Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 48/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaDelegace
Místní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.48.2020.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 48/2020-245

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 30. 9. 2020 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného E. H., nar. XY, trvale bytem XY, okres Vsetín, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 3 T 106/2020 o návrhu soudu na určení místní příslušnosti takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a přikazuje Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Odůvodnění:

1. Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Přerově podal dne 31. 7. 2020 u Okresního soudu v Přerově obžalobu na obviněného E. H. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku.

2. Přečinu se podle obžaloby měl pod body ad 1. – 3. dopustit tím, že „1) na nezjištěném místě, pod logem prodejce XY vytvořil na osobu G. P., nar. XY, bytem XY, okres Přerov, bez jejího vědomí objednávky:

- 14. 12. 2018 objednávka č. O-7912760786 se souhlasem G. P. na uzavření Dodatku - prodloužení Účastnické smlouvy č. 2751839, k telefonnímu číslu XY, v rámci prodloužení smlouvy byl změněn tarifní program z S námi v sítích + bez závazku, na mobil M, a odebrán telefonní přístroj Huawei P20 lite, černé barvy, IMEI XY, dodatek na prodloužení smlouvy byl sjednán na partnerské prodejně TKM systems s.r.o., Nádražní 187, Rožnov pod Radhoštěm, log prodejce XY, se souhlasem G. P., telefonní přístroj Huawei jí však nebyl předán,

- 19. 1. 2019 objednávka č. O-7917248573, na uzavření Účastnické smlouvy č. 56208338, k telefonnímu číslu XY, v tarifním programu Mobilní data 1,5 GB, ke smlouvě byly na splátky odebrány hodinky Samsung Galaxy Watch 42 mm, černé barvy, splátky byly rozloženy na 23 splátek po částce 350 Kč a při odběru hodinek byla uhrazena akontace ve výši 1 Kč, jako kontaktní emailová adresa byla uvedena XY,

- 22. 1. 2019 objednávka č. O-7917660145, na uzavření Účastnické smlouvy č. 56239570, k telefonnímu číslu XY, v tarifním programu Mobilní data 1,5 GB, ke smlouvě byl na splátky odebrán telefonní přístroj Huawei P20 lite, modré barvy, IMEI XY, jako kontaktní emailová adresa byla uvedena XY,

- 24. 1. 2019 objednávka č. O-7917919393, na uzavření Účastnické smlouvy č. 56268129, k telefonnímu číslu XY, v tarifním programu Mobilní data 1,5 GB, ke smlouvě byl na splátky odebrán telefonní přístroj Huawei Nova 3, fialové barvy, IMEI XY, jako kontaktní emailová adresa byla uvedena XY,

čímž poškozené společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. způsobil škodu ve výši 27.187,45 Kč,

2) na nezjištěném místě, od prosince 2018 pod logem XY a od 4. 3. 2019 pod logem XY vytvořil na osobu R. H., nar. XY, bytem XY, bez jeho vědomí objednávky:

- 13. 12. 2018 objednávka O-7912589741 aktivaci programu Magenta 1 a odběr Twist karty s telefonním číslem XY s kreditem 200 Kč,

- 13. 12. 2018 objednávka O-7912598427 na prodloužení Účastnické smlouvy č. 879483 k telefonnímu číslu XY, ke smlouvě byl odebrán telefonní přístroj Huawei P20 lite, černé barvy, IMEI XY a Twist karta v síti XY s kreditem 200 Kč,

- 24. 1. 2019 objednávka O-7917882303 na uzavření Účastnické smlouvy č. 56267494 k telefonnímu číslu XY v tarifním programu Mobilní data 1,5 GB, ke smlouvě byl na splátky odebrán telefonní přístroj Huawei P20 Pro, černé barvy, IMEI XY, smlouva byla podepsána biometrickým podpisem,

- 9. 3. 2019 objednávka O-7923607515 na uzavření Účastnické smlouvy č. 56636573 k telefonnímu číslu XY v tarifním programu Mobilní data 1,5 GB, ke smlouvě byl na splátky odebrán telefonní přístroj Huawei P Smart, zelenomodré barvy, IMEI XY, jako kontaktní emailová adresa byla uvedena XY.

čímž poškozené společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. způsobil škodu ve výši 38.462,70 Kč,

3) na nezjištěném místě dne 11. 1. 2019, pod logem XY vytvořil na osobu D. Č., nar. XY, bytem XY, bez jeho vědomí objednávky:

- 11. 1. 2019 objednávka O-7916192757 na uzavření Účastnické smlouvy Pevný internet do zásuvky č. 56183939, PIV číslo XY, ke které byl pronajat Indoor LTE modem Huawei B525 - černý, IMEI XY, jako instalační adresa byla uvedena XY, jako kontaktní emailová adresa byla uvedena XY,

- 11. 1. 2019 objednávka O-7916200787 na uzavření Účastnické smlouvy Pevný internet do zásuvky č. 56184244, PIV číslo XY, ke které byl pronajat Indoor LTE modem Huawei B525 - černý, IMEI XY, jako instalační adresa byla uvedena XY, jako kontaktní emailová adresa byla uvedena XY,

- 11. 1. 2019 objednávka O-7916203094 na uzavření Účastnické smlouvy T-Mobile TV č. 56184295, TV číslo XY, jako kontaktní emailová adresa byla uvedena XY,

čímž poškozené společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. způsobil škodu ve výši 5.767,43 Kč,

přičemž svým podvodným jednáním shora popsaným v bodech 1 až 3 způsobil poškozené společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, škodu v celkové výši 71.417.58 Kč, již od samého počátku jednal v zištném úmyslu získat shora specifikované elektronické přístroje s vědomím, že uzavřené smlouvy nebudou řádně plněny.“

3. Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 19. 8. 2020, sp. zn. 3 T 106/2020, byla věc podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. Okresní soud v Přerově je přesvědčen, že není místně příslušným soudem k projednání věci obviněného a má za to, že je dána místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 a Okresního soudu ve Vsetíně. Podle skutkové věty obžaloby se měl obviněný dopustit jednání na nezjištěném místě. Konkrétní místo, kde se jednání měl obviněný dopustit, podle soudu nevyplývá jednoznačně ani z dalšího obsahu spisu. Se značnou dávkou pravděpodobnosti lze mít za to, že takto jednal na svém pracovišti v prodejně společnosti TKM Systems, s. r. o., na adrese Nádražní 187, Rožnov pod Radhoštěm, tedy v obvodu působnosti Okresního soudu ve Vsetíně. Pokud jde o místo, kde měl nastat škodlivý následek svázaný příčinnou souvislostí s vytýkaným jednáním, soud uvedl, že jako poškozený v tomto řízení figuruje společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4. Následek jednání podle soudu nastal v sídle společnosti, které se nachází v obvodu působnosti Obvodního soudu pro Prahu 4. Jedinou souvislost vytýkaného jednání s místem nacházejícím se v obvodu působnosti Okresního soudu v Přerově představuje fakt, že na adrese XY č. p. XY měl být dle sdělení G. P. z její strany podepsán dodatek k její účastnické smlouvě uzavřené s T-Mobile Czech Republic, a. s. V tomto předložení smluvního dokumentu k popisu však soud nespatřuje součást vytýkaného jednání obviněného. Ten byl ke sjednání takových závazků za T-Mobile Czech Republic, a. s., podle všeho oprávněn a zároveň ke sjednání dodatku došlo za vědomí a souhlasu G. P. Protiprávní jednání obviněného v příslušném bodě obžaloby mělo spočívat až v nedodání mobilního telefonu Huawei a v dalších popsaných okolnostech. Shora uvedená nepřímá souvislost s vytýkaným jednáním podle soudu nepostačuje k dovození závěrů o místní příslušnosti Okresního soudu v Přerově. Soud je tedy přesvědčen, že místně příslušným k projednání dané věci a k jejímu rozhodnutí je jiný soud než Okresního soudu v Přerově.

4. Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru. Z obsahu spisu především vyplývají skutečnosti popsané v usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 19. 8. 2020, sp. zn. 3 T 106/2020.

5. Podle obžaloby se měl obviněný dopustit pokračujícího přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, a to jednáním pod body ad 1. – 3. obžaloby spáchaným podle právní věty v podstatě tím, že sebe obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil takovým činem větší škodu, když bez vědomí osob uvedených ve skutkové větě obžaloby činil jejich jménem objednávky zboží a služeb u poškozené společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., kdy měl jednat v úmyslu objednané věci získat pro sebe a s vědomím, že inkriminované smlouvy nebudou řádně plněny.

6. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sbírky rozhodnutí a stanovisek NS.). Místem spáchání trestného činu podvodu jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil.

7. Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že se v dané věci jedná o distanční delikt, kdy obviněný měl vůči společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., jednat klamavě a uvést je v omyl prostřednictvím internetu, prostřednictvím zaslaných objednávek (které měl učinit bez vědomí uvedených osob) s úmyslem se obohatit. Nejvyšší soud v uvedené věci především zjistil, že obviněný v průběhu celého dosavadního trestního stíhání nebyl dotázán na konkrétní místo, kde se nacházel, když zasílal objednávky (kladené mu za vinu), v nichž měl uvádět klamavé údaje a jimiž měl uvádět poškozenou společnost v omyl. Přitom je, s ohledem na výše uvedené, zejména toto místo podstatné pro určení místní příslušnosti soudu. Jak uvedl Okresní soud v Přerově, lze se značnou dávkou pravděpodobnosti mít za to, že takto jednal na svém tehdejším pracovišti v prodejně společnosti TKM Systems s. r. o., na adrese Nádražní 187, Rožnov pod Radhoštěm, tedy v obvodu působnosti Okresního soudu ve Vsetíně, avšak toto místo není postaveno najisto.

8. K jednání obviněného naplňujícímu objektivní stránku uvedených trestných činů mělo podle obžaloby dojít na nezjištěném místě. Obviněný nebyl na toto místo ani dotazován. Jednáním obviněného pak mělo dojít také k následku, a to ke škodě na majetku poškozené společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., která má sídlo v Praze 4. Z obsahu skutkové věty a trestního spisu, lze tak najisto postavit, že obvod Obvodního soudu pro Prahu 4 je podle § 18 odst. 1 tr. ř. místem spáchání uvedeného trestného činu.

9. Obžaloba tak byla podána u místně nepříslušného Okresního soudu v Přerově, když v obvodu tohoto soudu došlo k jednání, které není obviněnému kladeno za vinu a v obvodu tohoto soudu došlo k podání trestního oznámení. Tyto skutečnosti nezaložily místní příslušnost Okresního soudu v Přerově k projednání věci obviněného.

10. Nejvyšší soud proto rozhodl, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je Obvodní soud pro Prahu 4 místně příslušný k projednání věci, neboť v jeho obvodu mělo dojít k následku trestného jednání obviněného, ke vzniku škody společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s.

11. Podle § 24 odst. 2 tr. ř. může soud, který rozhoduje o příslušnosti soudu, současně rozhodnout o odnětí a přikázání věci z důvodu uvedeného v § 25 tr. ř. Podle tohoto ustanovení zákona může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

12. Nejvyšší soud v uvedené věci existenci takových důvodů zjistil. Shledal vhodným, aby věc obviněného projednal Okresní soud ve Vsetíně, v jehož obvodu se jednak obviněný zdržuje, bydlí, a dále v době, za kterou je mu kladeno za vinu spáchání uvedeného přečinu, pracoval ve společnosti TKM Systems, s. r. o., na adrese Nádražní 187, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, když toto místo je s jistou dávkou pravděpodobnosti také místem spáchání žalovaného trestného činu.

13. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru