Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 48/2017Usnesení NS ze dne 01.11.2017

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.48.2017.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 48/2017-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 1. listopadu 2017 v neveřejném zasedání ve věci obviněného K. S., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 52 T 98/2017, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podala dne 16. 8. 2017 u Obvodního soudu pro Prahu 4 návrh na potrestání K. S. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že (zkráceně uvedeno) v době od 1. 2. 2016 do 26. 6. 2017 v Karviné ani jinde, vyjma vyjmenovaných měsíců, řádně neplnil svou vyživovací povinnost vůči dceři XXXXX*), tak jak mu byla stanovena uvedeným rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 9 ve výši 2 500 Kč splatné vždy do každého 15. dne v měsíci k rukám matky M. S., a tím mu vznikl na řádném výživném za toto období dluh ve výši 35 000 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 52 T 98/2017, bylo rozhodnuto podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. o předložení věci Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že Obvodní osud pro Prahu 4 není příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. V odůvodnění tohoto usnesení je místní nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 a naopak příslušnost Okresního soudu v Karviné, dovozována z toho, že přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku byl spáchán v obvodu Okresního soudu v Karviné, neboť obviněný má v tomto obvodu trvalé bydliště a v době činu (i v současné době) se zde zdržoval. Pokud jde o dceru obviněného, vůči níž má tento vyživovací povinnost, pobývala podle soudu s matkou M. S. na adrese T., Karviná – Staré město, tedy také v obvodu Okresního soudu v Karviné.

Věc byla Nejvyššímu soudu předložena nejprve 3. 10. 2017, přičemž byla Obvodnímu soudu pro Prahu 4 vrácena, s tím, že Nejvyšší soud postupem podle § 53 tr. ř. požádal uvedený soud o provedení výslechu svědkyně M. S. (matky nezletilé dcery obviněného) ohledně jejího pobytu v době spáchání trestného činu. Následně byla věc Nejvyššímu soudu předložena dne 25. 10. 2017.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele (v daném případě opomenutí), naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Místem spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je jak místo, kde měl pachatel pobyt v čase neplnění vyživovací povinnosti, tak i místo, kde měla pobyt oprávněná osoba (srov. rozhodnutí č. 44/1971, č. 47/1988 Sb. rozh. tr.). Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994).

Pro určení místní příslušnosti soudu jsou tedy rozhodná místa pobytu obviněného a oprávněné osoby v době, po kterou je obviněnému kladeno za vinu neplnění vyživovací povinnosti vůči dceři, tedy v době páchání trestného činu.

Z obsahu trestního spisu vyplývá, že obviněný měl v době neplnění své vyživovací povinnosti ke své dceři trvalé bydliště na adrese H. t., Havířov-město, kde se podle své výpovědi také zdržuje (č. l. 5 tr. spisu). K jednání resp. opomenutí jednání naplňujícího objektivní stránku uvedeného přečinu tak docházelo v územním obvodu Okresního soudu v Karviné.

Ke spáchání přečinu zanedbání povinné výživy ale došlo také v místě bydliště oprávněné osoby. V protokolu o trestním oznámení ze dne 1. 3. 2017 (prováděným na Obvodním ředitelství policie Praha II, místním oddělení Smíchov, viz č. l. 11 tr. spisu) M. S. uvedla, že momentálně spolu s dcerou obviněného žijí v zahraničí a plánují se stěhovat do Prahy, požádala, aby byla trestní věc projednávána v Praze, neuvedla však žádné upřesňující informace ohledně pobytu a jako adresu trvalého bydliště uvedla adresu H. t., Havířov-město a jako adresu pro doručování T., Karviná. V úředním záznamu policejního orgánu ze dne 10. 5. 2017 na č. l. 35 tr. spisu se podává, že „z procesního úkonu provedeného s M. S. vyplynulo, že tato se spolu s dcerou zdržuje ve služebním obvodu místního oddělení Praha IV – Modřany“, přičemž z tohoto důvodu byl celý spisový materiál postoupen podle místní příslušnosti Obvodnímu ředitelství policie Praha IV, Místní oddělení Modřany.

Šetřením provedeným obvodním soudem na základě dožádání podle § 53 tr. ř. bylo dále zjištěno, že M. S. s dcerou obviněného v období od 1. 2. 2016 do 26. 6. 2017 (doba, po kterou je obviněnému kladeno za vinu neplnění vyživovací povinnosti) žila střídavě ve Francii a v Praze. Svědkyně uvedla, že v Praze bydlela převážně v pronajatém bytě v Modřanech (obvod Obvodního soudu Pro Prahu 4), když přesnou adresu si již nepamatuje (viz č. l. 91, 92, 93 tr. spisu).

Z uvedeného je zřejmé, že místo spáchání uvedeného přečinu (místo, kde měl pachatel pobyt v čase neplnění vyživovací povinnosti, tak i místo, kde měla pobyt oprávněná osoba) se nachází na různých místech České republiky v obvodu dvou soudů. Podstatné však je, že místem spáchání uvedeného přečinu je také obvod Obvodního soudu pro Prahu 4, kde bydlela nezletilá dcera obviněného se svou matkou po část doby, během níž obviněný neměl plnit svou vyživovací povinnost. Protože místem spáchání uvedeného přečinu je také obvod Obvodního soudu pro Prahu 4 a u tohoto soudu byl také na obviněného podán návrh na potrestání, byla tím založena příslušnost tohoto soudu k projednání věci.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 1. listopadu 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru