Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 6/2017Usnesení NS ze dne 23.02.2017

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.6.2017.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 6/2017-11

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 23. února 2017 v neveřejném zasedání, ve věci obviněných Ing. J. S., J. S. a P. D., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 1 T 59/2016, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 6.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podal dne 20. 10. 2016 obžalobu na obviněné pro pokus zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, spáchaného ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, a pokus zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 256 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku, ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Zločinů se obvinění podle obžaloby měli dopustit tím, že „v přesně nezjištěné době, od začátku roku 2011 do 9. 9. 2014, obv. J. S., majitel a jednatel firmy KOLDI, s.r.o., poté co od doposud neustanovené osoby z rezortu Ministerstva obrany ČR obdržel informaci o záměru AČR zakoupit pro obrněná vozidla PANDUR II 8x8 trakční řetězy, v úmyslu se ke škodě na majetku státu, v zastoupení Ministerstvem obrany ČR, obohatit, se dohodl s obv. P. D., v té době na pozici prokuristy firmy Řetězárna Česká Třebová, s.r.o., a nabídli VÚ 1724 Žatec prezentaci trakčních řetězů pod obchodním názvem KARTIS, speciálně firmou PEWAG SCHNEEKETTEN GmbH & Co KG, se sídlem Bahnhofgürtel 59, A-8020, Graz, Rakousko, vyvinutých pro potřeby AČR na vozidla PANDUR II, ačkoliv při opakovaných prezentacích pro vojenské útvary v době od června 2012 do března 2013, na kola vozidla PANDUR II namontovali standardní sněhové řetězy zn. UNI-MOVE TT VVVK, pro který účel obv. D. vyhotovil pro firmu KOLDI, s.r.o padělanou pověřovací listinu datovanou dnem 15. 10. 2008, která osvědčovala, že tato firma je jedinou servisní organizací oprávněnou k zastupování značky PEWAG vůči AČR, na základě těchto prezentací velitel VÚ 1724 Žatec uplatnil požadavek na nákup trakčních řetězů pro obrněna vozidla zn. PANDUR II, které vylepší jízdní vlastnosti těchto vozidel a budou mít i zásadní vliv na snížení jejich nehodovosti, obv. S. pro tento účel zajistil u Vojenského technického ústavu Vyškov provedení typových schvalovacích zkoušek, které byly provedeny v době od 4. 9. do 18. 9. 2013, na základě kterých Vojenská policie vydala osvědčení pro použití trakčních řetězů KARTIS 26930242 na vozidla PANDUR II 8x8, na základě kterých dne 25. 8. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek MO ČR bylo uveřejněno oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti na nákup trakčních řetězů v počtu 170 párů, v celkovém finančním objemu ve výši 5,620.000,- Kč, bez DPH, (33.058,- Kč/pár) s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny, do soutěže se přihlásily firmy VOP CZ, s.p., EXCALIBUR ARMY, spol. s.r.o., KOLDI, s.r.o., PNEUKOMPLET, s.r.o., firma KOLDI, s.r.o., svou nabídku ceny do soutěže nepodala, naopak, jednatel a majitel firmy KOLDI, s.r.o. obv. S. se domluvil s obv. J. S., jednajícím za spol. VOP.CZ, s.p., se sídlem Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, na výši nabídkové ceny 5,341.400,- Kč, bez DPH (31.420.-Kč/ pár), která odpovídala ve veřejné zakázce vyhlášené podmínce, nejnižší ceny a hodnotící komise ustanovena Národním úřadem pro vyzbrojování vyhodnotila nabídku VOP.CZ,s.p. za nejvýhodnější a byla proto vyhlášená vítězem výběrového řízení a přizvaná k jednání o uzavření smlouvy, ačkoliv hodnota nabízených řetězů UNI MOVE TT VVK – sněhové řetězy, vydávané za trakční řetězy KARTIS, jak je dokumentováno znaleckým posudkem z oboru kriminalistika, odvětví defektoskopie, metalografie a technické diagnostiky, jejich pořizovací cena pro maloodběratele byla stanovena částkou ve výši 18.871,- Kč, bez DPH, v celkové výši za 170 párů 3,208.070,- Kč, čímž by společným jednáním obv. D., obv. S.a obv. S., ve vzájemné souvislosti při realizací jejích prodeje, způsobili na majetku státu ve správě MO ČR škodu v celkové výši 2,133.330,- Kč, ke škodlivému následku však nedošlo, neboť v důsledku učiněných opatření orgánů činných v trestním řízení, bylo výběrové řízení zrušeno.“

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 10. 11. 2016, sp. zn. 1 T 59/2016, byl trestní spis předložen Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu s tím, že Obvodní soud pro Prahu 6 má za to, že není příslušný ve věci rozhodnout, když k rozhodnutí je podle jeho názoru příslušný Okresní soud v Lounech. Ze spisového materiálu je podle soudu zřejmé, že nabídka trakčních řetězů byla podána VÚ 1724 Žatec. K jednání obviněných tak mělo dojít nikoli v obvodu Prahy 6, ale v Žatci, tedy v obvodu Okresního soudu v Lounech. V obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6 vyšel trestný čin pouze najevo. Proto trestní spis sp. zn. 1 T 59/2016 předložil Vrchnímu soudu v Praze, jako soudu nejblíže společně nadřízenému oběma jmenovaným soudům.

Nejvyššímu soudu byl dne 18. 1. 2017 Vrchním soudem v Praze (sp. zn. 6 Ntd 1/2017) postoupen trestní spis Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. 1 T 59/2016, s tím, že Vrchní soud v Praze není příslušný k rozhodnutí. Z obsahu trestního spisu podle vrchního soudu vyplývá, že obvinění se mohli dopustit jednání naplňujícího objektivní stránky uvedených zločinů v obvodech několika soudů, a to Okresního soudu v Lounech, Okresního soudu v Olomouci, Okresního soudu ve Vyškově a Obvodního soudu pro Prahu 6. Ukázky, resp. testování řetězů pro obrněná vozidla PANDUR II 8x8 se konaly v Žatci, Přáslavicích (Libavá) a ve Vyškově, informace o místech páchání trestné činnosti plynou například z uložení zabezpečit ukázku trakčních řetězů Ing. J. G. (č. l. 873), z výslechu obviněného P. D. (č. l. 1479) a výslechu obviněného J. S. (č. l. 1490). Dalším možným místem spáchání je VTÚ Vyškov, kde u svědka Ing. J. Z. i za účasti obviněného J. S. proběhlo jednání týkající se homologace trakčních řetězů, přičemž krom jiných osob i obviněný J. S. přislíbil účast na vlastní typové schvalovací zkoušce rovněž ve Vyškově (č. l. 1491). Do úvahy připadá i místo, kde probíhalo zadávací řízení veřejné zakázky „Trakční řetězy k vozidlu PANDUR II 8x8“, tj. sídlo zadavatele Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená Národním úřadem pro vyzbrojování, na Praze 6, neboť zde svědku Ing. J. G. dne 8. 9. 2014 obviněný J. S. předal žádost společnosti KOLDI, s. r. o., o účast v zadávacím řízení (Příloha č. 1, č. l. 135), obdobně tak učinil obviněný Ing. J. S., který svědkovi Ing. J. G. téhož dne předal žádost o účast společnosti VOP CZ, s. p., (Příloha č. 1, č. l. 190) a dne 3. 11. 2014 obálku obsahující nabídku na veřejnou zakázku (Příloha č. 1, č. l. 34), přičemž byl rovněž přítomný při otevírání obálek s podanými nabídkami na předmětnou veřejnou zakázku (Příloha č. 1, č. l. 65). Vrchní soud v Praze tak má za to, že není soudem nejblíže společně nadřízeným všem soudům, u kterých přichází v úvahu „rozhodnutí o odnětí a přikázání věci“, jak má na mysli ustanovení § 25 tr. ř., (pozn. Vrchní soud měl zřejmě na mysli § 24 odst. 1 tr. ř., když Obvodní soud pro Prahu 6 předložil věc k rozhodnutí o místní příslušnosti), a proto výše uvedenou trestní věc předložil Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 53/1994).

Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sbírky rozhodnutí a stanovisek NS). Místem spáchání trestného činu podvodu jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil.

Podle obžaloby se měli obvinění ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku dopustit vůči poškozené České republice, zastoupené Ministerstvem obrany České republiky, pokusu zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, v souběhu s pokusem zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 256 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku. Ze spisového materiálu je zřejmé, že k jednáním naplňujícím objektivní stránku uvedených zločinů mělo docházet na různých místech České republiky, jak uvádí Vrchní soud v Praze v přípisu, jímž postoupil návrh Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci obviněných Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Ačkoliv by v úvahu mohla přicházet místní příslušnost více soudů k projednání věci, tak s ohledem na výše uvedené zároveň není pochyb o příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 6, neboť v obvodu tohoto soudu měla být poškozená (Česká republika zastoupená Ministerstvem obrany České republiky, se sídlem Praha 6) také uvedena v omyl o typu, kvalitě a hodnotě nabízených řetězů, zároveň je obvod tohoto soudu místem, kde probíhalo zadávací řízení veřejné zakázky, tj. sídlo zadavatele – Česká republika, Ministerstvo obrany ČR, zastoupená Národním úřadem pro vyzbrojování, Praha 6, kde byly obviněnými za uvedené společnosti odevzdány žádosti o účast v zadávacím řízení. V neposlední řadě měla být trestným jednáním obviněných poškozena Česká republika zastoupená Ministerstvem obrany České republiky, se sídlem Praha 6. U tohoto soudu podal státní zástupce obžalobu. Tím byla založena příslušnost tohoto soudu k projednání věci (§ 22 tr. ř.). Tvrzení Obvodního soudu pro Prahu 6, že čin byl spáchán v Žatci, který je v obvodu Okresního soudu v Lounech, a v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6 vyšel pouze najevo, je tak v rozporu se skutečností a jeho místní příslušnost k projednání věci je nesporná.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 23. února 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru