Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 42/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.42.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 42/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného I. J., vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 8 T 89/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. září 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného

příslušný Okresní soud v Berouně.

Odůvodnění:

Dne 25. 6. 2013 byla na obviněného I. J. podána u Okresního soudu v Berouně obžaloba pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit tím, že (zkráceně) v období od přesně nezjištěné doby v létě 2011 do prosince 2011, v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch, pod příslibem zaslání zboží inzeroval z počítače umístěného na adrese H., K. …, případně z adres H.-Š., K. …, H.-P., okr. Karviná, pod uživatelským jménem „…“ na aukčním serveru www.aukro.cz prodej sportovního oblečení a různého zboží s obdobným sortimentem, a když po ukončení jednotlivých dražeb vyzval kupující prostřednictvím e-mailových adres …@seznam.cz a …@seznam.cz k uhrazení smluvené kupní ceny, a tito celkem v 92 případech zasílali kupní cenu za objednané zboží na účet číslo … vedený u Komerční banky v Havířově, okr. Karviná na jméno L. Z., zboží nezaslal, ale finanční prostředky si ponechal pro svoji potřebu a tímto jednáním tak způsobil celkovou škodu ve výši 70.712,- Kč.

Okresní soud v Berouně rozhodl usnesením ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 8 T 89/2013 tak, že podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Berouně není místně příslušný k projednání této věci.

Podle citovaného usnesení je zřejmé, že obviněný inzeroval prodej zboží z počítače nacházejícího se v H. a také peníze od poškozených docházely na účet vedený u pobočky Komerční banky v Havířově. Podle kritérií § 18 tr. ř. by měl být místně příslušným soudem Okresní soud v Karviné (pobočka Havířov).

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Berouně.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). Místem spáchání trestného činu podvodu, jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil. Byla-li podána obžaloba u soudu, v jehož obvodu se nachází kterékoli z těchto míst, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994).

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že se v daném případě jedná o tzv. distanční delikt. Obviněný se dopustil trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, a to prostřednictvím internetu, přičemž následek trestného činu nastal jinde než byla trestná činnost vykonána. Ze skutku popsaného v obžalobě nepochybně vyplývá, že obviněný prostřednictvím internetu inzeroval prodej zboží (blíže popsaného u jednotlivých skutků). Bylo zjištěno, že inzeráty zadával z počítačů nacházejících se na výše uvedených adresách vždy ve městě H. Zde se tedy dopouštěl jednání, jímž jiného uváděl v omyl. K jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného trestného činu však docházelo také na místech, kde byli poškození uvedeni v omyl, ve kterém pak učinili majetkovou dispozici. V tomto případě jde o 92 skutků z různých míst České republiky. Místem, kde se obviněný obohatil je nepochybně opět H., kam směřovaly peníze od poškozených na účet vedený u Komerční banky v Havířově. Pokud jde o místo, kde vznikla škoda, z popisu skutku s ohledem na množství útoků vyplývá, že tato místa se nachází v územních obvodech mnoha soudů po celé České republice. Nutno však konstatovat, že také v územním obvodu Okresního soudu v Berouně (viz skutek číslo 35 obžaloby). Z úředního záznamu o podání vysvětlení poškozené G. S., K. …, Z. (č. l. 385 a násl. tr. spisu, č. l. 1435 a násl. tr. spisu) vyplývá, že tato poškozená na základě inzerátu zaslala obviněnému za objednané zboží částku ve výši 1216,- Kč. Ačkoli platba proběhla přes platební systém PayU (nástroj pro jednoduché platby na internetu), je zřejmé, že byla částka odepsána z účtu č. … vedeného u České spořitelny, pobočka Zdice (č. l. 394 a násl. tr. spisu). Ačkoliv je účet veden na jméno J. V., K. …, Z. z korespondence poškozené s obviněným na č. l. 1453, vyplývá, že k tomuto převodu dávala pokyn poškozená a také urgovala vrácení peněz na tento účet. Místem, kde tato poškozená na základě jednání v omylu učinila finanční transakci a kde vznikla škoda, je tak obec Z. náležející do územního obvodu Okresního soudu v Berouně.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že do úvahy připadá jak příslušnost Okresního soudu v Berouně, tak Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově, které se domáhá ve svém usnesení Okresní soud v Berouně. Avšak byla-li obžaloba podána u Okresního soudu v Berouně, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud. Podle § 22 tr. ř. tedy koná řízení tento soud.

Z uvedených důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. září 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru