Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 51/2017Usnesení NS ze dne 22.11.2017

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.51.2017.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 51/2017-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného L. K., vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 20 T 24/2017, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. listopadu 2017 návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Krajskému soudu v Českých Budějovicích neodnímá.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích podala u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 12. 10. 2017 obžalobu na obviněného L. K. pro pokračující zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku.

Obviněný se měl trestného činu dopustit tím, že (zkráceně) jako jediný statutární zástupce (jednatel) obchodní společnosti L-SERVIS, s. r. o., se sídlem Šardice, okr. Hodonín a zároveň jako osoba podnikající podle živnostenského zákona pod obchodním názvem L. K. se sídlem Svatobořice-Mistřín, okr. Hodonín, a také jako fyzická osoba v úmyslu obohatit sebe a tyto obchodní společnosti osobně objednával a následně odebíral v Křemži a jinde nejméně v období od 12. 9. 2013 do 31. 12. 2014 od obchodních společností zboží a služby, které se zavazoval v pevně stanovených lhůtách splatnosti uhradit a současně uzavřel smlouvy o půjčkách, v nichž se zavazoval vypůjčené peněžní prostředky vrátit do sjednaného data, ačkoli si byl vědom dlouhodobě velmi špatné ekonomické situace společnosti L-SERVIS, s. r. o., a firmy L. K. a nejméně od počátku roku 2013 věděl, že finanční situace společnosti a firmy je na hranici možnosti dalšího pokračování v podnikatelské činnosti, a že nebude schopen ve lhůtě splatnosti ani později dostát sjednaných závazkům, přičemž dodavatelům zboží a služeb, jakož i poškozeným osobám tuto skutečnost zatajil a takto jednal vůči poškozeným AGRIO MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY, s. r. o., se sídlem v Křemži, Horákova farma, a. s., se sídlem v Čejči, LONE - ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o., se sídlem v Násedlovicích, AGROPOL Velké Bílovice, spol. s r. o., se sídlem ve Velkých Bílovicích a vůči poškozenému D. P. a P. P. (jednání konkrétně uvedená v obžalobě) a poškozeným subjektům tím způsobil škodu nejméně 8 727 801 Kč.

Nejvyššímu soudu byl dne 8. 11. 2017 předložen trestní spis Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 20 T 24/2017, s návrhem tohoto soudu na odnětí věci Krajskému soudu v Českých Budějovicích a její přikázání jinému příslušnému soudu, konkrétně Krajskému soudu v Brně. V návrhu se uvádí, že poškození s výjimkou jediné obchodní společnosti AGRIO MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY, s. r. o., jsou obchodními společnostmi se sídlem a působností v Jihomoravském kraji, a to jednak v okrese Hodonín a jednak v okrese Břeclav. Jedná se o společnosti Horákova farma, a. s., LONE - ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o., a AGROPOL Velké Bílovice, spol. s r. o. Dále pak k půjčkám ze strany poškozeného D. P. mělo docházet v Hovoranech, okres Hodonín, vše Jihomoravský kraj. Poškozený D. P. má bydliště v Albrechticích, okres Karviná, Moravskoslezský kraj. Krajský soud má v této věci za to, že k projednání a rozhodnutí věci je vhodnější jiný soud než Krajský soud v Českých Budějovicích. Převážná většina svědků, které bude třeba vyslechnout, bydlí v obvodu jiného vzdáleného soudu, než kde byla podána obžaloba. Obviněný L. K. má bydliště v okrese Hodonín. Projednání věci u Krajského soudu v Brně povede podle soudu ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Nařizování hlavního líčení u Krajského soudu v Českých Budějovicích by podle soudu bylo provázeno značnými obtížemi z důvodu dopravní dostupnosti a zvýšenými náklady trestního řízení. V hlavním líčení bude podle soudu nutno vyslechnout statutární zástupce poškozených společností, nelze vyloučit ani výslech dalších osob působících v poškozených společnostech. Podle soudu není aplikace ustanovení § 25 tr. ř. v tomto případě ani v kolizi s právy obviněného na obhajobu, s pravidly řádného objasnění věci a je vhodné zejména z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Krajský soud poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu v jiné věci sp. zn. 7 Td 22/2014. Krajský soud se domnívá, že v této věci jsou dány důležité důvody podle § 25 tr. ř., aby věc byla přikázána k projednání Krajskému soudu v Brně, přičemž se jedná také o soud věcně i místně příslušný a převážný objem důkazních prostředků se nachází právě v jeho obvodu působnosti.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh soudu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud především konstatuje, že o místní příslušnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích podle § 18 odst. 1 tr. ř. není sporu [viz jednání pod bodem 1) obžaloby]. U tohoto soudu byla také podána obžaloba (č. l. 926 tr. spisu).

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994).

Nejvyšší soud je v tomto případu příslušným soudem k rozhodnutí podle § 25 tr. ř. a zjistil, že z obsahu trestního spisu vyplývají skutečnosti rozvedené konkrétně a podrobně v návrhu Krajského soudu v Českých Budějovicích na delegaci.

Především je nutné trvat na tom, že postup podle § 25 tr. ř. je postupem zcela výjimečným a tedy odůvodněným zcela výjimečnými okolnostmi. V uvedené trestní věci je obviněna jedna osoba, která nemá bydliště v obvodu příslušného soudu, což ovšem není nijak výjimečná skutečnost. Z obsahu spisového materiálu nevyplývají u obviněného žádné významné okolnosti, které by mu bránily, aby se dostavil ve své trestní věci k jednání k příslušnému soudu. Ani v návrhu soudu nejsou žádné takové skutečnosti uvedeny, přičemž na straně obviněného to může být zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují jeho mobilitu. O takový případ však v této věci zřejmě nejde (viz vyjádření obviněného v protokolu o výslechu obviněného ze dne 30. 3. 2017, č. l. 44 p. v.). Nad rámec lze připomenout, že z hlediska nákladů trestního řízení je bydliště obviněného a sídlo jeho obhájce bez významu, protože jejich náklady nenese stát.

Nejvyšší soud dále konstatuje, že ani skutečnost, že větší počet svědků navržených ke slyšení u hlavního líčení je z různých částí republiky, a nikoli z obvodu příslušného soudu, není všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu, neboť se jedná o běžnou skutečnost. Ani v tomto konkrétním případě počet svědků navržených obžalobou ke slyšení, jejichž náklady hradí stát, není nikterak vysoký. Navržen byl v obžalobě výslech 5 osob, z nichž pouze jeden svědek má bydliště v obvodu příslušného soudu, ostatní mají bydliště na různých místech na území České republiky (3 Jihomoravský kraj, 1 Moravskoslezský kraj). Bude otázkou dokazování, zda bude nutné vyslechnout všechny svědky navržené v obžalobě a nelze předjímat, zda v průběhu řízení před soudem možná vyvstane nutnost výslechu ještě dalších osob, než které byly navrženy v obžalobě.

Odnětím trestní věci Krajskému soudu v Českých Budějovicích a jejím přikázáním Krajskému soudu v Brně (jak je navrhováno), nebude výrazně lépe zabezpečeno řádné objasnění věci, ani rychlost a hospodárnost řízení. Jestliže krajský soud v návrhu předjímá v budoucnu jisté potíže s organizací hlavního líčení v trestní věci obviněného, nelze takovou argumentaci akceptovat, neboť se rovněž nejedná o zcela výjimečnou věc. Takové ničím nepodložené domněnky nemohou být důležitým důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi.

Po pečlivém zvážení okolností tohoto konkrétního případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci nejsou naplněny podmínky § 25 tr. ř., které by odůvodňovaly průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V daném případě se z hlediska dokazování nemusí jednat o složitější a časově náročnou věc, jejíž projednávání se nutně odrazí také v nákladech na řízení, jak tomu naopak bylo ve skutkově rozsáhlé věci, jíž se týkalo rozhodnutí Nejvyššího soudu o delegaci, na které poukázal v návrhu Krajský soud v Českých Budějovicích. Je nepochybné, že trestní věc obviněného bude u příslušného Krajského soudu v Českých Budějovicích řádně objasněna a nestranně a zákonně projednána.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. listopadu 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru