Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 46/2014Usnesení NS ze dne 13.08.2014

HeslaDelegace
Místní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:7.TD.46.2014.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 46/2014-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 13. srpna 2014 v neveřejném zasedání, v trestní věci obviněného M. Š., vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 1 T 73/2014, o návrhu obviněného na určení místní příslušnosti soudu, a odnětí a přikázání věci, takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Novém Jičíně.

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu v Novém Jičíně a přikazuje Okresnímu soudu v Jičíně.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně, podala u Okresního soudu v Novém Jičíně dne 21. 5. 2014 návrh na potrestání obviněného M. Š., pro tři přečiny zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se měl dopustit tím, že přestože byl usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 3. 4. 2013, sp. zn. 30 Nc 2006/2013, které nabylo právní moci dne 11. 4. 2013, ustanoven opatrovníkem svého syna M. Š., a mimo jiné byl oprávněn a povinen přebírat za něj finanční prostředky, a s těmito řádně hospodařit, tak 1) v době od 11. 4. 2013 nejméně do 21. 5. 2014 v Jičíně, soudní obvod Jičín, z nedbalosti neplnil vyživovací povinnost za povinného M. Š. na zletilého studujícího syna M. Š., která mu vyplývá ze zákona, a jejíž výše byla vzhledem k možnostem a příjmovým poměrům povinného, a oprávněným potřebám oprávněného upravena orgánem činným v trestním řízení na částku 1.000,- Kč měsíčně vždy k 1. dni v měsíci předem k rukám M. Š., kterému na výživném dluží nejméně 14.000,- Kč, 2) v době od 11. 4. 2013 nejméně do 21. 5. 2014 v Kopřivnici, soudní obvod Nový Jičín, z nedbalosti neplnil vyživovací povinnost za povinného M. Š. na nezletilou dceru M. Š., která mu vyplývá ze zákona, a jejíž výše byla vzhledem k možnostem a příjmovým poměrům povinného, a oprávněným potřebám oprávněné, upravena orgánem činným v trestním řízení na částku 800,- Kč měsíčně vždy k 1. dni v měsíci předem k rukám matky nezletilé M. G., které na výživném dluží nejméně 11.200,- Kč, 3) v době od 11. 4. 2013 nejméně do 21. 5. 2014 v Jičíně, soudní obvod Jičín, z nedbalosti neplnil vyživovací povinnost za povinného M. Š. na nezletilého syna P. Š., která mu vyplývá ze zákona a jejíž výše byla vzhledem k možnostem a příjmovým poměrům povinného, a oprávněným potřebám oprávněného, upravena orgánem činným v trestním řízení na částku 400,- Kč měsíčně vždy k 1. dni v měsíci předem k rukám matky nezletilého H. H., které na výživném dluží nejméně 5.600,- Kč.

Okresní soud v Novém Jičíně vydal ve věci trestní příkaz ze dne 27. 6. 2014, sp. zn. 1 T 73/2014. Obviněný podal dne 9. 7. 2014 proti uvedenému trestnímu příkazu odpor, v němž namítl místní nepříslušnost Okresního soudu v Novém Jičíně k projednání věci a požádal, aby byla věc projednána u Okresního soudu v Jičíně.

Okresní soud v Novém Jičíně předložil věc obviněného Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti, s tím, že Okresní soud v Novém Jičíně je též místně příslušný k projednání věci, a to pro skutek popsaný pod bodem 2) návrhu na potrestání.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Místem spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je jak místo, kde měl pachatel pobyt v čase neplnění vyživovací povinnosti, tak i místo, kde měla pobyt oprávněná osoba (srov. rozhodnutí č. 44/1971 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994).

Z obsahu trestního spisu vyplývá, že obviněný jako opatrovník svého syna M. Š. (usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 3. 4. 2013, sp. zn. 30 Nc 2006/2013 na č. l. 76 tr. spisu), oprávněný a povinný hospodařit s finančními prostředky svého syna, měl v době neplnění vyživovací povinnosti ke třem dětem M. Š. trvalé bydliště v obci Z.-B., Z., zdržoval se také na adrese N. J., J. K jednání resp. opomenutí jednání naplňující objektivní stránku uvedeného přečinu tak docházelo v územním obvodu Okresního soudu v Jičíně. K následku přečinu zanedbání povinné výživy pak došlo v místě bydliště oprávněných osob. V tomto případě se tak jedná u skutku pod bodem ad 1) o město Jičín v územním obvodu Okresního soudu v Jičíně, u skutku pod bodem ad 2) město Kopřivnice v územním obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně a u skutku pod bodem ad 3) město Jičín v územním obvodu Okresního soudu v Jičíně.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že do úvahy připadá příslušnost více soudů, a to Okresního soudu v Jičíně a Okresního soudu v Novém Jičíně, čímž je dána příslušnost Nejvyššího soudu k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. Byla-li ale obžaloba podána u Okresního soudu v Novém Jičíně, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud. Podle § 22 tr. ř. tedy koná řízení tento soud.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Pokud jde o žádost obviněného, aby věc projednal Okresní soud v Jičíně, která je ve své podstatě návrhem na delegaci věci, Nejvyšší soud uvádí, že podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu. Obviněný však svou žádost blíže neodůvodnil, neuvedl žádné významné skutečnosti, proč by měla být věc odňata příslušnému Okresnímu soudu v Novém Jičíně. Nejvyšší soud ale ve věci shledal důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř., pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Jičíně. Obviněnému je kladeno za vinu neplnění vyživovací povinnosti vůči třem osobám, přičemž dvě z oprávněných osob mají bydliště přímo v Jičíně, a to zletilý M. Š., navržen ke slyšení v hlavním líčení, a pouze tříletý P. Š. Také matky obou těchto oprávněných, Ing. V. Š. a H. H., které jsou rovněž navrženy ke slyšení v hlavním líčení, mají s oprávněnými společná bydliště v Jičíně. V Jičíně pak bydlí také obviněný M. Š., který je starobním důchodcem vysokého věku a opatrovníkem těžce zdravotně postiženého syna. Pouze v jednom případě bydlí oprávněná nezletilá s matkou M. G. v Kopřivnici (okr. Nový Jičín), kde také bylo jmenovanou podáno trestní oznámení a následně z tohoto důvodu také podán návrh na potrestání u Okresního soudu v Novém Jičíně. Projednání věci Okresním soudem v Jičíně, tak evidentně jeho snadnou dosažitelnosti téměř všemi svědky i obviněným, když jde o soud v místě jejich bydliště, přispěje jak k řádnému objasnění věci, rychlosti a ekonomičnosti řízení, tak i k zachování práv obviněného. Proto Nejvyšší soud, vzhledem k těmto výjimečným okolnostem, rozhodl o návrhu obviněného tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. srpna 2014

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru