Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1026/2002Usnesení NS ze dne 11.12.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:7.TDO.1026.2002.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1026/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 11. 12. 2002 o dovolání obviněného R. V., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 2002, sp. zn. 7 To 282/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 3 T 23/2002 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného R. V. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný R. V. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 2002, sp. zn. 7 To 282/2002, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 2. 5. 2002, sp. zn. 3 T 23/2002. Dovolání podal v rozsahu, který odpovídá výroku o vině a v důsledku toho i v rozsahu navazujících výroků, jež se ho týkají. Odkázal na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítl, že soudy nevzaly v úvahu jeho výpověď, že na místě činu v době jeho spáchání nebyl, že nevzaly v úvahu ani další důkazy podporující tuto obhajobu a že nevyhověly jeho návrhům na doplnění důkazů. Navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené rozhodnutí a aby Okresnímu soudu ve Vsetíně přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud shledal, že jde o dovolání podané ve skutečnosti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

V rámci takto stanoveného dovolacího důvodu je možné namítat nesprávnost právní kvalifikace skutku, který byl zjištěn soudem, v tom smyslu, že tento skutek nemá znaky trestného činu vůbec nebo má znaky jiného trestného činu, než jakým byl obviněný uznán vinným. Není však možné namítat, že soud zjistil skutek nesprávně, že hodnotil důkazy vadně, že provedl neúplné dokazování apod. To znamená, že dovolacímu důvodu podle citovaného ustanovení odpovídají jen právní námitky, ale neodpovídají mu s k u t k o v é námitky.

V posuzovaném případě obviněný v dovolání uplatnil v celém rozsahu výhradně jen skutkové námitky. Jeho námitky totiž směřovaly proti tomu, jak soudy hodnotily důkazy, v jakém rozsahu provedly dokazování a jaká skutková zjištění vyvodily z provedených důkazů. Obviněný neuplatnil žádnou právní námitku ve vztahu ke skutku, který zjistil Okresní soud ve Vsetíně a z kterého vycházel v napadeném usnesení i Krajský soud v Ostravě. Pokud se obviněný v dovolání zmínil o „jiném právním posouzení věci“, nešlo o právní námitku ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., protože obviněný tuto námitku nevztahoval ke skutkovému stavu zjištěnému soudem, nýbrž k jinému skutkovému stavu. Obviněný se dovoláním snažil dosáhnout změny skutkových zjištění a teprve na tomto podkladě i jiného právního posouzení. Takto koncipované dovolání ovšem nekoresponduje s dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný sice formálně deklaroval tento dovolací důvod, avšak uplatnil námitky, které mu obsahově neodpovídají.

Proto Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení podle § 265i odst. 3 tr. ř. v části týkající se obviněného.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2002

Předseda senátu:JUDr. Petr Hrachovec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru