Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 30/2020Usnesení NS ze dne 01.07.2020

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.30.2020.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 30/2020-3304

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 1. 7. 2017 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněného R. K., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 5 T 50/2020, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

1. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové, podala dne 27. 5. 2020 u Okresního soudu v Hradci Králové obžalobu na obviněného R. K. pro skutek kvalifikovaný jako ad 1) přečin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku a ad 2) přečin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 1 tr. zákoníku.

2. Přečinů se měl podle obžaloby dopustit tím, že (zkráceně) pod bodem 1) obžaloby na žádost a za úplatu od neznámých pachatelů na sebe nechat převést dne 13. 1. 2017 v Brně společnosti R., se sídlem Hradec Králové, dále dne 11. 8. 2017 v Brně společnost F., se sídlem Brno, a dne 13. 7. 2017 v Brně společnost K. S., se sídlem Brno, jejichž se stal jediným jednatelem, ačkoliv s těmito společnostmi nechtěl podnikat ani jinak nakládat, a dále

- u společnosti R., zřídil v Brně ke dni 16. 1. 2018 firemní účet, u něhož se stal jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatu, dále zřídil ke dni 14. 2. 2018 firemní účet, u něhož se stal jediným disponentem, a ke kterému si opatřil 2 platební karty pro platby a výběry peněz z bankomatů,

- u společnosti F., zřídil v Brně ke dni 29. 1. 2018 firemní účet, u kterého se stal jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatu, dále přezval ke dni 29. 1. 2018 již zřízený účet, u kterého se následně stal jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatu, dále zřídil ke dni 23. 5. 2018 firemní účet, u něhož se stal jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatu, dále převzal ke dni 31. 5. 2018 již zřízený firemní účet, u kterého se následně stal jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatu,

- u společnosti K. S., zřídil v Brně dne 27. 7. 2018 firemní účet, u kterého se stal jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatů, kdy z těchto firemních účtů vybíral peněžní prostředky aniž by věděl o jejich původu a tyto následně předával neznámým pachatelům, posléze jim předal i shora uvedené platební karty včetně pinu, čímž jim umožnil vybírat finanční prostředky z těchto firemních účtů, které na ně docházely v souvislosti s podvodným jednáním neznámých pachatelů, kteří po telefonu, SMS komunikací a emailovou komunikací nabízeli jednotlivým zájemcům poskytnutí půjčky v různých výších od zahraničních společností: LOAN FACTOR LLP, se sídlem MUCKHART ROAD č.o. PH2, 0RA DUNNING v ČR zastoupená na adrese Truhlářská 1109/03 Praha 1, BAHAMAS FINANCIAL SERVICES BOARD, zastoupená na adrese Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice, FARRIES KIRK & MCVEAN CA., Muckhart Road, Dunning, PH2 ORA, SO303236, v ČR zastoupená na adrese Vítězná 634/50a, Karlovy Vary - Drahovice, kdy od některých zájemců o půjčku požadovali pro zvýšení důvěryhodnosti různé podklady jako pracovní smlouvu, výplatnice apod., následně jim zaslali skrze různé emaily fiktivní smlouvu o půjčce a pod příslibem schválení a poskytnutí půjčky požadovali zaslání vratné zálohy v různých výších, která jednotlivým zájemcům o půjčku měla být vrácena zejména v případě pravidelného hrazení prvních 3 splátek, a takto jednali, ačkoli vůbec neměli v úmyslu finanční prostředky jako půjčku poskytnout, kdy k uzavření půjček, poskytnutí finančních prostředků a k vrácení vratné zálohy ze strany neznámých pachatelů nikdy nedošlo a získané finanční prostředky si ponechali pro svoji potřebu, kdy tímto způsobem vylákali v období od 6. 2. 2018 do 20. 9. 2018 celkem částku 1 314 350 Kč od poškozených, kteří jsou podrobně vyjmenováni v obžalobě. Jednáním pod bodem 2) obžaloby obviněný R. K. poté, co v Brně na žádost a za úplatu od neznámých pachatelů na sebe nechal převést společnosti: T. B., se sídlem Brno-Zábrdovice, ve které se stal dne 18. 9. 2017 jediným jednatelem, společnost E. C., se sídlem Bratislava, Slovenská republika, ve které se stal dne 21. 12. 2018 jediným jednatelem, a dále společnost E. C., odštěpný závod, se sídlem Brno-Zábrdovice, ve které se stal dne 21. 12. 2018 jediným jednatelem, ačkoliv s těmito společnostmi nechtěl podnikat ani jinak nakládat,

- u společnosti: E. C., se sídlem Bratislava, Slovenská republika dne 26. 3. 2019 založil firemní účet, u něhož se stal i téhož dne jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatu, a dále ke dni 29. 3. 2019 založil firemní účet, u něhož se stal i téhož dne jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatu,

- u společnosti T. B., se sídlem Brno dne 27. 6. 2019 založil firemní účet, u něhož se stal téhož dne jediným disponentem, a ke kterému si opatřil platební kartu pro platby a výběry peněz z bankomatu, kdy z těchto firemních účtů vybíral peněžní prostředky aniž by věděl o jejich původu a tyto následně předával neznámým pachatelům, kterým předal i shora uvedené platební karty včetně pinu, čímž jim umožnil vybírat finanční prostředky z těchto firemních účtů, které na ně docházely v souvislosti s podvodným jednáním neznámých pachatelů, kteří po telefonu, SMS komunikací a emailovou komunikací nabízeli jednotlivým zájemcům poskytnutí úvěru (půjčky) v různých výších od zahraniční společnosti: Coutts & Company Ltd., Nassau, N.P., The Bahamas, PZO:1967, se sídlem Rumjancevova 65/20A, 460 01 Liberec, následně jim zaslali skrze emaily fiktivní smlouvu o úvěru a pod příslibem schválení a poskytnutí úvěru požadovali zaslání finanční záruky, (jistiny, poplatku, kauce, zálohy) v různých výších, kdy u některých zaslaných finančních prostředků jednotlivým zájemcům slíbili, že jim bude i tato finanční záruka vrácena, a takto jednali, ačkoli vůbec neměli v úmyslu finanční prostředky jako úvěr poskytnout, kdy k uzavření úvěrů (půjček), poskytnutí finančních prostředků a k vrácení finančních prostředků ze strany neznámých pachatelů nikdy nedošlo a získané finanční prostředky si ponechali pro svoji potřebu, kdy tímto způsobem v Brně vylákali v období od 16. 4. 2019 do 9. 9. 2019 částku 232 000 Kč od poškozených, jednotlivě vyjmenovaných v obžalobě.

3. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 5 T 50/2020, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 24 odst. 1 tr. ř. věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu, neboť Okresní soud v Hradci Králové má za to, že není k projednání věci příslušný. Okresní soud uvedl, že skutků popsaných v obžalobě se obviněný dopustil v Brně, kde i žije. V Brně mělo docházet k účelovým převodům společností na jeho osobu, ke zřizování účtů, na které byly zasílány peníze od jednotlivých poškozených. Proto byla věc předložena Nejvyššímu soudu jako soudu příslušnému k rozhodnutí o příslušnosti.

4. Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Okresní soud v Hradci Králové není příslušný k projednání věci.

5. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

6. Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z obžaloby zřejmé, že obviněný se měl svým jednáním dopustit dvou přečinů legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, včetně přísněji trestného podle § 217 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, a to tím, že jinému z nedbalosti umožnil zastřít původ věci nebo zjištění původu věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky a získal takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. Z uvedeného vyplývá, že objektivní stránka skutkové podstaty žalovaného přečinu je naplněna nedbalostním jednáním obviněného spočívajícím v umožnění zastření původu věci, čehož se měl konkrétně dopustit tím, že umožnil neznámým pachatelům, aby si na účty (jež založil nebo převzal) společností, které na sebe nechal převést, nechali zasílat finanční prostředky od poškozených, když tyto finanční prostředky měl následně z účtu vybírat a neznámým pachatelům předávat, posléze měl neznámým pachatelům předat i platební karty včetně pinů, čímž jim měl umožnit vybírat finanční prostředky z firemních účtů, které na ně docházeli v souvislosti s podvodným jednáním neznámých pachatelů. Pro určení místní příslušnosti soudu je tak podstatné místo, kde obviněný finanční prostředky z účtu vybíral nebo místo, kde neznámým pachatelům předal platební karty a informace k účtům, čímž jim umožnil vybírat finanční prostředky zasílané poškozenými a získat tak značný prospěch. Převádění společností na osobu obviněného, jakož ani zakládání účtů, k čemuž docházelo rovněž v Brně, by nebylo součástí skutkové podstaty uvedeného přečinu, pouze pokud by obviněný v dané době ještě nejednal se záměrem jejich využití k trestné činnosti (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 11 Td 21/2013).

7. Ze zprávy Finančního analytického úřadu na č. l. 1 a násl. tr. spisu vyplývá, že k výběrům hotovosti z účtů docházelo prostřednictvím bankomatů v Brně a okolí (Brno-venkov). Z výpovědi obviněného vyplývá, že žije a zdržuje se na území města Brna (v dané době žil na území města Brna životem bezdomovce), účty zakládal u bank v Brně a platební karty předával neznámým pachatelům také v Brně (př. č. l. 52 tr. spisu). Z těchto skutečností lze spolehlivě dovodit místní příslušnost Městského soudu v Brně k projednání věci.

8. Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 1. 7. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru