Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 39/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:7.TD.39.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3424/13 ze dne 23.09.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

7 Td 39/2013 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. R. , vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 80 T 45/2012, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. září 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného příslušný Okresní soud ve Frýdku - Místku.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku –Místku ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 80 T 45/2012, byl obviněný M. R. uznán vinným přečinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, a byl odsouzen podle § 209 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců. Podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku mu byl výkon uloženého trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 roků. Podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku mu byl uložen peněžitý trest ve výměře 60 denních sazeb, přičemž jedna denní sazba činí 500 Kč, tedy celkem 30.000,- Kč. Podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 3 měsíců. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozenému náhradu škody ve výši 105.900,- Kč, se zbytkem nároku na náhradu škody byl poškozený podle § 229 odst. 2 tr. ř. odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Obviněný se uvedeného přečinu podle rozsudku soudu I. stupně dopustil tím, že po předchozím zajištění uveřejněného inzerátu v internetové inzerci o nabídce k prodeji vozu tov. zn. Audi A6 V6, mj. s uváděnými údaji 3.0 benzín, r. v. 6/2003, 77.000 km, 4x4, 6 rychl. man, 1. majitel, koupeno v ČR, servisováno v Audi, stříbrná, cena 175.000 Kč, který shlédl poškozený M. K. v B. , popř. v T. , okr. F. – M. , a po následném telefonickém kontaktu poškozeného s obviněným, během něhož obviněný poškozeného ujistil, že údaje ohledně vozidla obsažené v inzerátu se zakládají na pravdě, dne 1. 7. 2010 v J. u B. prodal poškozenému osobní motorové vozidlo tov. zn. Audi A6, které mělo mít podle údajů v uzavřené kupní smlouvě a opětovného ústního ujištění ze strany obviněného najeto 77.120 km, včetně sady zimních pneumatik s disky, za cenu 175.000 Kč, přičemž věděl, že toto motorové vozidlo v době jeho prodeje mělo již ve skutečnosti najeto o nejméně 400.000 km více, čemuž by odpovídala nižší cena, což poškozený zjistil až po jeho několikaměsíčním užívání, přičemž pokud by poškozený informaci o skutečném počtu ujetých kilometrů prodávaného vozidla měl, předmětnou kupní smlouvu by neuzavíral, čímž poškozenému M. K. , způsobil škodu ve výši nejméně 105.900,- Kč.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný řádně a včas odvolání. Krajský soud v Ostravě v neveřejném zasedání usnesením ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 6 To 173/2013, napadený rozsudek podle § 257 odst. 1 písm. a) tr. ř. zrušil v celém rozsahu a věc předložil k rozhodnutí o místní příslušnosti Nejvyššímu soudu s tím, že Okresní soud ve Frýdku – Místku nebyl místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí.

Podle citovaného usnesení je zřejmé, že k jednání obviněného mělo dojít v J. u B. Zde poškozenému prodal motorové vozidlo za okolností uvedených ve skutkové větě a citovaných výše. Podle odvolacího soudu tak k jednání i následku došlo v J. u B. , kde došlo k sepsání kupní smlouvy, k jejímuž podepsání a zaplacení kupní ceny pak došlo v provozovně obviněného rovněž v J. , okr. B. Podle názoru odvolacího soudu neobstojí argumentace soudu I. stupně, že jde o distanční delikt. Odmítl jako nesprávnou argumentaci o založení místní příslušnosti soudu tím místem, kde si poškozený přečetl internetový inzerát, protože s ohledem na rozsah internetu by to mohlo být v podstatě jakékoliv místo na světě, kde je k internetu přístup. Obviněný, že uvedl poškozeného v omyl, a způsobil tak na jeho majetku škodu vždy v okrese B. , přičemž místní příslušnost již od počátku namítal také obhájce obviněného. Odvolací soud se tedy domnívá, že ze strany Okresního soudu ve Frýdku – Místku bylo namístě zvolit postup podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., a předložit věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti, což se však nestalo. Bylo tedy na odvolacím soudu, aby napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti, neboť správně je místně příslušný Okresní soud v Berouně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Krajského soudu v Ostravě.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). Místem spáchání trestného činu podvodu je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil. O obdobu distančního deliktu jde také v případě trestného činu podvodu spáchaného prostřednictvím telefonu za situace, kdy se osoba uváděná pachatelem v omyl nachází v jiném místě, než je místo, ze kterého telefonuje pachatel. V takovém případě Nejvyšší soud dlouhodobě vychází ve svých rozhodnutích ve sporech o příslušnost z názoru, že k jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného trestného činu dochází, jak v místě ze kterého telefonuje pachatel, tak v místě, kde je hovor přijímán jinou osobou uváděnou v omyl.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že se v daném případě jedná o obdobu tzv. distančního deliktu. Ze skutkové věty totiž vyplývá, že se poškozený po shlédnutí inzerátu uvedeného obsahu, který v něm vzbudil zájem o koupi inzerovaného vozidla, rozhodl telefonickým dotazem potvrdit informace uvedené v inzerátu, a tím se utvrdit ve svém zájmu o koupi automobilu. Za tohoto stavu k jednání naplňujícímu objektivní stránku přečinu podvodu došlo také v místě, odkud poškozený telefonoval obviněnému, aby si z jeho strany nechal potvrdit pravdivost údajů uvedených v inzerátu. Poškozený ve své výpovědi v hlavním líčení uvedl, že inzerát shlédl buď v místě svého bydliště v B. , nebo v místě svého zaměstnání v T. a následně ze stejného místa telefonicky kontaktoval obviněného, přičemž je zřejmé, že obě tato místa jsou v obvodu Okresního soudu ve Frýdku - Místku. Na základě tohoto telefonátu pak již došlo k osobní schůzce poškozeného s obviněným v J. u B. , kde následně došlo k faktickému prodeji automobilu poškozenému.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že do úvahy připadá jak příslušnost Okresního soudu v Berouně, tak Okresního soudu ve Frýdku- Místku. Avšak byla-li obžaloba podána u Okresního soudu ve Frýdku – Místku, stává se tento soud místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle uvedených hledisek mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 53/1994). Podle § 22 tr. ř. tedy koná řízení tento soud.

Z uvedených důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno. Vzhledem ke konstrukci ustanovení § 257 odst. 1 písm. a) tr. ř., kdy již došlo ke zrušení rozsudku místně příslušného Okresního soudu ve Frýdku – Místku, a Nejvyšší soud nemůže v řízení o určení místní příslušnosti zrušit pravomocné usnesení odvolacího soudu vycházející z nesprávného názoru na místní příslušnost, nezbývá, než aby soud I. stupně učinil ve věci nové rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. září 2013

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru