Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 41/2013Usnesení NS ze dne 23.10.2013

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.41.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 41/2013-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 23. října 2013 v neveřejném zasedání, v trestní věci R. H., vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 1 T 56/2012, o návrhu tohoto soudu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 odst. 1 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Karlových Varech neodnímá.

Odůvodnění:

Dne 19. 3. 2012 byla u Okresního soudu v Karlových Varech podána obžaloba na obviněného R. H., která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 1 T 56/2012. Obviněnému je kladeno za vinu spáchání přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit jednáním ve své podstatě spočívajícím v tom, že dne 6. 7. 2011 v Karlových Varech, bez vědomí Mgr. L. V., jediné jednatelky a majitelky společnosti PES real, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, předal dosud neustanovené osobě vozidlo zn. Škoda Octavia RZ ... v hodnotě 300.000,- Kč, jehož byla provozovatelkou, ačkoli si byl vědom, že vozidlo je ve vlastnictví společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha 5, čímž této společnosti způsobil škodu ve výši 275.828,- Kč, a společnosti PES real, s.r.o., na zařízení GPS nainstalovaném ve vozidle, škodu ve výši 15.846,- Kč.

Dne 10. 7. 2013 byl Nejvyššímu soudu předložen návrh samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech na odnětí a přikázání věci, neboť přestože bylo ve věci provedeno několik hlavních líčení a poškozená Mgr. L. M. V. byla opakovaně předvolávána, do současné doby se nepodařilo zajistit její účast a výslech. Tato svědkyně se zdržuje na adrese Ostrava. Z lékařské zprávy ze dne 24. 5. 2013 na č. l. 317 vyplývá, že poškozená je vážně nemocná. Jedná se o onemocnění chronické neléčitelné, psychiatrického charakteru, pro které má plný invalidní důchod. Pro onemocnění je typické střídání období zlepšení a zhoršení zdravotního stavu. Ošetřující lékař poukázal na zátěž, která bude způsobena dlouhou cestou k procesnímu soudu a která může vést ke zhoršení jejího zdravotního stavu a dává ke zvážení možnost jejího výslechu u jiného okresního soudu v obvodu jejího bydliště. Soud ve svém návrhu dále poukázal na zdravotní stav dalšího dosud nevyslechnutého svědka E. B., bytem Frýdek-Místek, který v současné době neumožňuje jeho výslech před procesním soudem. Obviněný vyslovil nesouhlas s možnou delegací, neboť se domnívá, že jednání ze strany poškozené je účelové. Okresní soud v Karlových Varech má za to, že zdravotní stav poškozené a nutnost jejího výslechu pro rozhodnutí ve věci samé je důležitý důvod ve smyslu § 25 tr. ř. pro odnětí a přikázání věci přes nesouhlas obviněného. Uvedl, že obviněný se v současné době zdržuje ve Frýdku-Místku, kde se zdržuje také nevyslechnutý svědek E. B. Pokud by soud pro nesouhlas obviněného musel provést hlavní líčení znovu, bylo by na úvaze procesního soudu, zda je nutné zopakovat výslechy dosud vyslechnutých svědků, a to dvou policistů z Karlových Varů a svědka R. a S. z Prahy. Samosoudkyně proto navrhla, aby byla uvedená trestní věc odňata Okresnímu soudu v Karlových Varech a přikázána Okresnímu soudu v Ostravě.

Na tento návrh reagoval obviněný R. H. přípisem ze dne 21. 8. 2013, který byl Nejvyššímu soudu postoupen dne 2. 9. 2013. V něm zdůraznil, že si nepřeje, aby byla jeho věc předána Okresnímu soudu v Ostravě. Zpochybnil onemocnění poškozené Mgr. L. M. V., s tím, že ji zná již 18 let, pracoval pro ni, a proto ví, jak je poškozená nemocná, kdo nad ní drží ochrannou ruku a kde končí každý měsíc její důchod. Zjišťoval údajně v Opavě (na psychiatrii), jak to s poškozenou vypadá a zjistil, že její stav vůbec není takový, jak ona sama a její lékař popisují. Na závěr požádal, aby byl případ dořešen u Okresního soudu v Karlových Varech.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci neexistují důležité důvody k jejímu odnětí místně příslušnému soudu a přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Z trestního spisu bylo zjištěno, že zdravotní stav poškozené, která se zdržuje na adrese Ostrava (č. l. 286 tr. spisu), je skutečně takový, jak to popisuje Okresní soud v Karlových Varech ve svém návrhu. Ze zpráv ošetřujícího lékaře MUDr. J. Vaňka na č. l. 317 a prim. MUDr. I. Drábka (č. l. 311), vyplývá, že poškozená skutečně dlouhodobě není v dobrém zdravotním stavu, trpí onemocněním chronickým, nevyléčitelným, psychiatrického charakteru, je v trvalé dispenzární psychiatrické péči pro kvalifikovanou duševní chorobu, pro kterou jí byl přiznán plný invalidní důchod. Podle lékařských zpráv ale je poškozená schopna účasti u soudního jednání přes možnost nepříznivých vlivů na její zdravotní stav, když pro ni není vhodné absolvovat náročnou cestu a dostavit se k hlavnímu líčení k Okresnímu soudu v Karlových Varech z důvodu značné vzdálenosti od jejího bydliště v Ostravě. Samotná poškozená rovněž neodmítá účast u hlavního líčení, má zájem a chce se k soudu dostavit, toliko navrhovala změnu termínu konání hlavního líčení ať již z důvodu plánované dovolené, nebo plánované hospitalizace. Přitom pouze žádala o možnost použití osobního motorového vozidla k cestě do Karlových Varů. Již ve sdělení Psychiatrické léčebny v Opavě ze dne 28. 12. 2012 je přitom uvedeno, že je schopna účasti u hlavního líčení u Okresního soudu v Karlových Varech, a následné ošetřující lékař ve svém sdělení ze dne 24. 5. 2013 také doporučil možný termín konání hlavního líčení, kterého by se poškozená mohla zúčastnit (čl. 259 a 311 tr. spisu). Dočasné zdravotní problémy bránily doposud v dostavení se k soudu také v případě dalšího dosud nevyslechnutého svědka E. B., zdržujícího se na adrese Frýdek-Místek, na jehož výslechu obviněný rovněž trvá. Okresní soud v Karlových Varech přitom jednal doposud ve věci již celkem v sedmi termínech, kdy hlavní líčení odročoval právě z důvodů komplikací s doručováním a předvoláváním svědků, na jejichž výslechu obviněný trvá. Přesto již řadu z nich vyslechl (D. S., M. D., V. G., L. R.) a provedl tak podstatnou většinu důkazů, které by v případě přikázání věci jinému soudu bylo nutno provádět znovu. Stanovený termín konání hlavního líčení dne 17. 7. 2013 přitom okresní soud k výslechu poškozené nevyužil, ač jí bylo předvolání řádně doručeno a tento termín také odpovídal doporučení jejího ošetřujícího lékaře. Namísto toho dne 24. 6. 2013 sepsal a předložil Nejvyššímu soudu návrh na postup podle § 25 tr. ř. Z výše uvedených důvodů ale v posuzované věci nejsou dány důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř.

Za tohoto stavu lze považovat návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. za nedůvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 23. října 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru