Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 43/2013Usnesení NS ze dne 14.08.2013

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.43.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 43/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných N. A. L., a K. L., vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 1 T 126/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. srpna 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněných

příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě podala u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě návrh na potrestání obviněných N. A. L. a K. L. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1. odst. 3 tr. zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, kterého se měli dopustit tím, že

po vzájemné předchozí dohodě a společně v období od 11. 1. 2012 do 31. 5. 2012 telefonicky s příslibem osobního kontaktu, ke kterému nikdy nedošlo, z J., případně i jinde, pod záminkou slibu vyléčení E. Z., družky poškozeného J. P., onemocněné plicním nádorem, využili tíživé životní situace, strachu a obav z nemoci a postupně od poškozeného J. P. požadovali a následně od něj také obdrželi finanční prostředky určené k přímé léčbě a vyléčení E. Z. v celkové výši 84.000,- Kč, přičemž E. Z. měla být dle jejich informací z 80% vyléčena, avšak na základě provedeného kontrolního rentgenového vyšetření v nemocnici bylo zjištěno, že k jejímu vyléčení ze strany N. A. L. doposud nedošlo a nemohlo dojít, a dále na poškozeném J. P. postupně požadovali a také od něj obdrželi finanční prostředky jak půjčky v celkové výši 48.000,- Kč, kdy tyto s léčbou souvisely nepřímo, jednalo se například o doplatek za spotřebu elektřiny, opravu auta, na náhradní ubytování, telefonní kredit, benzin a podobně, tyto peníze byly ze strany poškozeného J. P. ponechány na údajnou další léčbu, která prokazatelně neproběhla, s žádným kladným výsledkem na zdravotním stavu E. Z., čímž poškozenému J. P. způsobili škodu v celkové výši 132.000,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 11. 7. 2013, sp. zn. 1 T 126/2013, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Havlíčkově Brodě není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí.

Podle citovaného usnesení je ze spisového materiálu zřejmé, že k páchání trestné činnosti docházelo v územním obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku, kde došlo k uskutečnění podvodného jednání a přijetí podvodně získaných peněz, výtěžek z trestné činnosti byl spotřebován také mimo obvod Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, navíc oba obvinění bydlí mimo územní obvod Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Oba obvinění byli vyslýcháni v místě svého bydliště. Za této situace je prý nutno za místně příslušný označit Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). Místem spáchání trestného činu podvodu, jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil. O obdobu distančního deliktu jde také v případě trestného činu podvodu, spáchaného prostřednictvím telefonu za situace, kdy se osoba uváděná pachatelem v omyl nachází v jiném místě, než je místo, ze kterého telefonuje pachatel. V takovém případě dochází k jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného trestného činu jak v místě, ze kterého telefonuje pachatel, tak v místě, kde je hovor přijímán jinou osobou uváděnou v omyl.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z návrhu na potrestání zřejmé, že k jednání obviněného, jímž byl trestný čin spáchán, došlo v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku, neboť v obvodu tohoto soudu obvinění telefonovali poškozenému, ale také v obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, kde poškozený hovor v místě svého bydliště přijímal. Místem, kde vznikla škoda, je bydliště poškozeného v obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě a místem, kde se pachatel obohatil, náleží do obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Do úvahy sice připadá také příslušnost dalšího soudu, jak uvádí Okresní soud v Havlíčkově Brodě, a to Okresního soudu ve Frýdku-Místku, avšak byl-li návrh na potrestání podán u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoliv z míst spáchání trestného činu (uvedeno výše), stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994). Podle § 22 tr. ř. tedy koná řízení tento soud.

Z uvedených důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. srpna 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru