Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 47/2018Usnesení NS ze dne 26.09.2018

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:7.TD.47.2018.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 47/2018-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného L. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 41 T 42/2018, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 9. 2018 návrh soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Obvodnímu soudu pro Prahu 6 neodnímá.

Odůvodnění:

Dne 5. 9. 2018 podala státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 u Obvodního soudu pro Prahu 6 obžalobu na obviněného L. K. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku.

Tohoto přečinu se měl podle obžaloby dopustit tím, že (zkráceně) v době od prosince 2015 do 30. 3. 2018 v Praze 6 ani jinde řádně neplnil vyživovací povinnost na svého nezletilého syna XXXXX *), který byl svěřen do poručnické péče I. V., ačkoli mu tato povinnost plyne ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a která byla stanovena rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 (uvedeného v obžalobě), ve výši 2 000 Kč splatných na účet Úřadu práce ČR, krajská pobočka Domažlická 1139/11, Praha 3, vždy do každého 15. dne v měsíci předem, za předmětné období poškozenému Úřadu práce ČR na výživném dluží částku 56 000 Kč, přičemž úmyslné zavinění je spatřováno v tom, že ačkoli si své zákonné vyživovací povinnosti byl vědom, nezajistil si žádné zaměstnání s dostatečným příjmem, který by mu umožňoval výživné řádně a v plné výši plnit, i když nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mu v tom bránily, o snížení vyživovací povinnosti nepožádal.

Nejvyššímu soudu byl dne 11. 9. 2018 předložen trestní spis Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 41 T 42/2018, k rozhodnutí o návrhu soudu na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu ve Znojmě.

V návrhu na postup podle § 25 tr. ř. soud uvádí, že místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 6 je ryze formální, když vyživovací povinnost má být plněna v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3. Sám obviněný nemá podle soudu k obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6 žádný vztah, když dlouhodobě žije životem bezdomovce v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, kde má i doručovací adresu. V nedávné době byl navíc v důsledku závažných zranění utrpěných v souvislosti s požárem hospitalizován v nemocnici ve Znojmě (kde byl v rámci přípravného řízení vyslýchán) a podle soudu i jeho současný stav neumožňuje, aby mohl znojemský okres bez obtíží opustit a účastnit se projednání věci před Obvodním soudem pro Prahu 6. Obžalobou je navíc podle soudu kromě výslechu obviněného navrženo již jen provedení listinných důkazů. Podle Obvodního soudu pro Prahu 6 bude mít Okresní soud ve Znojmě výrazně lepší znalost poměrů panujících v bydlišti obviněného (např. obecné výdělkové možnosti) a bude lépe způsobilý k zodpovězení otázky zda, popř. nakolik byl obviněný fakticky schopen v inkriminované době hradit stanovené výživné. Podle obvodního soudu tak existují důležité důvody k postupu podle § 25 tr. ř.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Obviněný se měl svým jednáním dopustit přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku. O místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 6 k projednání věci není pochyb, ostatně obvodní soud ani svoji příslušnost nesporuje.

Nejvyšší soud projednal návrh soudu na delegaci, avšak v uvedené věci neshledal existenci žádných důležitých důvodů opodstatňujících postup podle § 25 tr. ř.

Nutno konstatovat, že uvedená trestní věc se nyní nachází ve stadiu po podání obžaloby, na počátku řízení před soudem prvního stupně, kdy se jedná o návrh soudu, který opřel svou argumentaci především o údajný špatný zdravotní stav obviněného a lepší možnosti Okresního soudu ve Znojmě pro zjištění skutkového stavu věci. Nejvyšší soud však v těchto argumentech soudu neshledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi. Především je nutno uvést, že obvodní soud zejména neučinil žádné kroky k předvolání obviněného a konání hlavního líčení. V uvedené trestní věci je obviněna jedna osoba, jež nemá bydliště v obvodu příslušného soudu, což ovšem není nijak výjimečná skutečnost. Z protokolu o výslechu obviněného je zřejmé, že obviněný v podstatě svou vinu nepopírá (č. l. 12 tr. spisu). Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že obviněný pobírá dávku v hmotné nouzi, a to příspěvek na živobytí (č. l. 56 tr. spisu) ve výši 3 410 Kč a že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Dále z trestního spisu vyplývá, že obviněný dne 18. 4. 2018 utrpěl úraz popálením a byl do 30. 7. 2018 z tohoto důvodu hospitalizován v nemocnici (nejprve v Brně a poté ve Znojmě). V trestním spise se však nenachází žádné zprávy, zejména lékařské o tom, že by obviněný nebyl v současné době z tohoto důvodu schopen se, byť jednorázově, dostavit ve své trestní věci k příslušnému soudu do Prahy. Přičemž důvodem takové neschopnosti dostavit se k příslušnému soudu na straně obviněného může být zejména značně vysoký věk obviněného nebo závažné zdravotní problémy, které např. výrazně omezují jeho mobilitu. Takové skutečnosti však nejsou obsahem trestního spisu. Pokud obvodní soud odkazuje na lepší možnosti Okresního soudu ve Znojmě ohledně zjištění skutkového stavu věci, tak stejné možnosti má také Obvodní soud pro Prahu 6.

Po pečlivém zvážení okolností případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci nejsou dány důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř., které by odůvodňovaly výjimečný průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 9. 2018

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru