Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 8/2017Usnesení NS ze dne 23.02.2017

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.8.2017.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 8/2017-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud ve věci obviněného R. H., vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 1 T 1/2017, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 23. února 2017 návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě neodnímá.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě, podala dne 30. 12. 2016 u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, obžalobu na obviněného R. H. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst.1 tr. zákoníku a přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a), písm. c), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku.

Uvedených přečinů se obviněný podle obžaloby měl dopustit v podstatě tím, že celkem ve 123 případech, nejméně od března 2013 do dubna 2014, kontaktoval z blíže neurčeného místa poškozené, zpravidla pod smyšleným jménem z mobilního telefonu, které pod smyšlenou záminkou žádal o přeposlání registračních kódů na služby operátora T-Mobile Czech Republic, a. s., načež s využitím takto získaných hesel provedl na vrub účtů poškozených dobití twist karet, kdy SMS zprávy s kódy pro dobití odeslal z webového rozhraní Můj T-Mobile, kam se přihlásil z IP adresy …, čímž poškozeným způsobil škodu v celkové výši nejméně 425 669 Kč a dále v určitých případech bez vědomí poškozených pozměnil jejich přihlašovací údaje na služby operátora T-Mobile tak, aby mohl z účtu poškozených provádět další transakce a opakovaně na účet vstupovat.

Nejvyššímu soudu byl dne 27. 1. 2017 Okresním soudem v Havlíčkově Brodě předložen trestní spis sp. zn. 1 T 1/2017, k rozhodnutí o jeho návrhu na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné z důvodu vhodnosti. K osobě obviněného R. H. bylo podle soudu zjištěno, že se narodil v Bohumíně a jeho bydlištěm je Karviná – Mizerov. Ze spisového matriálu je podle soudu zřejmé, že obviněný bydlí v okrese Karviná. Jednotliví poškození – svědci bydlí podle soudu v reálné blízkosti dopravy k Okresnímu soudu v Karviné, nikoli k Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě a mají bydliště v obvodu či blíže k obvodu Okresního soudu v Karviné. Dobrá dostupnost svědeckých důkazů může podle soudu významně přispět k úplnému objasnění věci, přičemž konání řízení u Okresního soudu v Karviné je v souladu na požadavek procesní ekonomie a rychlosti trestního řízení, jež jsou důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Okresní soud v Karviné může navíc podle soudu lépe zajistit účast obviněného a důležitých svědků u hlavního líčení, přičemž nelze odhlédnout od nákladů, které by vznikly při předvolání svědků k Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V daném případě není pochyb o příslušnosti Okresního soudu v Havlíčkově Brodě k projednání věci, jak ostatně uvádí ve svém návrhu i tento soud. V obvodu tohoto soudu mělo dojít ve dvou případech k následku trestného jednání obviněného (skutek 38, 50 obžaloby) a u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě byla také podána obžaloba na obviněného.

Pokud jde o návrh soudu na postup podle § 25 tr. ř., nutno podotknout, že skutečnosti, že obviněný má bydliště v obvodu jiného soudu, než soudu příslušného k projednání věci, jakož ani mnohost poškozených a skutečnost, že jsou z různých částí republiky, nejsou všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu. Ani v tomto konkrétním případě Nejvyšší soud, po pečlivém hodnocení všech okolností případu vyplývajících ze spisového materiálu, důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. neshledal, když je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi. Na straně obviněného to může být zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují jeho mobilitu. O takový případ však v uvedené věci nejde.

Z obsahu spisového materiálu bylo zjištěno, že uvedená trestní věc se nyní nachází ve stadiu po podání obžaloby, na počátku řízení před soudem I. stupně. Z výpovědí obviněného (č. l. 55 a násl., č. l. 213 a násl. tr. spisu) vyplývá, že obviněný se ke svému jednání doznal a poskytl podrobnosti o své trestné činnosti. Pokud jde o údajnou ekonomickou výhodnost konat řízení u Okresního soudu v Karviné s ohledem na větší počet svědků žijících v příznivější dojezdové vzdálenosti k tomuto soudu, Nejvyšší soud uvádí, že ani v tomto argumentu neshledal důležitý důvod podle § 25 tr. ř. Rozptýlenost bydliště poškozených po celém území republiky je typická pro tuto trestnou činnost páchanou prostřednictvím internetu či mobilního telefonu a nejedná se proto o nic výjimečného. Obžalobou je navrhováno 33 svědků ke slyšení u hlavního líčení, jejichž bydliště jsou v obvodech mnoha soudů po celé České republice. Výjimečné okolnosti dovolující učinit průlom do výše uvedeného ústavního principu nelze založit na pouhém srovnání kilometrových vzdáleností mezi bydlištěm předvolaných osob a sídlem soudu, ke kterému se mají na základě předvolání dostavit, či na porovnání počtu svědků s kratší či s větší vzdáleností k sídlu příslušného soudu. Takové poměřování by vybočovalo z ústavního i zákonného vymezení příslušnosti soudů.

Nejvyšší soud proto neshledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. Odnětím trestní věci Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě, a jejím přikázáním Okresnímu soudu v Karviné, v obvodu něhož má obviněný bydliště, nebude výrazně lépe zabezpečeno řádné objasnění věci, ani rychlost a hospodárnost řízení.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. února 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru