Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 65/2018Usnesení NS ze dne 09.01.2019

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:7.TD.65.2018.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 65/2018-5

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 9. 1. 2019 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného Z. T., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 4 T 97/2018, o návrhu soudu na delegaci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Kladně neodnímá.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kladně podala dne 29. 11. 2018 obžalobu na obviněného Z. T. pro přečin podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku.

Nejvyššímu soudu byl dne 10. 12. 2018 předložen trestní spis Okresního soudu v Kladně sp. zn. 4 T 97/2018, s návrhem tohoto soudu na delegaci. Okresní soud v Kladně (dále též jen „soud“) si je především vědom své místní příslušnosti k projednání věci, neboť skutek měl být spáchán v obci Unhošť, okres Kladno. Podle soudu však existují skutečnosti, které odůvodňují případný postup podle § 25 tr. ř. Obviněný má bydliště v Ostravě. Stejně tak jeho obhájce má bydliště v Ostravě. Ve věci přichází v úvahu výslech 6 svědků, přičemž všichni mají bydliště v Ostravě. Svědek L. D. je sice ve výkonu trestu odnětí svobody, avšak ve věznici v Ostravě. Podle soudu tak jde o mimořádnou situaci, kdy všechny osoby, které by měly být v hlavním líčení vyslechnuty, se zdržují mimo obvod příslušného Okresního soudu v Kladně a značná vzdálenost místa jejich pobytu by podle soudu vedla ke komplikacím, pokud jde o průběh dokazování a náklady řízení. Pokud by byla věc projednána u soudu, v jehož obvodu se uvedené osoby zdržují, tedy u Okresního soudu v Ostravě, vedlo by to k urychlení řízení a zejména hospodárnějšímu procesu.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu soudu na delegaci a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu. V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal.

Lze konstatovat, že není pochyb o místní příslušnosti Okresního soudu v Kladně k projednání věci. Obvod tohoto soudu je totiž místem spáchání přečinu kladeného obviněnému za vinu. Ostatně ani soud svou místní příslušnost k projednání věci nesporuje. U tohoto soudu byla také podána obžaloba. Nejvyšší soud je příslušný k rozhodnutí o návrhu soudu na delegaci, neboť je soudem nejblíže společně nadřízeným Okresnímu soudu v Kladně a Okresnímu soudu v Ostravě (jemuž má být věc podle návrhu přikázána).

Nejvyšší soud konstatuje, že v dané trestní věci byla obžaloba podána proti jedné osobě. Nejedná se tedy o žádný mimořádně velký počet obviněných ve věci. Je nutno zdůraznit, že skutečnost, že obvinění a jejich obhájci mají bydliště nebo sídlo mimo obvod soudu příslušného k projednání věci, obecně není důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Soud v návrhu na delegaci neuvádí žádné důležité důvody, proč by se nemohl obviněný účastnit soudního jednání u místně příslušného soudu v Kladně. Přičemž na straně obviněného to může být zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují jeho mobilitu, což ale nevyplývá ani z obsahu trestního spisu, ani z výpovědí obviněného Z. T. (č. l. 39 tr. spisu). Okresní soud neuvádí žádnou skutečnost, která by odůvodňovala průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Okresní soud svými argumenty toliko do budoucna předjímá možné obtíže při konání hlavního líčení z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Takové nepodložené domněnky však nemohou být důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi.

Ani skutečnost, že větší počet svědků navržených ke slyšení u hlavního líčení bydlí v obvodu jiného okresního soudu, a nikoli v obvodu místně příslušného soudu, není všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu, neboť se jedná o běžnou skutečnost. V dané věci obžaloba nenavrhuje ke slyšení u hlavního líčení žádnou osobu, jejiž náklady hradí stát. Obžalobou je navrhováno čtení protokolů o výslechu svědka podle § 211 odst. 1 tr. ř. u šesti svědků. Bude samozřejmě otázkou dokazování, zda a jaké svědky bude nutné osobně vyslechnout. Výjimečné okolnosti dovolující učinit průlom do výše uvedeného ústavního principu nelze ovšem založit na srovnání vzdáleností mezi bydlištěm možných svědků a sídlem soudu, ke kterému se mají na základě předvolání dostavit, či na porovnání počtu svědků s kratší či delší vzdáleností k sídlu příslušného soudu. Takové poměřování by vybočovalo z ústavního i zákonného vymezení příslušnosti soudů.

Odnětím trestní věci Okresnímu sudu v Kladně a jejím přikázáním Okresnímu soudu v Ostravě, nebude výrazně lépe zabezpečeno řádné objasnění věci, ani rychlost a hospodárnost řízení. Nelze akceptovat argumentaci okresního soudu, neboť se nejedná o zcela výjimečnou situaci. Postup podle § 25 tr. ř. je zcela výjimečný a musí tedy být odůvodněn zcela výjimečnými okolnostmi.

Po pečlivém zvážení okolností tohoto konkrétního případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci nejsou naplněny podmínky § 25 tr. ř., které by odůvodňovaly průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Je nepochybné, že trestní věc obviněného bude u příslušného Okresního soudu v Kladně řádně objasněna a nestranně a zákonně projednána.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 9. 1. 2019

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru