírá.

Podle § 265h odst. 1 tr. ř. nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo dovolání obviněného podané jeho obhájcem náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili ve lhůtě dvou týdnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

Na základě citovaného ustanovení § 265h odst. 1 tr. ř. předsedkyně senátu Okresního soudu v Hodoníně vyzvala přípisem ze dne 24. 5. 2004 obhájce obviněného, aby „do 2 týdnů dovolání podané dne 1. 4. 2004 … odůvodnil tak, aby bylo … patrno, který výrok, v jakém rozsahu, z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b písm. a) až e) nebo 265b odst. 2 trestního řádu, jinak bude dovolání odmítnuto“. Výzva byla obhájci obviněného doručena dne 25. 5. 2004.

Na základě uvedené výzvy bylo dne 3. 6. 2004 Okresnímu soudu v Hodoníně doručeno podání ze dne 2. 6. 2004, v němž obhájce obviněného mj. uvádí, že má za to, že z dovolání je zřejmé, čeho se dovolatel domáhá a jaký je konkrétní návrh na rozhodnutí dovolacího soudu, když v dovolání požaduje, aby usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2003 bylo zrušeno a aby krajskému soudu bylo uloženo projednat odvolání proti rozsudku okresního soudu. Ani toto podání, přestože byl na to obhájce obviněného ve výzvě výslovně upozorněn, neobsahuje odkaz na některé ze zákonných ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., o které se dovolání podané dne 1. 4. 2004 opírá. Jiným podáním nebylo na výzvu ze dne 24. 5. 2004 ze strany obhájce obviněného ve stanovené lhůtě reagováno.

Přestože lze shora uvedenému přípisu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 24. 5. 2004 vytknout, že nespecifikuje zcela přesně, které konkrétní obsahové náležitosti dovolání podání doručené soudu prvního stupně dne 1. 4. 2004 nesplňuje, přičemž namísto zákonného ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. chybně uvádí § 265b písm. a) až e) tr. ř., a že v případě upozornění na možnost odmítnutí dovolání neobsahuje odkaz na ustanovení § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř., lze tento přípis považovat za výzvu učiněnou v souladu s ustanovením § 265h odst. 1 tr. ř., tzn. za výzvu zakládající možnost dovolacího soudu odmítnout dovolání nesplňující náležitosti obsahu dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Dovolání podané dne 1. 4. 2004 bylo podáno osobou práva znalou (obhájcem obviněného), která byla výzvou ze dne 24. 5. 2004 upozorněna na to, že její podání, resp. jeho odůvodnění, postrádá mj. odkaz na zákonné ustanovení § 265b tr. ř. a která ani na základě této výzvy (zajisté po prostudování ve výzvě uvedeného ustanovení § 265b tr. ř. i ustanovení § 265f tr. ř. nadepsaného jako „obsah dovolání“) chybějící náležitost prostřednictvím jí podaného dovolání nedoplnila a setrvala na svém tvrzení o jeho obsahové správnosti. V této souvislosti dovolací soud poznamenává, že obviněný i jeho obhájce byl o obsahových náležitostech dovolání požadovaných § 265f odst. 1 tr. ř., tzn. i o nezbytnosti uvést v dovolání odkaz na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá, řádně poučen již v napadeném usnesení odvolacího soudu. Pokud jde o skutečnost, že výzva soudu prvního stupně ze dne 24. 5. 2004 neobsahuje výslovný odkaz na ustanovení § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř., je dovolací soud toho názoru, že výslovné upozornění na možnost odmítnutí dovolání za situace, kdy podle platného trestního řádu může dovolání z důvodu nesplnění náležitostí obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř. odmítnout toliko dovolací soud, a to právě podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř., je dostačující. S ohledem na skutečnost, že dodržení postupu podle § 265h odst. 1 tr. ř. při odstraňování nedostatků v obsahových náležitostech podaného dovolání je nezbytnou podmínkou pro odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř., přičemž tento postup podle názoru Nejvyššího soudu dodržen byl, mohl dovolací soud rozhodnout tak, jak je dále uvedeno.

Dovolací soud konstatuje, že podání doručené Okresnímu soudu v Hodoníně dne 1. 4. 2004 postrádá náležitosti obsahu dovolání, neboť v něm není uveden odkaz na zákonné ustanovení, o které se dovolání opírá, tj. odkaz na některé z ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., v nichž jsou stanoveny zákonné dovolací důvody. Přitom podle § 265f odst. 1 tr. ř. v dovolání musí být právě tento odkaz uveden. Nestačí, že jsou v dovolání uvedeny námitky či výhrady, které obviněný proti napadenému rozhodnutí má, zákonný dovolací důvod musí být v dovolání výslovně uveden odkazem na některé z ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř., resp. § 265b odst. 2 tr. ř. Bez této náležitosti není dovolání způsobilé být podkladem k tomu, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí přezkoumal, protože také uvedením konkrétního dovolacího důvodu dovolatel vymezuje rozsah přezkumné činnosti Nejvyššího soudu, který podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumává napadené rozhodnutí v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání.

Protože v posuzovaném případě dovolání obviněného postrádá uvedení zákonného dovolacího důvodu odkazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. a obhájce obviněného tuto vadu obsahu dovolání přes poučení o možnosti jeho odmítnutí ve lhůtě stanovené podle § 265h odst. 1 tr. ř. neodstranil, Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř.

Za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší soud učinil toto rozhodnutí v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2004

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru