Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 53/2015Usnesení NS ze dne 15.09.2015

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:7.TD.53.2015.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 53/2015-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 15. září 2015 v neveřejném zasedání, v trestní věci obviněné M. B., vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 13 T 145/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jihlavě, podala dne 14. 7. 2015 u Okresního soudu v Jihlavě obžalobu na obviněnou M. B. pro ad 1-2) přečin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku a ad 3-4) přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Tohoto přečinu se měla dopustit tím, že vědoma si své finanční situace, kdy dlouhodobě nebyla schopna včas a řádně hradit své splatné závazky, přičemž z tohoto důvodu bylo proti ní následně vedeno několik exekučních řízení, v úmyslu neoprávněně se obohatit a smluvnímu závazku nedostát, přes výše zmíněné skutečnosti

1) dne 23. 7. 2012 v 16:54:55 na internetovém portále www.pujckomat.cz, z IP adresy ....... v místě jejího tehdejšího bydliště v P., okr. H. B., vytvořila bez vědomí a souhlasu své dcery L. P., uživatelský profil na její jméno, kdy na základě takto vytvořeného profilu uzavřela se společností Friendly Finance, s. r. o., pod referenčním číslem .... smlouvu o úvěru č. ......... na částku 2.000 Kč, přičemž při sjednávání smlouvy vědomě zneužila osobní údaje své dcery, když ji uvedla jako dlužníka, na základě čehož jí byla poskytnuta půjčka ve výši 2.000 Kč, kterou posléze uhradila,

2) dne 11. 1. 2013 v 10:09:25 na internetovém portále www.pujckomat.cz, z IP adresy ...... v místě jejího tehdejšího bydliště v P., okr. H. B., vytvořila uživatelský profil na své jméno, kdy na základě takto vytvořeného profilu uzavřela se společností Friendly Finance, s. r. o., pod referenčním číslem ..... smlouvu o úvěru č. ...... na částku 2.000 Kč, kdy však uhradila pouze splátku ve výši 500 Kč a zbývající část dlužné částky přes urgence do dnešního dne nezaplatila, čímž způsobila společnosti Friendly Finance, s. r. o., přímou škodu ve výši 2.000 Kč,

3) dne 22. 7. 2013 v P., okr. H. B., uzavřela s poškozeným J. P. smlouvu o půjčce na částku 20.000 Kč, v níž se zavázala za poškozeného splácet půjčku č. ..... ze dne 22. 7. 2015, kterou poškozený uzavřel za účelem poskytnutí půjčky obviněné se společností Fair Credit International SE, neboť sám uvedenými finančními prostředky nedisponoval, obviněná však v rozporu se svou smluvní povinností uhradila pouze několik dílčích splátek v celkové výši 13.800 Kč, kdy zbylou dlužnou částku byl nucen na základě urgencí společnosti Fair Credit International SE uhradit sám poškozený, čímž způsobila poškozenému J. P. přímou škodu ve výši 20.000 Kč,

4) dne 25. 10. 2013 v H. B., uzavřela s poškozeným J. P. smlouvu o půjčce na částku 100.000 Kč, v níž se zavázala za poškozeného splácet úvěr č. ...... ze dne 25. 10. 2013, který poškozený uzavřel za účelem poskytnutí půjčky obviněné se společností GE Money Bank, a. s., neboť sám uvedenými finančními prostředky nedisponoval, kdy poškozený předal obviněné nejprve finanční hotovost ve výši 60.000 Kč a zbylou částku ve výši 40.000 Kč pak obviněná vyčerpala v období od 25. 10. 2013 do 8. 1. 2014 z účtu č. ......., k němuž jí poškozený za tím účelem zřídil dispoziční právo a dal jí k dispozici platební kartu, obviněná však v rozporu se svou smluvní povinností nezaplatila ani jednu splátku úvěru, načež poškozený byl nucen po urgencích spol. GE Money Bank, a. s., začít úvěr splácet sám, kdy tímto jednáním způsobila poškozenému J. P. přímou škodu v celkové výši 100.000 Kč.

Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 4. 8. 2015, sp. zn. 13 T 145/2015, bylo rozhodnuto podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., o předložení věci Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Jihlavě není místně příslušný k jejímu projednání, neboť obviněná se měla žalovaného jednání popsaného pod body ad 3) a 4) dopustit v místě jejího tehdejšího bydliště v P., okr. H. B. avH. B.. V případě skutků pod body ad 1) a 2) obžaloby se jedná podle soudu o distanční delikt, přičemž k jednání, které mělo naplnit objektivní stránku trestného činu, se obviněná měla dopustit opět v P., okr. H. B.. Za místo, kde vznikl následek trestného činu lze podle soudu považovat sídlo poškozené společnosti Friendly Finance, s. r. o., což je P. ... Podáním trestního oznámení v J. nebyla podle soudu založena místní příslušnost Okresního soudu v Jihlavě k projednání věci. Nejvyšší soud je pak podle okresního soudu nejblíže společně nadřízen Okresnímu soudu v Jihlavě a Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Jihlavě.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.).

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z obžaloby zřejmé, že obviněná se měla svým jednáním dopustit podle skutků popsaných pod body ad 1) a 2) přečinu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaného prostřednictvím internetu, přičemž se jednání naplňujícího objektivní stránku uvedeného přečinu (tedy že při sjednávání úvěrové smlouvy měla uvést nepravdivé informace a podstatné údaje zamlčet) měla dopustit v místě jejího tehdejšího bydliště v P., okr. H. B., když prostřednictvím internetu z IP adresy v místě jejího bydliště měla uzavřít se společností Friendly Finance, s. r. o., ve dvou případech smlouvu o úvěru. K jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného přečinu tak mělo dojít v místě bydliště obviněné v okrese H. B.. Stejně tak v případě skutků popsaných pod body ad 3) a 4), jimiž se obviněná měla dopustit přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, se podle skutkových zjištění měla dopustit popsaného jednání v místě svého tehdejšího bydliště v P., okr. H. B. avH. B.. K následku jejího jednání, ke vzniku škody, pak u jednání popsaného pod body ad 1) a 2) obžaloby mělo dojít v sídle společnosti Friendly Finance, s. r. o., Národní 23, Praha 1, a v případě jednání pod body ad 3) a 4) obžaloby je poškozeným J. P., který má trvalé bydliště v H. B..

Z uvedeného je nepochybné, že ani k jednání naplňujícímu objektivní stránku, ani k následku uvedených přečinů, nedošlo v obvodu působnosti Okresního soudu v Jihlavě.

Na základě všech uvedených okolností případu lze v této věci učinit spolehlivý závěr, že příslušným k projednání věci je Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. září 2015

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru