Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 69/2016Usnesení NS ze dne 04.01.2017

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.69.2016.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 69/2016-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 4. ledna 2017 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného E. D., vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 3 T 189/2016, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně podal dne 9. 11. 2016 obžalobu na obviněného E. D. pro přečiny úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku, ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku.

Obviněný se měl přečinů dopustit tím, že (zkráceně uvedeno) dne 18. 5. 2016 ve Studénce, okres Nový Jičín, případně jinde na území ČR, v úmyslu se obohatit o finanční prostředky získané z úvěru požádal prostřednictvím internetového portálu ..., z IP adresy č. ..., o poskytnutí úvěru v částce 4 999 Kč u společnosti Home Credit, a. s., když při sjednávání úvěrové smlouvy uvedl vědomě nepravdivé údaje týkající se osoby žadatele a současně předložil jako pravý občanský průkaz (v obžalobě uvedeného čísla) na jméno E. D., v němž byly nezjištěným způsobem podstatně změněny údaje o narození a rodném číslu a údaje o trvalém bydlišti (změny konkrétně uvedeny v obžalobě), přičemž na základě takto pozměněných a nepravdivých údajů, byl návrh na uzavření úvěrové smlouvy v rámci schvalovacího procesu zamítnut a k uzavření úvěrové smlouvy nedošlo.

Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 24. 11. 2016, sp. zn. 3 T 189/2016, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., s odkazem na § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., věc obviněného předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti, neboť má za to, že není příslušný k projednání věci. Pokud obviněný jednal v úmyslu vylákat finanční prostředky a uvedl nepravdivé údaje, při sjednávání úvěrové smlouvy, je podle soudu místně příslušný také soud, v jehož obvodu se nachází sídlo poškozené společnosti, do které jsou směřovány a přijímány předmětné žádosti o úvěr, a ve které následně dochází i k vyřizování žádostí. Pokud jde o přečin podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku, tedy nejtěžší trestný čin, který je obviněnému kladen za vinu, nelze podle soudu zjistit, kde byl trestný čin spáchán, proto je nutno určit místní příslušnost soudu podle rovnocenných hledisek § 18 odst. 2 tr. ř., kde obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. V obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně obviněný nebydlí, nepracuje ani se nezdržuje. V obvodu tohoto soudu ve Studénce je sice hlášen k trvalému pobytu, jde však o sídlo Městského úřadu ve Studénce. Obviněný se nejméně od roku 2004 zdržuje v Praze, v poslední době v oblasti ulice Ú. na M. S., Praha 1. V Praze naposledy také pracoval v roce 2006. Aktuálně je bez domova, bydlí na ulici nebo po známých na různých místech v Praze. Internetová komunikace při páchání trestné činnosti probíhala z IP adresy, která byla lokalizovaná v Praze 5. Okresní soud v Novém Jičíně má tedy za to, že není místně příslušný k projednání věci, když příslušný by měl být Obvodní soud pro Prahu 1, případně Obvodní soud pro Prahu 5.

Nejvyšší soud především shledal, že je příslušný k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba (Okresní soud v Novém Jičíně) a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti (Obvodní soud pro Prahu 1, Obvodní soud pro Prahu 5). Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně.

Ustanovení § 18 tr. ř. v odstavci 1 a 2 uvádí hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. V odstavci 1 je uvedeno jako základní místo spáchání činu a v odstavci 2 další hlediska, jimiž jsou místo kde obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, která jsou rovnocenná, anebo místo, kde trestný čin vyšel najevo. Tato hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Příslušnost podle místa spáchání má přednost před ostatními pravidly, která nastupují hierarchicky v případě, že nelze použít předchozí kritérium.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Pravidlo uvedené v § 18 odst. 2 věta první, podle kterého, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Rozhodující pro určení příslušnosti podle těchto hledisek je okamžik podání obžaloby, neboť soud k tomuto okamžiku zkoumá svou příslušnost a tedy i místa bydliště, pracoviště či zdržování obviněného.

Obviněný měl podle obžaloby svým jednáním v jednočinném souběhu naplnit znaky dvou přečinů, a to úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku, ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku. Jedním jednáním tak měl zasáhnout různé individuální objekty ochrany, když prostřednictvím internetu požádal o úvěr u společnosti Home Credit, a. s., přičemž uvedl vědomě nepravdivé údaje o osobě žadatele a současně jako pravý předložil občanský průkaz, v němž byly podstatně změněny údaje o narození, rodném číslu a trvalém bydlišti. Z obsahu trestního spisu je zřejmé, že obviněný svou trestnou činnost zcela popírá. Hlášen k trvalému pobytu je v obci Studénka, kdy však jde pouze o trvalé bydliště formální, neboť se jedná o adresu Městského úřadu ve Studénce. Podle svých výpovědí je obviněný bez domova, bydlí na ulici nebo po známých na různých místech v Praze (č. l. 25 tr. spisu). V Praze se obviněný zdržuje od roku 2003 (č. l. 32 tr. spisu). Obviněný byl orgány Policie České republiky také zadržen, a to v Praze 5 (č. l. 32 tr. spisu) a byl vyslýchán orgány Policie České republiky dne 15. 10. 2016 v Praze 5. Z obsahu spisového materiálu je dále zřejmé, že se měl obviněný dopustit uvedených přečinů tím, že při sjednávání úvěrové smlouvy prostřednictvím internetu se společností Home Credit, a. s., uvedl nepravdivé údaje a předložil občanský průkaz s pozměněnými údaji. Společnost Home Credit, a. s., má sídlo v Brně. Elektronická komunikace s touto společností probíhala z IP adresy uvedené v obžalobě. Ačkoli nebyla lokalizace této IP adresy přesně určena, je z obsahu trestního spisu zřejmé, že náleží do lokality Prahy 5 (č. l. 30 tr. spisu). Lokalita Prahy 5 je tedy místem odkud měla probíhat komunikace mezi obviněným a společností Home Credit, a. s., místem odkud měl obviněný žádat o úvěr, uvádět společnosti nepravdivé údaje a předložit pozměněný občanský průkaz jako pravý. V obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 se tedy měl obviněný dopustit jednání naplňujícího objektivní stránku uvedených přečinů.

Pokud tedy byla obžaloba podána u Okresního soudu v Novém Jičíně, byla podána u místně nepříslušného soudu.

Místně příslušný k projednání věci obviněného je tak Obvodní soud pro Prahu 5. Z obsahu trestního spisu vyplývá, že se obviněný na území Prahy také dlouhodobě zdržuje, ačkoli je jinak osobou bez domova.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. ledna 2017

JUDr. Michal Mikláš předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru