Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 42/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.42.2017.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 42/2017-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 14. září 2017 v neveřejném zasedání, ve věci obviněné L. Ř., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 1 T 57/2016, o návrhu soudu na delegaci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou a přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podal dne 20. 4. 2016 u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou obžalobu (č. l. 2329 tr. spisu) na obviněné L. Ř. a O. H. (již pravomocně odsouzeného). Obviněná L. Ř. měla spáchat jednáním podrobně uvedeným v obžalobě pod body ad. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 22, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 47, 49, přečin podvodu podle § 209 odstavec 1, 3 tr. zákoníku, dílem dokonaný a dílem ukončený ve stádiu pokusu podle § 21 odstavec 1 tr. zákoníku, dílem samostatným jednáním a dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, dále jednáním podrobně uvedeným v obžalobě bod body ad. 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, přečin poškození cizích práv podle § 181 odstavec 1 písmeno a) tr. zákoníku, a jednáním podrobně uvedeným v obžalobě pod body ad. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, zločin úvěrového podvodu podle § 211 odstavec 1, odstavec 5 písmeno c) tr. zákoníku, dílem dokonaný a dílem ukončený ve stádiu pokusu podle § 21 odstavec 1 tr. zákoníku, dílem samostatným jednáním a dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Obviněné L. Ř. je kladeno za vinu, že (zkráceně uvedeno) celkem ve 46 případech, podrobně uvedených v obžalobě pod body 1 až 46, v době nejméně od 25. 7. 2011 do nejméně 23. 4. 2014 na přesně nezjištěném místě, a to převážně v Praze, v zištném úmyslu s cílem podvodně získat neoprávněný majetkový prospěch, vědoma si své dlouhodobé nepříznivé finanční situace, tak i přesto si opatřila různými způsoby osobní doklady poškozených osob uvedených v obžalobě, nebo jejich kopie, a další listinné materiály potřebné při sjednávání půjčky nebo úvěrové smlouvy, kdy takto získané podklady následně využila tak, že jménem osob, od kterých získala tyto osobní doklady, bez jejich vědomí a souhlasu požádala o úvěr či půjčku různé nebankovní společnosti, přičemž poskytnuté finanční prostředky si nechávala zasílat na různé účty, kdy majitele účtů přesvědčila, že se jedná o její finanční hotovost, kdy tito jí finanční prostředky předali nebo si tyto sama vybrala a použila je pro vlastní potřebu, čímž tak v případě smluv o půjčce jednáním popsaným podrobně v obžalobě pod body 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 22, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 41, žádala obviněná o půjčky v celkové výši 257 000 Kč, přičemž částka 225 000 Kč nebyla poškozenými společnostmi poskytnuta, a v případě úvěrových smluv jednáním popsaným podrobně v obžalobě pod body 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 žádala obviněná o úvěry v celkové výši 1 134 300 Kč, přičemž částka 439 000 Kč nebyla poškozenými společnostmi poskytnuta. Dále je obviněné L. Ř. a O. H. kladeno za vinu, že společným jednáním, podrobně uvedeným v obžalobě pod body 47 až 50, po předchozí vzájemné dohodě v době nejméně od 21. 12. 2012 do nejméně 28. 3. 2013 na blíže nezjištěném místě v Praze, v zištném úmyslu s cílem podvodně získat neoprávněný majetkový prospěch vědomi si své nepříznivé finanční situace, tak i přesto si opatřili různými způsoby osobní doklady, nebo jejich kopie, poškozených osob a další listinné materiály potřebné při sjednávání půjčky nebo úvěrové smlouvy, kdy takto získané podklady následně využili tak, že jménem uvedených osob, od kterých získali tyto osobní doklady, bez jejich vědomí a souhlasu požádali o úvěr či půjčku nebankovní společnosti, kdy obviněný O. H. se při telefonických hovorech jako žadatel o půjčku nebo úvěr vydával za uvedené osoby, přičemž poskytnuté finanční prostředky požadovali zasílat na různé účty, kdy majitele účtů obviněná přesvědčila, že se jedná o její finanční hotovost, kdy tito jí finanční prostředky předali nebo si tyto sama vybrala a použila je pro vlastní potřebu, čímž v případě smluv o půjčce jednáním pod body 47 a 49 bylo způsobem shora popsaným žádáno o celkem 10 000 Kč, přičemž částka 5 000 Kč nebyla poškozenými společnostmi poskytnuta, a v případě úvěrových smluv výše popsaným jednáním pod body 48 a 50 byla způsobena uvedeným poškozeným společnostem celková škoda ve výši nejméně 9 900 Kč, přičemž z této částky do dnešního dne nebyla žádná finanční hotovost uhrazena.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 16. 5. 2016, sp. zn. 1 T 57/2016, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných L. Ř., tehdy ještě společně vedená i proti dnes již pravomocně odsouzenému O. H. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti, případně k rozhodnutí podle § 24 odst. 2 tr. ř. ve spojení s § 25 tr. ř.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2016, sp. zn. 7 Td 32/2016, bylo rozhodnuto, že k projednání věci obviněných je příslušný Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou a že se věc Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou neodnímá.

Nejvyššímu soudu byl dne 25. 8. 2017 předložen trestní spis Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou s návrhem tohoto osudu na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 9, tedy soudu, v jehož obvodu má bydliště obviněná L. Ř. Okresní soud poukázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2016 , jehož součástí je i rozhodnutí podle § 25 tr. ř., že věc se Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou neodnímá. Nejvyšší soud odkázal na skutečnost, že ze spisového materiálu nevyplývají žádné významné skutečnosti ve vztahu tehdy ještě k oběma obviněným (značně vysoký věk obviněných, výrazné zdravotní obtíže omezující jejich mobilitu), které by jim bránily dostavit se k řízení u příslušného soudu v jejich trestní věci. Okresní soud si je vědom, že Nejvyšší soud již jednou ve vztahu k možné delegaci této trestní věci vyslovil svůj názor a o podaném návrhu na odnětí a přikázání věci rozhodl negativně. Po jeho rozhodnutí byla věc vrácena nalézacímu soudu a z jeho strany pak byly činěny úkony směřující k rozhodnutí ve věci. Dosud však z příčin výhradně na straně obviněné L. Ř. nebylo možno přistoupit ani k projednávání věci, proto nalézací soud opětovně předložil Nejvyššímu soudu věc s návrhem na odnětí a přikázání podle § 25 tr. ř. s přesvědčením, že nyní jsou nově dány důležité důvody pro tento postup. Okresní soud dále podrobně popisuje průběh úkonů učiněných v dané trestní věci. Nejprve vyzval obviněné, aby se vyjádřili, které svědky a znalce navrhují k osobnímu výslechu před soudem. Obhájkyně obviněné L. Ř. dne 5. 9. 2016 sdělila, že v současné době s výhradou dalších návrhů v průběhu dokazování trvají na osobním výslechu 21 osob. Obviněný O. H. reagoval tak, že trvá na své výpovědi před policisty, nemá žádné svědky. Následně byl stanoven termín hlavního líčení na den 22. 11. 2016, kam byli předvoláni oba obvinění, obhájce, státní zástupce a vyrozuměno 36 poškozených. Dne 15. 11. 2016 soud obdržel písemnou omluvu obviněného O. H., že se nachází v dlouhodobě pracovní neschopnosti a k soudu se ze zdravotních důvodů dostavit nemůže. Dne 21. 11. 2016 na informační centrum soudu telefonovala obviněná L. Ř., že má nohu v sádře, proto se nemůže dostavit následující den k soudu. Poté prostřednictvím obhájkyně byla soudu doručena lékařská zpráva Nemocnice na Bulovce, ortopedické kliniky o ambulantním vyšetření L. Ř., kam se dostavila dne 19. 11. 2016 v 15,20 hodin pro bolesti pravého lýtka s obtížemi po dobu posledních 3 dnů. Byla jí přiložena sádrová fixace na celou dolní pravou končetinu, doporučena chůze o berlích bez došlapu na končetinu, analgetika dle potřeby a kontrola za 2 týdny (lékařská zpráva č. l. 2416).

Oba obvinění byli soudem ihned vyzváni, aby ve lhůtě 1 týdne zaslali písemné vyjádření svého ošetřujícího lékaře, že skutečně nejsou schopni dostavit se k jednání soudu a po jakou dobu lze očekávat, že jejich zdravotní obtíže budou přetrvávat.

Obviněná L. Řeháková prostřednictvím své obhájkyně zaslala dne 12. 12. 2016 lékařskou zprávu MUDr. J. D. s datem 5. 12. 2016 s tím, že uvedený den byla v její ordinaci L. Ř. ošetřena, předpoklad její neschopnosti práce minimálně ještě 4 týdny (lékařská zpráva č. l. 2426).

Obviněný O. H. na výzvu soudu nereagoval. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou v neveřejném zasedání dne 15. 12. 2016 rozhodl podle § 23 odst. 1 tr. ř. o vyloučení trestního řízení vedeného proti tomuto obviněnému ze společného řízení s odkazem na rychlost řízení vedeného proti jeho osobě vzhledem ke zdravotnímu stavu druhé obviněné L. Ř. Trestní řízení proti obviněnému O. H. bylo dále vedeno u stejného soudu pod sp. zn. 1 T 181/2016. Ve věci už bylo pravomocně rozhodnuto, kdy obviněný byl uznán vinným jednáním ve smyslu původně společně podané obžaloby a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 15 měsíců.

Poté, co trestní řízení už bylo samostatně vedeno pouze proti obviněné L. Ř., byly obviněná i její obhájkyně opakovaně písemnými výzvami soudu ze dne 21. 12. 2016 a ze dne 10. 1. 2017 urgovány, aby byly soudu předloženy lékařské zprávy o zdravotním stavu obviněné s prognózou, po jakou dobu jí zdravotní stav neumožní dostavit se k soudu. Dne 19. 1. 2017 zaslala obhájkyně soudu aktuální lékařskou zprávu MUDr. J. D. s datem 16. 1. 2017 s tím, že uvedený den byla v její ordinaci L. Ř. ošetřena. Zde jí byla zlomena sádra nad kolenem, fixace snížena na nízkou pod koleno, předpoklad další neschopnosti práce 4 - 6 týdnů, následná rehabilitace (lékařská zpráva č. l. 2434).

Následně byl stanoven termín hlavního líčení na den 13. 4. 2017, kam byli předvoláni obviněná, obhájkyně a státní zástupce. Součástí předvolání obviněné a její obhájkyně byla i výzva učiněná v návaznosti na dosavadní zdravotní stav obviněné, aby nejpozději k datu 10. 3. 2017 soudu předložila aktuální zprávu svého ošetřujícího lékaře, zda lze očekávat, že bude schopna dostavit se k jednání soudu ve Žďáru nad Sázavou v termínu nařízeného hlavního líčení. Součástí výzvy bylo i vysvětlení, že termín podání lékařské zprávy je stanoven tak, aby bylo v možnostech soudu včas vyrozumět poškozené o konání hlavního líčení tak, aby nedošlo k jeho opětovnému zmaření a zbytečně vynaloženým nákladům.

Na urgenci soudu obhájkyně soudu předložila dne 16. 3. 2017 pouze vlastní e-mailovou komunikaci s obviněnou, která jí sdělila, že sádru má sundanou, ale její zdravotní stav je špatný, chodí na rehabilitace, ale zdravotní stav se nelepší, navíc se jí stalo něco s kolenem po dobu, kdy měla sádru přiloženou, takže pokud se její stav nezlepší, bude nutná operace. Neboť k tomuto sdělení nebyla přiložena žádná lékařská zpráva, soud dne 20. 3. 2017 k hlavnímu líčení na den 13. 4. 2017 vyrozuměl všechny poškozené.

Dne 28. 3. 2017 byla soudu doručena e-mailová zpráva z adresy ..., v níž se obviněná omluvila za pozdní odpověď, týden byla v nemocnici, její zdravotní stav je špatný, chodí o berlích, noha v sádře jí špatně srostla, díky sádře se zhoršil stav kolene, dne 12. 4. 2017 jde na artroskopii, poté bude s největší pravděpodobností následovat operace. Z těchto důvodu se nemůže dostavit k jednání soudu, trpí bolestivou chůzí, půjde na předoperační vyšetření, avšak nyní nemá k dispozici žádnou lékařskou zprávu.

Termín hlavního líčení dne 13. 4. 2017 byl opět zrušen s odkazem na zdravotní obtíže obviněné, která současně se svou obhájkyní byla vyzvaná dne 29. 3. 2017, aby obratem soudu sdělila, kdy bude schopna účasti u jednání soudu, současně, aby se vyjádřila, zda dává souhlas k vyžádání její zdravotnické dokumentace a informací o jejím zdravotním stavu u ošetřujícího lékaře.

Dne 18. 4. 2017 zaslala obviněná soudu e-mailové sdělení ze stejné adresy jako při předchozí komunikaci, že se omlouvá za opožděně zaslané lékařské potvrzení, dne 3. 5. 2017 půjde na zbývající předoperační vyšetření, termín operace sdělí dodatečně. Současně přiložila lékařskou zprávu Nemocnice na Bulovce, ortopedické kliniky, že zde dne 13. 4. 2017 prodělala vyšetření se stanovením dalšího interního předoperačního vyšetření na den 3. 5. 2017 (lékařská zpráva č. l. 2457).

Poté byla obviněná dne 27. 4. 2017 vyzvaná, aby ve lhůtě 10 dnů sdělila soudu už dříve požadované údaje o svém zdravotním stavu. Současně byla upozorněna, že je zapotřebí komunikovat se soudem platnou ověřenou elektronickou formou a upozorněna, že v případě nevyhovění takto opakovaně formulované výzvě, může soud zvažovat uložení pořádkové pokuty nebo nařízení jejího předvedení k výslechu, případně i cestou dožádaného soudu v místě jejího bydliště.

V návaznosti na takto zaslanou výzvu soudu obviněná dne 6. 6. 2017 poslala opět e-mailové sdělení, že nechápe, proč by měla být předváděna, když veškeré lékařské zprávy soudu zasílá a nemůže za to, v jakém zdravotním stavu se nachází. Také uvedla, že v podstatě je ochrnutá, neboť kolikrát za den se jí stane, že se jí vše na pravé straně zablokuje a nemůže ani vstát z postele, má neustálé bolesti, čekají ji další vyšetření.

Následně dne 9. 6. 2017 bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 9 jako příslušnému podle místa bydliště obviněné L. Ř. zasláno dožádání k realizaci výslechu obviněné, při kterém jí měly být položeny dotazy konkrétně formulované nalézacím soudem. Výslech obviněné proběhl dne 20. 7. 2017 u dožádaného Obvodního soudu pro Prahu 9, k němuž se obviněná sama osobně dostavila. Zde uvedla, že bydlí na adrese K. S. ... v Praze, kde také přebírá poštu. Aktuálně je z důvodu vlastních zdravotních problému bez stálého zaměstnání a živí ji manžel. Jsou na ni vedeny exekuce, které taktéž hradí manžel, trestně stíhána je nyní pouze u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Ke svému zdravotnímu stavu uvedla, že má problémy s nohou, má natrženou Achillovu šlachu a čeká ji v srpnu operace, neboť dosavadní léčba ani rehabilitace jí zatím nepomohly. Současně má také dlouhodobé problémy s vyhřezlou plotýnkou, výrůstky jí tlačí na míchu, takže jsou dny, kdy nemůže vstát z postele. S tímto se léčí v nemocnici na Homolce. Dále obviněná uvedla, že jejím obvodním lékařem je MUDr. O. G. S nemocnou nohou se léčí u MUDr. O. S. na ortopedii na Bulovce. Se zády se chodí léčit do Nemocnice na Homolce na oddělení neurochirurgie. Obviněná dále uvedla, že už v minulosti udělovala souhlas s tím, aby si soud mohl vyžadovat informace o jejím zdravotním stavu od lékaře (bylo to v souvislosti s předchozím trestním stíháním), soud si pak třikrát vyžadoval spis a její lékař k tomu nepřistupoval kladně, a proto sama navrhla změnu lékaře. Obvodní lékařka je podle obviněné na ni kvůli vyžadování zpráv o zdravotním stavu nepříjemná a nechce s tím mít nic společného. Z tohoto důvodu obviněná nyní neuděluje souhlas k tomu, aby si soud vyžádal zprávy o jejím zdravotním stavu od příslušných lékařů. Všechny zprávy, které dostala od lékařů, vždy zasílala soudu. Od období dubna 2016 do současnosti byla hospitalizována asi 2x, ale přesné datum kdy to bylo, si už nepamatuje. Dále obviněná při svém výslechu uvedla, že soudu ve Žďáru nad Sázavou se několikrát omlouvala na poslední chvíli z nařízeného jednání proto, že se jí vždy předtím stal nějaký úraz. K soudu do Žďáru nad Sázavou se nemůže dostavit, neboť jí v tom brání zranění Achillovy paty a páteře, nemá ani auto a kvůli zdravotnímu stavu tam nedojede ani MHD, nedokáže kvůli bolestem ani 10 minut sedět. Do Žďáru by se proto nedostala ani vlakem z důvodu, že je to daleko a taxi si nemůže finančně ve své situaci dovolit. Obviněná uvedla, že k výslechu k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 se dostavila autobusem. Doskáče pouze asi 100 m do obchodu, její ošetřující lékař ji nedoporučuje chůzi, proto neustále převážně sedí nebo leží. Obžaloba v dané trestní věci ji byla doručena už loňského roku a k tomu, co je jí kladeno za vinu obviněná prohlásila, že o spoustě věcí věděla a snažila se jich dokonce spoustu zachránit. Polovinu věcí doznala už při svém výslechu v přípravném řízení, o polovině věcí ale neví. Obviněná k výslovnému dotazu prohlásila, že neuděluje souhlas s tím, aby bylo hlavní líčení realizováno v její nepřítomnosti, chce se jej osobně účastnit. Závěrem svého výslechu uvedla, že se nechce vyhýbat trestnímu stíhání a je srozuměna se zajišťovacími prostředky soudu i s tím, že ji lze vzít do vazby.

Obviněná následně soudu dne 1. 8. 2017 zaslala emailem lékařskou zprávu Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce, ze které vyplývá, že se má dne 28. 8. 2017 dostavit k přijetí na ortopedickou kliniku na operaci Achillovy šlachy (lékařská zpráva č. l. 2469). Obviněná dále v emailové zprávě přislíbila, že se pokusí od lékaře získat přibližnou dobu trvání její hospitalizace a následné rekonvalescence.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti i přesto, že si je okresní soud vědom opakovaného podání návrhu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř., má nyní za to, že se situace od okamžiku podání předchozího návrhu zásadním způsobem změnila a jsou tu nové, dříve neznámé skutečnosti, které podání nového návrhu na odnětí a přikázání věci ospravedlňují.

Okresní soud zdůraznil, že od doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o předchozím návrhu učinil nespočet úkonů směřujících k tomu, aby trestní věc obviněné L. Ř. mohla být řádně projednána a ve věci rozhodnuto. Především z důvodu zdravotních překážek na straně obviněné L. Ř. vyloučil trestní stíhání obviněného O. H. k samostatnému projednání, kde již bylo v této věci pravomocně rozhodnuto. Nařídil ve věci obviněné několik termínů hlavních líčení, které však z důvodu zdravotního stavu obviněné i její nespolupráci při jeho zjišťování, nemohly být realizovány. Soud se proto dále pečlivě snažil zjistit informace o aktuálním zdravotním stavu obviněné, a proto požádal o výslech obviněné v místě jejího bydliště dožádaným soudem, aby mohl co nejdříve a co nejefektivněji rozhodnout o dalším postupu v dané trestní věci. Z výslechu a dalších důkazů vyplynulo, že obviněná je nyní velmi těžko pohyblivá, až imobilní, má problémy dopravovat se na delší vzdálenosti a s ohledem na plánovou operaci Achillovy šlachy je zde i oprávněný předpoklad, že bude ještě několik dalších týdnů, či spíše měsíců prakticky bez možnosti, dostavit se k Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou k hlavnímu líčení. K dožádanému soudu v Praze se však obviněná bez větších problémů dostavila a je pro tento soud lehce dosažitelná a její současný zdravotní stav umožňuje, aby se dostavovala k soudu v místě svého bydliště bez větších problému a negativních dopadů na její zdravotní stav. Rovněž je předpoklad, že po plánované operaci bude obviněná nucena absolvovat rehabilitace, které ji opět znemožní cestovat na delší vzdálenosti. Obviněná sama uvedla, že nesouhlasí s tím, aby bylo hlavní líčení konáno v její nepřítomnosti, chce se ho osobně účastnit a být mu přítomna. Soud tedy pečlivě zvažoval, jakým způsobem zajistit osobní účast obviněné u hlavního líčení vzhledem k jejím dlouhodobým zdravotním problémům a vzdálenosti z místa bydliště obviněné k příslušnému soudu ve Žďáru nad Sázavou, kdy dospěl k závěru, že vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu obviněné přichází do úvahy jediné možné řešení, a to je odnětí této trestní věci Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou a její přikázání příslušnému soudu v místě bydliště obviněné. S ohledem na ochranu práv obviněné, především na právo ústnosti a bezprostřednosti trestního stíhání a vzhledem k zásadě rychlosti a hospodárnosti, je v zájmu obviněné, aby řízení dále probíhalo u soudu, pro který je obviněná bez problému dostupná, může se k němu i se svými zdravotními problémy dostavit a být tak přítomna při hlavním líčení, což obviněná opakovaně žádá. Čekání zdejšího soudu na to, až obviněná bude zdravotně schopna se dostavit k projednání k Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou, by současně vedlo k neúměrnému prodloužení trestního řízení a ke zhoršení důkazní situace, neboť v dané věci je velké množství svědků a poškozených, pro které bude s postupem času stále více problematické vybavit si některé skutečnosti důležité pro trestní řízení a rozhodnutí ve věci. Soud si je vědom, že konání hlavního líčení lze zajistit i pomocí zajišťovacích institutů, včetně vazby. Vzhledem k charakteru a závažnosti trestního jednání obviněné má však soud za to, že jde v daném případě o extrémní procesní prostředky, které by i vzhledem k zdravotnímu stavu obviněné nezajistily průchod práva lépe, než odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. Nalézací soud je přesvědčen že jeho úvahy jsou rovněž v souladu s dřívějším usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2017, č. j. 7 Td 32/2016-18. Oproti předchozímu návrhu na odnětí a přikázání věci jsou zde tedy nové skutečnosti, neboť obviněná je z důvodu svého dlouhodobě špatného zdravotního stavu, který ji činí těžce imobilní až invalidní, neschopna se dostavit z místa svého bydliště v Praze k soudu ve Žďáru nad Sázavou. Dostupná byla pouze pro soud v místě svého bydliště, ke kterému jedinému je schopna se vzhledem ke svým zdravotním problémům dostavit. Tato významná okolnost je tedy dle názoru soudu novým důvodem k odnětí a přikázání věci.

Nejvyšší soud se zabýval návrhem soudu na odnětí věci příslušnému Okresnímu soud ve Žďáru nad Sázavou a její přikázání některému z Obvodnímu soudu pro Prahu 9, v jehož obvodu obviněná bydlí.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Nejprve Nejvyšší soud konstatuje, že z obsahu spisového materiálu vyplývají skutečnosti pečlivě popsané v návrhu soudu na delegaci a podrobně citované také v tomto rozhodnutí. Okresní soud odůvodnil svůj návrh na delegaci zejména poukazem na aktuálně špatný zdravotní stav obviněné, podložený lékařskými zprávami, který činí obviněné potíže s mobilitou a dlouhodobě ji nedovoluje dostavit se k hlavnímu líčení v její trestní věci u vzdáleného příslušného Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou.

Po pečlivém zvážení všech okolností tohoto případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v této konkrétní projednávané věci jsou naplněny podmínky § 25 tr. ř.

Ze spisového materiálu, především vyplývá mnohost úkonů Okresního soudu ve Žďáru na Sázavou směřujících k tomu, aby trestní věc obviněné L. Ř. mohla být řádně projednána a ve věci mohlo být rozhodnuto. Ve věci bylo opakovaně nařizováno hlavní líčení, které však z důvodu zdravotního stavu obviněné, nemohlo být realizováno. Zdravotní stav obviněné je přitom objektivizován předloženými lékařskými zprávami, ze kterých je zřejmé, že zdravotní potíže obviněné (týkající se pohybového aparátu) jí dlouhodobě znemožňují dostavit se k hlavnímu líčení u příslušného Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Z předložených lékařských zpráv (č. l. 2471 tr. spisu) vyplývá, že zdravotní potíže obviněné budou řešeny operačně, kdy obviněná měla dne 28. 8. 2017 nastoupit na ortopedickou kliniku Nemocnice Na Bulovce, po absolvování předoperačních vyšetření, k přijetí. Nejvyšší soud souhlasí s názorem okresního soudu, že po plánované operaci bude mobilita obviněné omezena a bude nucena absolvovat rehabilitace, které ji opět znemožní cestovat na delší vzdálenosti. Z obsahu trestního spisu je přitom zřejmé, že obviněná i přes své zdravotní potíže byla schopná dostavit se osobně k výslechu u dožádaného Obvodního soudu pro Prahu 9, v jehož obvodu bydlí (viz č. l. 2466 a násl. tr. spisu).

Odnětím trestní věci Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou, a jejím přikázáním Obvodnímu soudu pro Prahu 9, v jehož obvodu obviněná bydlí na adrese K. S. ..., Praha 9, bude nejlépe zabezpečena její účast u hlavního líčení. Tímto bude dosaženo možného zkrácení doby trvání trestního řízení bez nadměrné zátěže pro obviněnou, zejména z důvodu jejího nepříznivého zdravotního stavu, ke které by došlo v případě absolvování velké vzdálenosti k příslušnému soudu. V neposlední řadě bude obviněné umožněno fakticky se dostavit k hlavnímu líčení a řádně uplatňovat svá práva. Tento postup je vhodný jak z hlediska zachování všech práv obviněné, řádného objasnění věcí, tak i z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru