Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Tdo 1001/2008Usnesení NS ze dne 13.08.2008

EcliECLI:CZ:NS:2008:7.TDO.1001.2008.1

přidejte vlastní popisek

7 Tdo 1001/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 13. 8. 2008 o dovolání obviněného M. L. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2004, sp. zn. 5 To 645/2003, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 7 T 80/2003, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného M. L. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 6. 2003, sp. zn. 7 T 80/2003, byl obviněný M. L. uznán vinným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák. a trestným činem ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. b) tr. zák. a byl za ty to trestné činy odsouzen podle § 242 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl zařazen pro výkon trestu do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání do výroku o vině i trestu. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 9. 1. 2004, sp. zn. 5 To 645/2003, zamítl odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2004, sp. zn. 5 To 645/2003, podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání opírající se o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. Obviněný v dovolání namítl, že orgány činné v trestním řízení postupovaly nedůsledně, což způsobilo důkazní nouzi. Vytkl soudu prvního stupně, že zamítl návrh obhajoby na provedení výslechu svědka policejního inspektora JUDr. H., který měl potvrdit, že se poškozená společně se svou matkou dostavily na policii oznámit, že trestní oznámení na obviněného je smyšlené. Poukázal také na to, že matka poškozené H. L. odmítla v přípravném řízení vypovídat a u hlavního líčení nebyla vyslechnuta jako svědkyně. Obviněný má za to, že měl být zproštěn obžaloby.

Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 6. 2003, sp. zn. 7 T 80/2003 (řízení před soudem prvního a druhého stupně tvoří jednotu, a dovoláním lze napadnout rozhodnutí soudu druhého stupně podle § 265a odst. 1 tr. ř., proto mělo být správně uvedeno: „ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2004, sp. zn. 5 To 645/2003“), a přikázal podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

K podanému dovolání se vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně. Uvedla, že námitky obviněného obsažené v odůvodnění dovolání neodpovídají svým obsahem uplatněnému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť se týkají výlučně hodnocení důkazů z hlediska právní kvalifikace a v závislosti na tom ukládání trestu. Dodala, že ze spisového materiálu nevyplývá, že by skutková zjištění byla v extremním nesouladu s právním posouzením jednání obviněného. Za těchto okolností nejvyšší státní zástupkyně shledala, že dovolání obviněného M. L. bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Zároveň souhlasila s tím, aby bylo takto rozhodnuto v neveřejném zasedání za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z citovaného ustanovení vyplývá, že právním posouzením skutku se rozumí jeho hmotně právní posouzení. Jasně o tom svědčí dikce „… nebo jiném … hmotně právním …“. Podstatou právního posouzení skutku jako posouzení hmotně právního je aplikace hmotného práva, tj. trestního zákona, na skutkový stav, který zjistil soud. Významné je, že předmětem právního posouzení je skutek, tak jak byl zjištěn soudem, a nikoli tak, jak se jeho zjištění domáhá dovolatel. V dovolání lze namítat, že skutkový stav, který zjistil soud, nemá znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Je tedy možné vytýkat právní vady v kvalifikaci skutkového stavu zjištěného soudem. Dovolacím důvodem nejsou s k u t k o v é námitky, tj. takové námitky, jimiž dovolatel namítá nedostatečný rozsah dokazování, nebo se snaží dosáhnout jiného hodnocení důkazů oproti tomu, jak je hodnotil soud, tím i změny ve skutkových zjištěních soudu a jejich nahrazení vlastní verzí skutkového stavu, kterou sám prosazuje. Dovolání je mimořádný opravný prostředek určený k nápravě závažných právních vad pravomocných rozhodnutí, a nikoli k tomu, aby skutková zjištění soudů prvního a druhého stupně byla přezkoumávána ještě třetí instancí. Nejvyšší soud se na podkladě dovolání podaného s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. zabývá správností právního posouzení skutku zásadně ve vztahu k tomu skutkovému stavu, který zjistily soudy prvního a druhého stupně, a nijak nepřihlíží k námitkám směřujícím proti tomu, jak soudy v rámci postupu podle § 2 odst. 6 tr. ř. hodnotily důkazy, jaká skutková zjištění z nich vyvodily, jak postupovaly při provádění důkazů, v jakém rozsahu provedly dokazování, že nevyhověly návrhům na provedení dalších důkazů apod.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný učinil obsahem svých dovolacích námitek jen námitky skutkové, tedy námitky, které směřují proti učiněným skutkovým zjištěním a proti hodnocení důkazů. Tím, že obviněný vytkl soudům nižších stupňů údajně nedostatečný rozsah dokazování a v důsledku toho nesprávné skutkové závěry, nenaplnil uplatněný dovolací důvod ani jiný důvod dovolání podle § 265b tr. ř. Obviněný tak sice formálně deklaroval dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak učinil tak prostřednictvím námitek, které ho obsahově nenaplňují a nejsou pod tento dovolací důvod podřaditelné.

Nejvyšší soud shledal, že uplatněné námitky obviněného nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. srpna 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru