Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 68/2014Usnesení NS ze dne 07.01.2015

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:7.TD.68.2014.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 68/2014-39

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných D. K., J. K., Ing. J. H., Mgr. P. Š., M. K. a společnosti DKCG, a. s., IČ 27746551, se sídlem Praha 1, Dušní 112/16, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 T 15/2014, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 7. ledna 2015 návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Městskému soudu v Praze a přikazuje Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal dne 19. 11. 2014 obžalobu na obviněné D. K., J. K., Ing. J. H., Mgr. P. Š., M. K. a společnost DKCG, a. s., pro ad I. zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a) odst. 3 tr. zákoníku, spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, a na obviněné D. K. a J. K. pro ad II. zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a) odst. 4, písm. b), c) tr. zákoníku, spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Městský soud v Praze předložil dne 28. 11. 2014 trestní spis vedený pod sp. zn. 42 T 15/2014 Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o jeho návrhu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. V návrhu uvedl, že si je vědom své místní příslušnosti k projednání věci. Upozornil ale na skutečnost, že v dané věci je stíháno 5 fyzických osob, z nichž jedna se v současné době nachází ve výkonu trestu ve Věznici Kuřim, okres Brno-venkov, dvě mají trvalé i faktické bydliště v Brně, dvě v okrese Brno-venkov a jedna právnická osoba se sídlem v Praze. Tuto právnickou osobu však zastupuje advokátka JUDr. Z. Vaňková se sídlem advokátní kanceláře Brno, T. (svazek 2, č. l. 352a spisu). Obvinění D. K., M. K. a Ing. J. H. si zvolili za obhájce advokáty se sídlem advokátních kanceláří v Brně. Obviněný Mgr. P. Š. si postupně zvolil obhájce dva, z nichž jeden má sídlo v Brně a druhý v Praze. Z přípisu na č. l. 376 spisu vyplývá, že obhájce JUDr. M. Hádek se sídlem advokátní kanceláře J., Praha 2, žádá vyrozumívat o všech úkonech, které bude policejní orgán provádět v Praze, resp. v Čechách, JUDr. P. Hála se sídlem advokátní kanceláře M. K., Brno, pak o úkonech konaných v Brně, resp. na Moravě. Toliko obviněný J. K. si zvolil za obhájce advokáta se sídlem advokátní kanceláře v Praze, a to Mgr. B. Šeráka, se sídlem advokátní kanceláře N. B., Praha 5. V žalobním návrhu pak státní zástupce navrhuje u hlavního líčení vyslechnout jako svědky M. D., bytem Břeclav, Č., místo zaměstnání K., Brno, M. K., bytem Brno, B.a T. V., bytem Brno, P. Dále pak státní zástupce navrhuje za podmínek § 211 odst. 1 tr. ř. číst protokoly o výslechu svědků T. K., P. K., M. D. a J. M., přičemž ze spisového materiálu vyplývá, že všichni tito svědci mají bydliště v Brně. Pokud by nebyl dán souhlas s postupem podle § 211 odst. 1 tr. ř. ze strany obžalovaných, bylo by nutné i tyto svědky vyslechnout. Městský soud tedy shrnul, že všichni svědci, ale i obvinění, mají bydliště v obvodu Krajského soudu v Brně (obviněný D. K. se v současné době nachází ve výkonu trestu ve Věznici Kuřim, tedy též ve věznici v obvodu Krajského soudu v Brně) a s jedinou výjimkou tam mají sídlo i obhájci, kteří obviněné zastupují. V těchto skutečnostech pak spatřuje důležité důvody podle § 25 tr. ř., neboť všechny jmenované osoby, které bude třeba u soudu osobně vyslechnout, bydlí v obvodu jiného vzdáleného soudu, a to Krajského soudu v Brně, a proto projednání věci u tohoto jiného soudu povede reálně ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu, přičemž tato okolnost není v rozporu s účelem trestního řízení a jeho zásadami. U Krajského soudu v Brně jsou rovněž zcela nepochybně dány podmínky pro náležité objasnění věci aiu tohoto soudu může samozřejmě dojít k dosažení účelu trestního řízení ve smyslu příslušných zákonných ustanovení. Městský soud v Praze tedy navrhl, aby Nejvyšší soud věc odňal tomuto soudu a přikázal jí Krajskému soudu v Brně.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud především konstatuje, že o místní a věcné příslušnosti Městského soudu v Praze podle § 18 odst. 1 tr. ř. není sporu, jak ve svém usnesení ostatně uvádí též městský soud, neboť v obvodu tohoto soudu byl trestný čin spáchán, zejména s ohledem na sídlo společnosti DKCG, a.s., na adrese Dušní 112/16, Praha 1 a její příslušnost k místnímu finančnímu úřadu. Městský soud v Praze však ve svém návrhu uvádí další nezanedbatelná hlediska, ve kterých Nejvyšší soud spatřuje důležité důvody pro rozhodnutí podle § 25 tr. ř. Ze skutkové věty vyplývá, že podstata jednání kladeného obviněným za vinu spočívá v tom, že se měli společným jednáním v období nejméně od 1. 1. 2010 do 19. 6. 2012 v Brně a v Praze, v úmyslu zkrátit daň, podílet v řetězci personálně propojených společností na vytváření fiktivních faktur zahrnovaných do jejich účetnictví, sloužících k podvodnému snižování daňového základu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob u společnosti DKCG, a.s., IČ 27746551 se sídlem Praha 1, Dušní 112/16, kterou fakticky ovládal a její činnost řídil D. K.

Nejvyšší soud zjistil, že z obsahu trestního spisu dále vyplývají skutečnosti rozvedené konkrétně a podrobně v návrhu městského soudu. Tedy, že ačkoli je místně příslušný Městský soud v Praze k projednání věci, neboť daňová přiznání byla podávána za společnost DKCG, a. s., se sídlem Praha 1, Dušní 112/16, u příslušného Finančního úřadu pro Prahu 1, byla ve věci podána obžaloba na 5 fyzických osob – obviněných, kteří mají všichni trvalé bydliště v obvodu Krajského soudu v Brně a jednu právnickou osobu (DKCG, a. s.), jež je v této trestní věci zastupována advokátkou JUDr. Z. Vaňkovou, se sídlem advokátní kanceláře v Brně, (svazek 2, č. l. 352a spisu). V obvodu Krajského soudu v Brně mají, až na jednu výjimku (Mgr. B. Šerák – obhájce obviněného J. K., č. l. 366 tr. spisu), sídla advokátních kanceláří rovněž všichni obhájci obviněných. Také všichni svědci navržení obžalobou ke slyšení v hlavním líčení mají bydliště v obvodu Krajského soudu v Brně (M. D., M. K., T. V.).

Nelze pochybovat o tom, že se v daném případě z hlediska dokazování bude jednat o složitou a časově náročnou věc, jejíž projednávání se nutně odrazí také v nákladech na řízení. Proto Nejvyšší soud shledal ve výše uvedených skutečnostech důležité důvody pro odnětí věci příslušnému Městskému soudu v Praze a její přikázání Krajskému soudu v Brně. Tento postup je vhodný jak z hlediska zachování všech práv obviněných, řádného objasnění věcí, tak i z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení, což bude projednáním věci u Krajského soudu v Brně podstatně lépe zajištěno.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. ledna 2015

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru