Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 43/2020Usnesení NS ze dne 01.09.2020

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.43.2020.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 43/2020-7960

USNESENÍ

Nejvyšší soud ve věci obviněných E. H., nar. dne XY, státní příslušník Čínské lidové republiky, jednatel společnosti S., trvale bytem XY, Z. Y., nar. dne XY, státní příslušnice Čínské lidové republiky, obchodní zástupkyně společnosti S., trvale bytem XY, F. L., nar. dne XY|, státní příslušník Čínské lidové republiky, bez zaměstnání, naposledy trvale pobytem XY, okr. Praha-západ, O. H., nar. dne XY, trvale bytem XY, K. J., nar. dne XY, trvale bytem XY, okr. Břeclav, nyní bytem XY, obchodní společnost LOMONGERA EXPRESS, s. r. o., IČO 018 81 604, se sídlem Praha 8, Primátorská 296/38, obchodní společnost TALADRO, s. r. o., IČO 242 48 355, se sídlem Praha 4, Brandlova 1639/6, obchodní společnost Tiny group, s. r. o., v likvidaci, IČO 243 07 351, se sídlem Praha 6, Slavníkova 2357/9, vedené u Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně pod sp. zn. 68 T 5/2020, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 1. 9. 2020 návrh soudu na určení místní příslušnosti a rozhodl takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

1. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně – pobočky ve Zlíně podal dne 12. 6. 2020 u Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně obžalobu na výše uvedené obviněné. Obžaloba byla podána pro skutek, v němž je spatřován u obviněných E. H., Z. Y. a F. L. jednak zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016, spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, jednak zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku, u obviněných O. H. a K. J. a obviněných právnických osob LOMONGERA EXPRESS, s. r. o., a Tiny group, s. r. o., jednak účastenství ve formě pomoci ke zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 24 odst. 1 písm. c), § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016, spáchanému ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, jednak zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku, u obviněné právnické osoby TALADRO, s. r. o., jednak účastenství ve formě pomoci ke zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 24 odst. 1 písm. c), § 240 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku, spáchanému ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, jednak zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku.

2. Obvinění se měli podle obžaloby dopustit trestných činů v podstatě tím, že obviněný E. H. společně s obviněnou Z. Y. a s obviněným F. L., všichni jako fyzické osoby uskutečňující ekonomickou činnost v tuzemsku, neregistrované k dani z přidané hodnoty (dále jen DPH), se záměrem nepřiznat a nezaplatit DPH ze zboží dováženého z asijských zemí do České republiky a s tímto dovezeným zbožím nekontrolovaně obchodovat, za účasti obviněného O. H. a obviněného K. J., dováželi do tuzemska z Čínské lidové republiky, Hongkongu a Vietnamu různé, převážně oděvní a textilní zboží pro síť vlastních, doposud neustanovených odběratelů, a to jak v České republice tak i v dalších zemích Evropské unie, přičemž tento dovoz spojený s propuštěním zboží do volného oběhu, obecně zakládající povinnost přiznat a zaplatit DPH podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), realizovali prostřednictvím obchodních společností, v České republice registrovaných k DPH, které však nevykonávaly samostatnou podnikatelskou činnost:

IKONET, s. r. o., IČO 243 00 811, se sídlem Praha 5, Holečkova 789/49,

Kalistea, s. r. o., IČO 247 88 791, se sídlem Praha 1, Školská 694/32,

LOMONGERA EXPRESS, s. r. o., IČO 018 81 604, se sídlem Praha 8, Primátorská 296/38,

NITTAO, s. r. o., IČO 241 50 614, se sídlem Praha 2, Bělehradská 858/23,

Smira, s. r. o., IČO 241 45 572, se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14,

TALADRO, s. r. o., IČO 242 48 355, se sídlem Praha 11, Brandlova 1639/6,

Tenemu, s. r. o., IČO 248 07 737, se sídlem Praha 10, nám. Přátelství 1518/2,

Tenor invest, s. r. o., IČO 241 55 683, se sídlem Praha 1, Kaprova 14/13,

Tiny group, s. r. o., IČO 243 07 351, se sídlem Praha 6, Slavníkova 2357/9,

Troina, s. r. o., IČO 294 16 442, se sídlem Praha 2, Trojická 1910/7,

Tropinex, s. r. o., IČO 242 99 677, se sídlem Praha 2, Trojická 1910/7,

ZEN Facillity, s. r. o., IČO 016 69 800, se sídlem Praha 3, Táboritská 880/14,

vlastníky a statutárními zástupci těchto společností byly převážně osoby plnící úlohu tzv. bílých koní a jejich formální účast na dovozech poskytovala obviněným jakožto skutečným příjemcům zboží a neregistrovaným plátcům DPH pouze administrativní krytí k utajení jejich totožnosti a k navození stavu, který vedl ke zkrácení daňových povinností právě u těchto nastrčených společností a také k tomu, aby se dovezené a do volného oběhu propuštěné zboží mohlo bez evidování dalšího odbytu fakticky ztratit a mohlo s ním být dále obchodováno s cenovou konkurenční výhodou, neboť nebylo zatíženo DPH, obvinění zorganizovali v období od 1. 9. 2011 do 29. 7. 2014 v celním režimu 4000, označujícímu dovoz do volného oběhu bez daňového osvobození, dovoz zboží z přístavu v Hamburku do tuzemska za celkem 434 184 266 Kč, které ve skutečnosti mělo být propuštěno do volného oběhu na jejich účet a za které měli jako neplátci podle § 108 odst. 2 písm. a) ZDPH, v tehdy platném znění, povinnost zaplatit DPH bez možnosti pozdějších nároků na odpočet daně podle § 72 ZDPH, a aby se vyhnuli plnění vlastní daňové povinnosti a mohli s dovezeným zbožím dále nekontrolovaně obchodovat, nechali jeho dovozy účelově registrovat na výše uvedené společnosti (v rozsahu uvedeném v obžalobě) obvinění tak docílili propuštění zboží do celního režimu volný oběh, aniž by museli sami ještě předtím přiznat a zaplatit DPH, přičemž kupujícím společnostem jakožto registrovaným plátcům vznikla tato povinnost podle § 23 odst. 3 ZDPH, v tehdy platném znění, až dodatečně v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do volného oběhu propuštěno, a žádná ze společností ji nezaplatila, dále obvinění docílili toho, že se do volného oběhu propuštěné zboží mohlo fakticky ztratit z dohledu správce daně, neboť ani kupující společnosti, které byly podle vystavených dokladů formálními příjemci zboží v České republice, ve snaze vyhnout se plnění vlastní daňové povinnosti, dovoz zboží v příslušných zdaňovacích obdobích za skutečné příjemce buď nepřiznávaly, anebo přiznávaly hrubě zkresleně tak, aby vlastní daňovou povinnost minimalizovaly, čímž obvinění způsobili České republice, zastoupené Generálním ředitelstvím cel, škodu v celkové výši 100 931 385 Kč, mezi obviněnými fyzickými a právnickými osobami byly nastaveny vztahy vzájemné nadřízenosti a podřízenosti, přičemž vnitřní organizační struktura jejich společenství, rozdělení funkcí a dělba činností je podrobně popsána v obžalobě, jakož i zapojení výše uvedených právnických osob, které buď vůbec nepodávaly daňová přiznání k DPH, ačkoli měly nebo podávaly daňová přiznání k DPH hrubě zkreslená u příslušných správců daně.

3. Usnesením Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 22. 6. 2020, sp. zn. 68 T 5/2020, byla věc obviněných podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu (dne 18. 8. 2020) k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu s tím, že Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně není místně příslušný k projednání věci, když tímto soudem je Městský soud v Praze. Podle soudu z dosavadních skutkových zjištění a z popisu obžaloby vyplývá, že ke spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, který je obviněným kladen za vinu, došlo v posuzovaném případě v Praze, neboť tam došlo podle soudu k jednání pachatele naplňující objektivní stránku trestného činu. Objektivní stránka žalovaného zločinu je naplněna jednáním obviněných, kterým je kladeno za vinu, že úmyslně společným jednáním zkrátili daň a čin spáchali ve velkém rozsahu a jednání se dopustili jako členové organizované zločinecké skupiny, jejíž činnosti se účastnili. Z podané obžaloby vyplývá, že k jednání obviněných došlo v sídle Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1, 2, 3, 5, 8, Jižní město, kde obviněné společnosti a další zapojené společnosti podávaly hrubě zkreslená daňová přiznání k DPH. V případě trestného činu zkrácení daně, poplatků a podobné povinné platby dle § 240 tr. zákoníku je podle krajského soudu rozhodujícím z hlediska místní příslušnosti sídlo příslušného finančního úřadu. Daňová přiznání v posuzovaném případě byla podávána podle sídel společností u místně příslušných správců daně, které se všechny nacházejí v působnosti Městského soudu v Praze. Podle Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně je tento soud podle výše uvedených kritérií místně příslušným soudem k projednání věci obviněných. Nad rámec uvedeného soud konstatoval, že všichni obvinění mají trvalý pobyt či sídlo v Praze. Z těchto důvodů proto Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně věc předložil Nejvyššímu soudu jako soudu, který je nejblíže společně nadřízen Krajskému soudu v Brně – pobočce ve Zlíně a Městskému soudu v Praze, aby rozhodl o příslušnosti soudu dle § 24 odst. 1 tr. ř.

4. Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

5. V posuzované věci je obviněno pět fyzických osob a tři osoby právnické. Obvinění E. H., Z. Y. a F. L. jsou jednak viněni ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016, spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, jednak ze zločinu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku, Obvinění O. H. a K. J. a obviněné právnické osoby LOMONGERA EXPRESS, s. r. o., a Tiny group, s. r. o., jsou viněni jednak z účastenství ve formě pomoci ke zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 24 odst. 1 písm. c), § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016, spáchanému ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, a jednak zločinu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku, obviněná právnická osoba TALADRO, s. r. o., je viněna z jednak účastenství ve formě pomoci ke zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 24 odst. 1 písm. c), § 240 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku, spáchanému ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, a jednak ze zločinu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku.

6. Podle § 20 odst. 1 tr. ř. se koná společné řízení proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu. Nejtěžším trestným činem je v tomto případě zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, ve znění účinném do 30. 6. 2016.

7. Nejvyšší soud považuje za nutné uvést, že ke spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku může dojít jak aktivním jednáním (podáním daňového přiznání s nepravdivými údaji), tak i opomenutím jednání, ke kterému byl daňový subjekt povinen. Objektivní stránka žalovaného trestného činu byla naplněna jednáním obviněných, kteří ve velkém rozsahu zkrátili daň a vylákali výhodu, a k tomuto jednání došlo v sídle příslušného finančního úřadu, kam byla podle popisu skutku v obžalobě podávána daňová přiznání za obviněné nebo zapojené společnosti. V případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku je tedy rozhodujícím z hlediska místní příslušnosti sídlo příslušného finančního úřadu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 11 Nd 340/2001, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 13/2002, číslo judikátu T 338). Daňová přiznání byla v tomto případě podávána podle sídla společností uvedených v obžalobě u místně příslušného správce daně Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1, 2, 3, 5, 8, Jižní město, nacházející se v obvodu působnosti Městského soudu v Praze, který je tak podle výše uvedených kritérií místně příslušným soudem k projednání věci obviněných. Nejvyšší soud pouze doplňuje, že navíc všichni obvinění mají bydliště a sídla v obvodu tohoto soudu, v obvodu tohoto soudu byly prováděny domovní prohlídky u obviněných a podle odůvodnění obžaloby se měla stíhaná trestná činnost odehrávat převážně v Praze. Jak vyplývá z obsahu spisového materiálu a odůvodnění obžaloby na str. 82 (body 39., 40., 41., 42.) bylo ve věci původně zahájeno trestní stíhání proti 8 fyzickým osobám a 19 právnickým osobám, z nichž jednou z právnických osob byla i obviněná společnost LIDRUKOV – progres, s. r. o., se sídlem Tlumačov, okres Zlín, která podávala daňové přiznání u Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Obžaloba však na tuto společnost podána nebyla.

8. Proto Nejvyšší soud rozhodl, tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Městský soud v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. 9. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru