Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 70/2016Usnesení NS ze dne 18.01.2017

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.70.2016.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 70/2016-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 18. ledna 2017 v neveřejném zasedání, o návrhu soudce Okresního soudu Praha-západ na určení místní příslušnosti soudu k vydání příkazu podle § 88a odst. 1 tr. ř., ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 33 Nt 764/2016, takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud Praha-západ.

Odůvodnění:

Dne 19. 12. 2016 bylo Nejvyššímu soudu předloženo rozhodnutí soudce Okresního soudu Praha-západ ze dne 9. 12. 2016, sp. zn. 33 Nt 764/2016, kterým bylo rozhodnuto podle § 24 odst. 1 tr. ř., za použití § 18 odst. 1 a § 26 odst. 1 tr. ř., o předložení věci uvedeného podezřelého Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

V odůvodnění usnesení uvedl, že státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal dne 30. 11. 2016, pod sp. zn. 4 VZN 456/2016, u Okresního soudu Praha-západ návrh na vydání příkazu podle § 88a odst. 1 tr. ř. ve věci podezřelého pplk. Mgr. Z. Š. Uvedl popis skutku, kterým se podezřelý měl dopustit sdělením podstatné informace týkající se probíhajícího trestního řízení třetí osobě, v době od 12. 9. 2016 v obci J., okr. Praha-západ, a na dalším dosud nezjištěném místě, přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Úkony trestního řízení, že byly Generální inspekcí bezpečnostních sborů zahájeny dne 2. 11. 2016 pod sp. zn. GI-TC-51/2016, a na základě usnesení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 7. 11. 2016, č. j. 2 NZN 330/2016-16, byl výkon dozorové činnosti nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení přikázán podle § 25 tr. ř. per analogiam Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci.

V odůvodnění soudce dále poukázal na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/14, ze dne 19. 4. 2016, s tím, že tento se na případy místní příslušnosti podle § 26 odst. 1 tr. ř. nevztahuje a podle tohoto ustanovení stále platí, že k provádění úkonů v přípravném řízení je příslušný ten okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. Tímto státním zástupcem (pozn. ve vztahu k Okresnímu soudu Praha-západ), že ale není státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, nebo nižších státních zastupitelství v jeho obvodu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem soudce Okresního soudu Praha-západ dospěl k závěru, že je třeba věc předložit k rozhodnutí o místní příslušnosti Nejvyššímu soudu, jako soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu Praha-západ a místně příslušnému okresnímu soudu v obvodu působnosti Vrchního soudu v Olomouci.

Nejvyšší soud na základě předloženého spisu a obsahu usnesení o předložení věci k rozhodnutí o místní příslušnosti dospěl k závěru, že Okresní soud Praha-západ je místně příslušný k rozhodnutí o návrhu státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 4 VZN 456/2016, na vydání příkazu podle § 88a odst. 1 tr. ř.

Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení je upravena v ustanovení § 26 tr. ř. Podle § 26 odst. 1 tr. ř. k provádění úkonů v přípravném řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. Podle § 26 odst. 2 tr. ř. soud, u něhož státní zástupce podal návrh podle odstavce 1, se stává příslušným k provádění všech úkonů soudu po celé přípravné řízení, pokud nedojde k postoupení věci z důvodu příslušnosti jiného státního zástupce činného mimo obvod tohoto soudu.

Podal-li návrh na vydání příkazu podle § 88a odst. 1 tr. ř. státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci u Okresního soudu Praha-západ, je tento soud obecně místně příslušný k řízení podle § 18 tr. ř., protože v jeho obvodu měl být trestný čin spáchán. Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení je sice zvlášť upravena v ustanovení § 26 odst. 1 tr. ř., podle kterého je k provádění úkonů v přípravném řízení příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. Takovým soudem by ale byl kterýkoliv okresní soud v obvodě Vrchního soudu v Olomouci, ale nikoliv Okresní soud Praha-západ. Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14, ústavně konformním výkladem § 26 tr. ř., souladným s čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, je ale nutno dospět k závěru, že pokud příslušný návrh podává státní zástupce krajského nebo vrchního státního zastupitelství, je třeba aplikovat také obecnou úpravu místní příslušnosti soudů v trestním řádu a místní příslušnost okresního soudu určit podle kriterií stanovených v § 18 tr. ř. Z hlediska ústavně konformního výkladu je tak ustanovení § 26 odst. 1 tr. ř. v dané situaci neaplikovatelné. Okresním soudem splňujícím kritéria místní příslušnosti, stanovených v § 18 tr. ř., je Okresní soud Praha-západ, a byť v obvodě tohoto obecně místně příslušného soudu státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci není činný, je soudem příslušným k provádění úkonů v přípravném řízení tento okresní soud. Návrh tak byl státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podán u místně příslušného Okresního soudu Praha-západ. Posuzování místní příslušnosti soudu k provádění úkonů v přípravném řízení podle § 26 odst. 1 tr. ř., bez ohledu na kritéria pro určení místní příslušnosti uvedená v ustanovení § 18 tr. ř., by v případě jako je tento, tedy kdy žádný z okresních soudů v jejichž obvodech je státní zástupce vyššího státního zastupitelství činný, vedlo k možné libovůli při výběru, u kterého z množiny těchto okresních soudů bude státním zástupcem návrh na vydání příkazu podán. Jak ale bylo uvedeno v nálezu Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14, každé procesní ustanovení je nutné vykládat tak, aby nedávalo orgánům veřejné moci prostor pro libovůli a chránilo předvídatelnost výkonu státní moci.

Nejvyšší soud proto na základě výše uvedených důvodů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. ledna 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru