Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 74/2015Usnesení NS ze dne 16.12.2015

HeslaMístní příslušnost
Přeměna trestu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:7.TD.74.2015.1
Dotčené předpisy

čl. § 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 74/2015-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 16. prosince 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného D. Č., vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 3 T 89/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Kladně.

Odůvodnění:

Návrhem Okresního soudu v Karviné ze dne 9. 12. 2015, byla věc obviněného D. Č., vedená pod sp. zn. 3 T 89/2015, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Karviné není místně příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. Obviněný D. Č. podal dne 9. 11. 2015 u Okresního soudu v Karviné žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. Okresní soud v Karviné zjistil, že obviněný vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody ve Věznici V., okr. Kladno, proto ve smyslu § 320 odst. 2 tr. ř. postoupil věc Okresnímu soudu v Kladně jako soudu místně příslušnému. Okresní soud v Kladně vrátil spis obviněného D. Č. Okresnímu soudu v Karviné zpět k rozhodnutí otázky příslušnosti. Okresní soud v Karviné se však domnívá, že není místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci, neboť příslušný je podle něj soud, v jehož obvodu obviněný nepodmíněný trest odnětí svobody vykonává. Okresní soud proto předložil věc Nejvyššímu soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Karviné a Okresnímu soudu v Kladně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Okresní soud v Karviné není místně příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

Ustanovení § 333b tr. ř. bylo do trestního řádu zařazeno novelizací trestního zákoníku zákonem č. 390/2012 Sb. Hmotně právní podmínky pro přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení jsou upraveny v § 57a tr. zákoníku. Podle tohoto ustanovení může soud po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností, prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život.

Podle rozhodnutí publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, sešit č. 8/2014, pod č. 43 (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 6. 2013, sp. zn. 3 Nt 15/2013), k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení (§ 57a tr. zákoníku) je podle § 320 odst. 2 tr. ř. příslušný soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody, neboť se uplatní tato speciální úprava příslušnosti ve vztahu k obecnému ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. V odůvodnění je pak uvedeno, že ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. stanoví, že rozhodnutí související s výkonem trestu a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v I. stupni. Dále je ovšem v ustanovení § 320 odst. 2 tř. ř. stanoveno, že u osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, činí rozhodnutí související s výkonem tohoto trestu soud, v jehož obvodu je trest odnětí svobody vykonáván. Jde tedy o speciální úpravu k § 315 odst. 2 tr. ř., která užití tohoto obecného ustanovení o příslušnosti ve vykonávacím řízení vylučuje.

Obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody uložený mu rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 9 T 129/2014, a to ve Věznici V., okr. Kladno, s předpokládanou délkou věznění do 11. 4. 2016. Dne 9. 11. 2015 podal k Okresnímu soudu v Karviné žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení (č. l. 48 tr. spisu). S ohledem na výše uvedené publikované rozhodnutí je místně příslušným k projednání věci Okresní soud v Kladně, neboť soudem místně příslušným k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení je soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody.

Pokud Okresní soud v Kladně vycházel při svém postupu z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 9 Ntd 12/2015, a z následného z něj, a z Komentáře k trestnímu řádu (viz. Šámal P. a kol. Trestní řád III, Komentář, 7. vydání 2013, C.H.BECK, str. 3821) vycházejícího usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2015, sp. zn. 7 Td 42/2015 (č. l. 64 až 67 tr. spisu), byla tato rozhodnutí překonána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 7 Td 68/2015, podle kterého se nadále příslušnost soudu k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení podle § 333b tr. ř., posuzuje podle výše uvedeného rozhodnutí publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. prosince 2015

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru