Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1079/2017Usnesení NS ze dne 11.10.2017

HeslaZanedbání povinné výživy
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
KategorieC D
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TDO.1079.2017.1
Důvod dovolání
§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Dotčené předpisy
§ 196 odst. 1 tr. zákoníku|§ 254 odst. 1 tr. zákoníku

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1079/2017-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 11. 10. 2017 dovolání nejvyššího státního zástupce podané v neprospěch obviněného V. Č., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 10 To 83/2017, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 T 38/2016 a rozhodl takto:

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušuje rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 10 To 83/2017.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušený rozsudek obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Hradci Králové přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 23. 1. 2017, sp. zn. 17 T 38/2016, byl obviněný V. Č. uznán vinným přečinem zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku a odsouzen za tento přečin a dále za přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Trutnově ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. 4 T 103/2016, doručeným obviněnému dne 4. 7. 2016, podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku, § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody na jeden rok s tím, že výkon trestu byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen, zkušební doba byla podle § 82 odst. 1 tr. zákoníku stanovena na tři roky a obviněnému byla podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku uložena povinnost během zkušební doby podle svých sil uhradit dlužné výživné, přičemž podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl zrušen výrok o trestu v citovaném trestním příkaze i další obsahově navazující výroky.

Jako přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku posoudil Okresní soud v Trutnově skutek, který podle jeho zjištění spočíval v podstatě v tom, že obviněný v době od 1. 9. 2015 do 4. 7. 2016 ve R. v P., okr. T., v T. ani jinde řádně neplatil výživné na nezletilou dceru XXXXX*), ačkoli mu tato povinnost ve výši 3 000 Kč měsíčně byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. 12 P 425/2012, a zůstal tak za uvedené období na výživném dlužen nejméně 24 000 Kč.

O odvolání obviněného bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 10 To 83/2017. Podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. byl rozsudek Okresního soudu v Trutnově zrušen a podle § 259 odst. 3 tr. ř. bylo nově rozhodnuto tak, že obviněný byl podle § 226 písm. e) tr. ř. zproštěn návrhu na potrestání. Krajský soud v Hradci Králové odůvodnil toto rozhodnutí tím, že obviněný splnil podmínky účinné lítosti podle § 197 tr. zákoníku, neboť ještě před vyhlášením rozsudku Okresního soudu v Trutnově zaplatil na výživném celkově částku 39 000 Kč, která nejen vyrovnala dluh na výživném za stíhané období, ale výši dlužného výživného dokonce přesáhla. K tomu Krajský soud v Hradci Králové dodal, že čin neměl trvale nepříznivých následků.

Nejvyšší státní zástupce podal v zákonné lhůtě v neprospěch obviněného dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Z obsahu dovolání je patrno, že tento rozsudek napadl v celém rozsahu. Odkázal na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Vytkl, že nebyly splněny podmínky účinné lítosti podle § 197 tr. zákoníku. Namítl, že obviněný dodatečně splnil svou vyživovací povinnost za kritické období jen zčásti. Poukázal na to, že Krajský soud v Hradci Králové nesprávně zahrnul do rámce dodatečného splnění vyživovací povinnosti za kritické období i částku, která se ve skutečnosti vztahovala k dluhu na výživném za dřívější období a jejímž zaplacením bylo odůvodněno zproštění obviněného ve věci Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 3 T 146/2015. Nejvyšší státní zástupce se dovoláním domáhal toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek i další obsahově navazující rozhodnutí a aby přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Obviněný se k dovolání vyjádřil tak, že rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové označil za správný, a navrhl, aby byl „potvrzen“.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. napadený rozsudek i předcházející řízení a shledal, že dovolání je důvodné.

Z hlediska vztahu napadeného rozsudku a podaného dovolání je spornou právní otázkou to, zda v posuzované věci byly splněny podmínky účinné lítosti podle § 197 tr. zákoníku a zda z tohoto důvodu zanikla trestnost činu.

Podle § 197 tr. zákoníku trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 tr. zákoníku) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

Podmínka dodatečného splnění vyživovací povinnosti znamená, že pachatel musí dodatečně splnit vyživovací povinnost v tom rozsahu, v němž její neplnění bylo trestným činem, pro který je v dané věci stíhán. To znamená, že pokud byl trestný čin spáchán neplacením soudem stanoveného výživného, musí pachatel dodatečně zaplatit výživné ve výši, v jaké bylo jeho neplacení trestným činem. Podstatné přitom je, že uvažovanou podmínku účinné lítosti splňuje jen úplné dodatečné splnění vyživovací povinnosti. Dodatečným částečným splněním vyživovací povinnosti trestnost činu podle § 197 tr. zákoníku nezaniká.

V posuzované věci vycházel Krajský soud v Hradci Králové z toho, že obviněný měl za období od 1. 9. 2015 do 4. 7. 2016 zaplatit na výživném částku 30 000 Kč a že dodatečně před vyhlášením rozsudku Okresního soudu v Trutnově zaplatil celkem 39 000 Kč. K této částce dospěl Krajský soud v Hradci Králové součtem tří dílčích částek, a to částky 3 000 Kč zaplacené v prosinci 2015, částky 21 000 Kč zaplacené v lednu 2016 a částky 15 000 Kč zaplacené v červenci 2016. V této spojitosti Krajský soud v Hradci Králové vytkl Okresnímu soudu v Trutnově nesprávnost jeho zjištění, že obviněný v lednu 2016 (konkrétně dne 25. 1. 2016) uhradil na výživném jen 3 000 Kč. Krajský soud v Hradci Králové konstatoval, že „bylo … přehlédnuto na č. l. 22, že dne 25. 1. 2016 vložil obviněný na účet částku 21 000 Kč, nikoli jen 3 000 Kč“ (míněno na účet matky dítěte). Ve skutečnosti ovšem nešlo o žádné přehlédnutí. Okresní soud v Trutnově v odůvodnění svého rozsudku výslovně uvedl zjištění, že obviněný zaplatil na účet matky dítěte dne 25. 1. 2016 částku 21 000 Kč. Zároveň ovšem Okresní soud v Trutnově vysvětlil, že z hlediska výživného za období od 1. 9. 2015 lze vzít v úvahu jen částku 3 000 Kč, neboť na částku 18 000 Kč již byl vzat zřetel tím, že její zaplacení bylo důvodem, pro který byl obviněný rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 3 T 146/2015, zproštěn obžaloby pro trestný čin zanedbání povinné výživy spáchaný neplacením výživného na nezletilou dceru XXXXX*) v období od března 2015 do 31. 8. 2015. S tímto zjištěním Okresního soudu v Trutnově se Krajský soud v Hradci Králové nijak nevypořádal, nijak se jím nezabýval, neučinil ohledně něho žádný závěr z hlediska otázky, zda je či není správné, a bez zřetele na to sám k celé částce 21 000 Kč, zaplacené dne 25. 1. 2016, přihlížel ve vztahu k neplacení výživného za období od 1. 9. 2015.

Jestliže zaplacení částky 21 000 Kč dne 25. 1. 2016 vedlo k tomu, že do výše 18 000 Kč jím byl odůvodněn zánik trestnosti činu spáchaného v období od března 2015 do 31. 8. 2015, pak ve vztahu k trestnému činu spáchanému v období od 1. 9. 2015 do 4. 7. 2016 bylo možno přihlížet jen k zaplacení částky 3 000 Kč. Je totiž vyloučeno, aby zaplacení téže částky bylo důvodem zániku trestnosti dvou trestných činů spáchaných neplacením výživného v různých obdobích.

Pokud by měl Krajský soud v Hradci Králové toto na zřeteli, musel by se vypořádat se zjištěním Okresního soudu v Trutnově, podle něhož do výše 18 000 Kč byla částka 21 000 Kč, kterou obviněný zaplatil dne 25. 1. 2016, již jednou důvodem zániku trestnosti dřívějšího trestného činu spáchaného v období do 31. 8. 2015. Ukázalo-li by se toto zjištění Okresního soudu v Trutnově jako správné, nemohl by Krajský soud v Hradci Králové k částce 18 000 Kč znovu přihlížet při posuzování podmínek zániku trestnosti pozdějšího trestného činu spáchaného v období od 1. 9. 2015.

Za tohoto stavu nemůže obstát závěr Krajského soudu v Hradci Králové, že na výživném za období od 1. 9. 2015 do 4. 7. 2016 obviněný dodatečně zaplatil 39 000 Kč a že trestnost činu spáchaného neplacením výživného v uvedeném období zanikla účinnou lítostí podle § 197 tr. zákoníku. Napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové je rozhodnutím, které spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., jak ho uplatnil nejvyšší státní zástupce.

Nejvyšší soud proto zrušil napadený rozsudek, zrušil také všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která tím ztratila podklad, a přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Krajský soud v Hradci Králové znovu rozhodne o odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově, přičemž se zaměří i na otázku, zda trestnost dřívějšího trestného činu spáchaného v období od března 2015 do 31. 8. 2015 zanikla účinnou lítostí s ohledem na dodatečné zaplacení výživného v částce 18 000 Kč v rámci platby ve výši 21 000 Kč ze dne 25. 1. 2016. Pokud by se to potvrdilo, je vyloučeno znovu k této částce přihlížet při posuzování podmínek zániku trestnosti pozdějšího trestného činu spáchaného v období od 1. 9. 2015 do 4. 7. 2016.

Skutkové okolnosti, které se staly podkladem zprošťujícího rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 3 T 146/2015, nelze z tohoto rozsudku zjistit, protože rozsudek neobsahuje odůvodnění (§ 129 odst. 2 tr. ř.). Je tedy nutné ověřit je ze spisu Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 3 T 146/2015, jímž dosud nebyl proveden důkaz v řízení před žádným z obou soudů (v hlavním líčení byl proveden důkaz jen citovaným rozsudkem).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. října 2017

JUDr. Petr Hrachovec

předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru