Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1067/2004Usnesení NS ze dne 23.09.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:7.TDO.1067.2004.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1067/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 23. září 2004 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného J. H., které podal proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 5. 2004, sp. zn. 4 To 91/2004, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 10 T 349/2003, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Písku ze dne 5. 12. 2003, sp. zn. 10 T 349/2003, byl obviněný uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se dopustil jednáním uvedeným ve výrokové části tohoto rozsudku. Za to byl podle § 248 odst. 2 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena také povinnost, aby poškozené M., s. r. o., nahradil způsobenou škodu ve výši 69.768,- Kč.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 5. 2004, sp. zn. 4 To 91/2004, bylo odvolání obviněného, které podal proti rozsudku soudu I. stupně, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný řádně a včas dovolání z důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., který spatřuje v tom, že rozhodnutí o zamítnutí odvolání bylo vydáno, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Konkrétně pak odvolacímu soudu vytýká, že žádným způsobem nevyhodnotil rozpory v jednotlivých důkazech a nebyla tak naplněna zásada zakotvena v § 2 odst. 5 tr. ř., tedy povinnost orgánů činných v trestním řízení objasňovat stejně pečlivě důkazy ve prospěch i neprospěch obviněného. Je toho názoru, že žádným způsobem nebylo doloženo, že se dopustil žalovaného jednání, a jeho vyjádření u odvolacího soudu o tom, že vystavil na jedno a totéž zboží dva odlišné daňové doklady, pouze potvrdilo jeho tvrzení o značném zmatku v hospodaření píseckého pracoviště firmy a že peněžní prostředky byly předávány neformálně bez jakéhokoliv dokladu. Trvá na tom, že žádné peněžní prostředky nezpronevěřil a jeho obhajoba, že utržené peníze předal do pokladny společnosti, nebyla vyvrácena. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. napadené usnesení zrušil a věc podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedl, že obviněný formálně uplatnil důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale jeho námitky stojí mimo rámec tohoto dovolacího důvodu, jakož i mimo rámec ostatních dovolacích důvodů, protože představují polemiku s hodnocením důkazů a skutkovými zjištěními. Navrhl proto, aby bylo dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnuto, protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Obviněným uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je dán obecně tehdy, bylo-li rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písm. a) až k).

Z uvedeného znění zákona je zřejmé, že tento dovolací důvod obsahuje dvě alternativy, a to jednak, byl-li opravný prostředek zamítnut nebo odmítnut z tzv. formálních důvodů podle § 253 odst. 1, 3 tr. ř. (odvolání bylo podáno opožděně, osobou neoprávněnou či osobou, která se jej výslovně vzdala nebo jej vzala zpět a konečně odvolání nesplňovalo zákonné náležitosti obsahu), tj. bez věcného přezkoumání a jednak, byl-li opravný prostředek zamítnut podle § 256 tr. ř., tj. po věcném přezkoumání podle § 254 tr. ř.

Uvádí-li obviněný v dovolání, že uplatněný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (v dovolání omylem uvedl § 256) spatřuje v tom, že rozhodnutí o zamítnutí jeho odvolání bylo vydáno, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, je zřejmé, že uplatňuje ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho první alternativě. Takto uplatněný důvod dovolání se ale na případ obviněného nevztahuje, protože jeho odvolání nebylo zamítnuto z výše uvedených formálních důvodů, ale podle § 256 tr. ř. až poté, co odvolací soud napadený rozsudek soudu I. stupně meritorně přezkoumal podle § 254 odst. 1, 2, 3 tr. ř.

Rovněž konkrétní dovolací námitky obviněného pak nenaplňují uplatněný dovolací důvod, když mezi „procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí“ rozhodně nepatří podmínky upravené v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., které se týkají zjišťování skutečného stavu věci a hodnocení důkazů. Právě takovéto povahy jsou všechny námitky obviněného uvedené v dovolání když namítá, že soud nevyhodnotil rozpory v jednotlivých důkazech, žádným způsobem nebylo doloženo, že se dopustil žalovaného jednání a kategoricky popírá zpronevěření jakýchkoliv peněžních prostředků. Takovéto námitky konečně nemůžou být předmětem přezkumu dovoláním napadeného rozhodnutí na základě žádného důvodu dovolání uvedeného v § 265b tr. ř, protože ze znění § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. vyplývá, že skutek, tak jak byl zjištěn soudem I. stupně, je pro dovolací soud závazný, nemůže jej měnit a může jej hodnotit pouze z hlediska správnosti jeho hmotně právního posouzení, tj. správnosti použité právní kvalifikace. Je to dáno tím, že dovolání není dalším odvoláním ale mimořádným opravným prostředkem sloužícím pouze k nápravě zásadních procesních nebo hmotně právních vad uvedených v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř.

Na základě uvedených důvodů bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2004

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru