Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 32/2020Usnesení NS ze dne 29.07.2020

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.32.2020.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 32/2020-133

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. G., nar. XY, trvale bytem XY, okres Uherské Hradiště, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 1 T 62/2019, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 7. 2020 návrh soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu v Litoměřicích a přikazuje Okresnímu soudu v Hodoníně.

Odůvodnění:

1. Dne 21. 11. 2019 podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích u Okresního osudu v Litoměřicích obžalobu na obviněného J. G. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku.

2. Tohoto přečinu se měl podle obžaloby dopustit tím, že (zkráceně) v době od července 2017 do 2. 10. 2019 v okrese Litoměřice ani jinde neplatil výživné na svou dceru AAAAA (pseudonym), ačkoli mu tato povinnost vyplývala přímo ze zákona a byla mu stanovena i rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích č. j. P 171/2017-204 ze dne 11. 1. 2018 ve výši 1.500 Kč měsíčně, za období od července 2017 do září 2019 tak dluží matce oprávněné M. G. na výživném částku 41 500 Kč.

3. Nejvyššímu soudu byl dne 1. 7. 2020 předložen trestní spis Okresního soudu v Litoměřicích sp. zn. 1 T 62/2019, k rozhodnutí o návrhu soudu na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Břeclavi nebo Okresnímu soudu v Hodoníně. Důvodem postupu podle § 25 tr. ř. je podle soudu skutečnost, že ani obviněný ani svědkyně s dětmi nemají bydliště v obvodu působnosti Okresního soudu v Litoměřicích, jak vyplývá z výpovědí obviněného a ze zprávy Městského úřadu Lovosice, odboru sociálně-právní ochrany dětí.

4. Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

5. Obviněný se měl svým jednáním dopustit přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku. O místní příslušnosti Okresního soudu v Litoměřicích k projednání věci není pochyb, ostatně okresní soud ani svoji příslušnost nesporuje. V obvodu tohoto soudu totiž v době, po kterou je obviněnému obžalobou kladeno za vinu neplacení výživného, bydlela M. G., matka oprávněné (nezletilé dcery obviněného AAAAA) s dcerou obviněného a dalšími svými dětmi, v obci XY, okres Litoměřice. K jejím rukám měl obviněný povinnost platit stanovené výživné.

6. Nejvyšší soud projednal návrh soudu na delegaci a shledal v něm v tomto konkrétním případě důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

7. Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi. Uvedená trestní věc se nyní nachází ve stadiu po podání obžaloby, na počátku řízení před příslušným soudem prvního stupně, Okresním soudem v Litoměřicích.

8. Z obsahu trestního spisu vyplývá, že obviněný po celou dobu, po kterou je mu kladeno za vinu páchání přečinu podle § 196 odst. 1 tr. ř., bydlel, zdržoval se a byl zaměstnán v Břeclavi (viz např. č. l. 3, 7 tr. spisu). Z výpovědí svědkyně M. G. vyplývá, že v předmětném období sice bydlela v okrese Litoměřice, v obci XY|, avšak plánuje se přestěhovat se svými dětmi ke své matce na Moravu, do obce XY, okres Hodonín. Do úředního záznamu ze dne 14. 11. 2019 na č. l. 26 pak svědkyně oznámila, že od září 2019 bydlí a zdržuje se na adrese XY. Pobyt svědkyně M. G. v okrese Hodonín potvrzuje rovněž zpráva Městského úřadu Lovosice, odboru sociálně-právní ochrany dětí ze dne 27. 5. 2020, na č. l. 128 tr. spisu.

9. Po pečlivém zvážení okolností případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci jsou dány důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř., které odůvodňují výjimečný průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ani obviněný, ani svědkyně M. G., v jejíž péči je nezletilá dcera obviněného, nežijí ani se nezdržují v obvodu příslušného Okresního soudu v Litoměřicích. Svědkyně M. G. s dcerou obviněného žijí v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, přičemž se svědkyně stará současně o větší počet nezletilých dětí, z nichž dvě, jak vyplývá z obsahu spisového materiálu, jsou zdravotně postižené. Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že bude vhodné, aby v tomto případě věc projednal Okresní soud v Hodoníně, v jehož obvodu bydlí nezletilá dcera obviněného se svou matkou. Obviněný, který má bydliště v Břeclavi, bydlí v příznivé dojezdové vzdálenosti k Okresnímu soudu v Hodoníně.

10. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 7. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru