Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 6/2015Usnesení NS ze dne 18.02.2015

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:7.TD.6.2015.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 6/2015-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 18. února 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného I. M., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 4 T 3/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Olomouci podal dne 9. 1. 2015 u Okresního soudu v Olomouci obžalobu na obviněného I. M. pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku (č. l. 171 tr. spisu). Tohoto zločinu se měl obviněný dopustit tím, že (zkráceně uvedeno) vědomě v blíže nezjištěné době od 29. 3. 2013, na blíže nezjištěném místě v Praze, přiměl T. N. k založení 4 českých bankovních účtů vedených na společnost Technetium, s. r. o., se sídlem Praha 2, a to účet vedený u Raiffeisenbank, a. s., účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., účet vedený u GE Money Bank, a. s., a účet vedený u Fio banky, a. s., následně si vyžádal a poté převzal od T. N. přihlašovací údaje do internetového bankovnictví k daným účtům a tyto údaje předal další blíže nezjištěné osobě, a poté ve dnech od 27. 5. 2013 do 30. 5. 2013 přiměl T. N. k provedení celkem 8 výběrů finanční hotovosti z daných účtů na pobočkách bank v Praze a v bankomatech v Praze, čímž získal celkem 822.000,- Kč, které od T. N. převzal, následně vyplatil T. N. odměnu ve výši 25.000,- Kč, přičemž i s ohledem na svá předchozí působení v pozici jednatele ve spol. FUDAVE, s. r. o., a. Green ICE, s. r. o., „v likvidaci“, a vzhledem ke své předchozí trestné činnosti věděl, že založením bankovních účtů na právnickou osobu, následným předáním získaných přihlašovacích údajů k založeným účtům a předáním vybrané finanční hotovosti z účtů cizí osobě mimo struktury společnosti Technetium, s. r. o., slouží výhradně k odčerpání výnosů z trestné činnosti v celkové výši 822.000,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. 4 T 3/2015, bylo rozhodnuto podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. o předložení věci Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Olomouci není místně příslušný k jejímu projednání. Z usnesení vyplývá, že veškerá jednání obviněného se měla odehrát v Praze, tam obviněný měl přimět T. N. k založení různých účtů, účty byly zakládány u různých bank v Praze, v obvodech různých soudů, výběry pak měly rovněž probíhat v Praze. Sám obviněný bydlí rovněž v Praze. Nejvyšší soud je podle usnesení okresního soudu příslušný k rozhodnutí, neboť je společně nadřízený Okresnímu soudu v Olomouci a obvodním soudům v Praze.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 53/1994).

Obviněný se podle obžaloby měl dopustit zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku. Objektem tohoto trestného činu je cizí majetek, a to ve vztahu k věcem nebo jiným majetkovým hodnotám získaným trestným činem nebo jako odměna za něj. Legalizace výnosů z trestné činnosti napomáhá tomu, aby zůstal beze změny stav vytvořený základním (hlavním) trestným činem (př. podvodem), na který legalizace navazuje. Objektivní stránka uvedeného zločinu měla spočívat podle právní věty uvedené v obžalobě v tom, že obviněný jinak usiloval, aby bylo znemožněno zjištění původu věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky a získal takovým činem pro jiného značný prospěch. Z předloženého trestního spisu je zřejmé, že se uvedené trestné činnosti měl dopouštět na více místech, vždy však na území hlavního města Prahy. V Praze měl přesvědčit dnes již zemřelého T. N. (č. l. 178 tr. spisu) jako jednatele společnosti Technetium, s. r. o., se sídlem v Praze 2 – Nové Město, aby založil na tuto společnost účty u různých bank, a to konkrétně Raiffeisenbank, a. s., se sídlem v Praze 4, UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s., se sídlem v Praze 4, GE Money Bank, a. s., se sídlem v Praze 4 a Fio banky, a. s., se sídlem v Praze 1. Od T. N. převzal přihlašovací údaje do internetového bankovnictví k uvedeným účtům a tyto předal další blíže nezjištěné osobě, dále přiměl T. N. k provedení celkem 8 výběrů finanční hotovosti z daných účtů, a to na pobočkách bank v Praze a v bankomatech v Praze a tyto peníze od něj převzal. Pokud jde o výběry peněz, je z obsahu trestního spisu (č. l. 77 a násl. tr. spisu a 98 a násl. tr. spisu) zřejmé, že k výběrům docházelo v Praze 7, Praze 1 a opakovaně také v Praze 4.

Nejvyšší soud tedy konstatuje, že k žádnému jednání obviněného, které by naplňovalo objektivní stránku uvedeného trestného činu, ani k následku, nedošlo v územním obvodu Okresního soudu v Olomouci. Trestný čin měl být spáchán na území hlavního města Prahy. S ohledem na výše uvedené do úvahy přichází příslušnost více soudů v Praze k projednání věci. Nejvyšší soud rozhodl, aby věc projednal Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu mělo v největším rozsahu docházet k jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného zločinu, když zde mají sídlo tři z bank, u kterých T. N. na pokyn obviněného I. M. založil účty na společnost Technetium, s. r. o., z nichž poté T. N. opět na pokyn obviněného I. M. finanční prostředky vybíral. K samotným výběrům došlo rovněž ve dvou případech v územním obvodu příslušného Obvodního soudu pro Prahu 4.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. února 2015

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru