Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 106/2005Usnesení NS ze dne 26.01.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:7.TDO.106.2005.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 106/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 1. 2005 o dovolání obviněného P. K., usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. 6 To 278/2004, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 3 T 3/2001 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného P. K. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný P. K. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. 6 To 278/2004, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 9. 4. 2004, sp. zn. 3 T 3/2001. Dovolání podal v rozsahu odpovídajícím výroku o vině, trestu a náhradě škody. Odkázal přitom na důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Domáhal se toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadené rozhodnutí a aby ho zprostil obžaloby.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání ve skutečnosti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že právním posouzením skutku se rozumí jeho hmotně právní posouzení (viz dikci \"... nebo jiném ... hmotně právním posouzení). Hmotně právní posouzení skutku záleží v podřazení skutkových zjištění soudu pod ustanovení hmotného práva, typicky pod ustanovení trestního zákona. Podstatné je, že předmětem právního posouzení je skutek, tak jak byl zjištěn soudem. To znamená, že v dovolání je možné namítat, že skutkový stav zjištěný soudem nenaplňuje zákonné znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným, ale není možné namítat, že tento skutkový stav byl zjištěn nesprávně, že je výsledkem vadně hodnocených důkazů apod. Jinak řečeno, dovoláním lze vytýkat právní vady ve vztahu ke kvalifikaci skutkového stavu zjištěného soudem, avšak nelze vytýká s k u t k o v é vady s cílem dosáhnout změny ve skutkových zjištěních soudu a teprve v návaznosti na to i jiného právního posouzení.

Obviněný byl uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 2 tr. zák. Takto byl posouzen skutek, který podle zjištění Okresního soudu Plzeň-město, z nichž v napadeném usnesení vycházel i Krajský soud v Plzni, spočíval v tom, že obviněný v P. v kanceláři obchodní společnosti J., a. s., P., dne 27. 1. 1998 převzal od řidiče M. P. částku 44.100,- Kč v hotovosti, kterou řidič M. P. převzal spolu s řidičem V. P. v obchodní společnosti C. F. DPU, s. r. o., F., za dodávku játrových paštik, přičemž uvedená částka nebyla obviněným zahrnuta do účetnictví obchodní společnosti J., a. s., P., a tímto jednáním způsobil této společnosti škodu ve výši 44.100,- Kč.

V dovolání obviněný neuplatnil žádné námitky v tom smyslu, že by uvedená skutková zjištění nenaplňovala zákonné znaky trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 2 tr. zák. Pouze takové námitky by korespondovaly se zákonným dovolacím důvodem uvedeným v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný koncipoval dovolání jako polemiku se skutkovým zjištěním soudů, že převzal částku 44.100,- Kč, a namítal, že tato okolnost nebyla bez pochybností prokázána, že výpověď svědka M. P. není dostatečným důkazem, že ve výpovědích svědků jsou rozpory, že výrok o jeho vině je v rozporu se zásadou \"v pochybnostech ve prospěch obviněného\" (in dubio pro reo) a že jím bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. Takto pojatým dovoláním se obviněný ocitl mimo meze zákonného dovolacího důvodu. Jeho námitky nesměřovaly ke změně právního posouzení skutku, tak jak ho zjistily soudy, ale k tomu, aby primárně dosáhl zvratu ve skutkových zjištěních soudů a prostřednictvím této změny i jiného právního posouzení. Námitky, na kterých obviněný založil dovolání, tedy nekorespondují se zákonným dovolacím důvodem uvedeným v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Obviněný sice formálně deklaroval zákonný dovolací důvod, avšak uplatnil námitky, které ho obsahově nenaplňují. Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek stanovených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2005

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru