Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1038/2002Usnesení NS ze dne 11.12.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:7.TDO.1038.2002.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1038/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 11. 12. 2002 o dovoláních obviněných A. M., Ing. P. M., a Ing. J. M., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2002, sp. zn. 4 To 174/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 2 T 131/2001 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněných A. M.,

Ing. P. M. a Ing. J. M. odmítají.

Odůvodnění:

Obvinění A.M., Ing. P. M.a Ing. J. M. podali prostřednictvím obhájců v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2002, sp. zn. 4 To 174/2002, jímž byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta jejich odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 2 T 131/2001.

K dovoláním obviněných A. M. a Ing. P. M.

Obvinění A. M. a Ing. P. M. dovolání podali v rozsahu, v němž byla zamítnuta jejich odvolání. Odkázali na dovolací důvod stanovený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítli, že soudy opřely výrok o jejich vině o výpovědi nevěrohodných svědků. Vytkli, že soudy hodnotily důkazy jednostranně v jejich neprospěch. Navrhli, aby Nejvyšší soud ohledně nich zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Brně a aby tomuto soudu přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud shledal, že obvinění A. M. a Ing. P. M. podali dovolání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle §265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

V rámci takto vymezeného dovolacího důvodu je možné namítat, že skutek, který byl zjištěn soudem, byl chybně kvalifikován jako trestný čin, neboť o trestný čin nešlo vůbec nebo šlo o jiný trestný čin, než jakým byl obviněný uznán vinným. Není však možné namítat, že skutek byl zjištěn nesprávně, že důkazy byly hodnoceny vadně apod. To znamená, že dovolacímu důvodu podle citovaného ustanovení odpovídají jen právní námitky, ale neodpovídají mu s k u t k o v é námitky, tj. námitky směřující ke změně skutkových zjištění soudu.

V posuzovaném případě obvinění A. M. a Ing. P. M. uplatnili ve svých dovoláních v celém rozsahu výhradně jen skutkové námitky. Ve vztahu ke skutku, který byl zjištěn Okresním soudem v Třebíči a z kterého vycházel i Krajský soud v Brně v napadeném usnesení, neuplatnili žádnou námitku týkající se právního posouzení tohoto skutku. Svými námitkami sledovali změnu skutkových zjištění. Takto pojatým dovoláním se ocitli mimo rámec dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Formálně sice deklarovali tento dovolací důvod, ale dovolání založili na námitkách, které jej obsahově nenaplňují.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněných A. M. a Ing. P. M. podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž z jejich podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3, 5 tr. ř. v části týkající se těchto obviněných.

K dovolání obviněného Ing. J. M.

Obviněný Ing. J. M. dovolání podal v rozsahu, v němž bylo zamítnuto jeho odvolání. Dovolání podal z důvodu stanoveného v § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. Navrhl, aby Nejvyšší soud ohledně něho zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Brně a aby tomuto soudu přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

Také obviněný Ing. J. M. podal dovolání z jiného důvodu, než je uveden

v § 265b tr. ř.

Obviněný podal dovolání za účinnosti zákona č. 200/2002 Sb. Podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb. dovolání lze podat, jestliže v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný. Obviněný neuplatnil v dovolání nic, co by tento dovolací důvod naplňovalo. Z dovolání ani není zřejmé, jaký výrok by měl v napadeném usnesení chybět nebo být neúplný.

V souvislosti s označením zákonného dovolacího důvodu obviněný v dovolání uvedl, že ”nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro zamítnutí odvolání jakožto řádného opravného prostředku”. Ani to neodpovídá žádnému ze zákonných dovolacích důvodů podle § 265b tr. ř. Je možné uvažovat o tom, že obviněný měl patrně na mysli dovolací důvod stanovený v § 265b odst. 1 písm. 1) tr. ř. Podle tohoto ustanovení dovolání lze podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb.

Ta část ustanovení § 265b odst. 1 písm. 1) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb., v níž je uvedena dikce ”aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí”, se na posuzovaný případ nevztahuje. Z dikce ”aniž byly splněny procesní podmínky ... pro takové rozhodnutí” vyplývá, že k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku došlo z p r o c e s n í c h důvodů. V případě odvolání to znamená jeho zamítnutí podle § 253 odst. 1 tr. ř. nebo jeho odmítnutí podle § 253 odst. 3 tr. ř., tedy bez meritorního přezkoumání rozsudku soudu prvního stupně. Jde o postup, jímž byl obviněnému odňat přístup k odvolací instanci. V posuzované věci však bylo odvolání obviněného zamítnuto podle § 256 tr. ř., tedy po meritorním přezkoumání rozsudku soudu prvního stupně odvolacím soudem podle § 254 odst. 1 tr. ř.

Aby byla naplněna ta část ustanovení § 265b odst. 1 písm. 1) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb., v níž je uvedena dikce ”nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb.”, musel by obviněný v dovolání uvést, který z těchto dovolacích důvodů považuje za daný ve vztahu k řízení, které přeházelo napadenému usnesení Krajského soudu v Brně. Obviněný však žádný takový důvod neuvedl. Přitom bylo třeba, aby tento dovolací důvod označil i odkazem na zákonné ustanovení § 265 odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb. Obviněný tuto podmínku nedodržel a v důsledku toho podal dovolání ve skutečnosti z důvodu, který není v § 265b tr. ř. stanoven.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného Ing. J. M. odmítl bez toho, že by na jeho podkladě přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3, 5 tr. ř. v části týkající se tohoto obviněného.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2002

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru