Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 26/2015Usnesení NS ze dne 03.06.2015

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:7.TD.26.2015.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 26/2015-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 3. června 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněné K. H. , vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 101 T 47/2015, o návrhu obviněné na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu v Karviné – pobočka v Havířově a přikazuje Okresnímu soudu v Chomutově.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné – pobočka v Havířově, podal dne 4. 3. 2015 u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově, obžalobu na obviněnou K. H. pro zločin (v obžalobě omylem uvedeno přečin) zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 3, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku (č. l. 124 tr. spisu).

Uvedeného přečinu se měla dopustit tím, že v období od 16. 3. 2012 nejméně do 15. 2. 2013 v Orlové-Porubě, okres Karviná, a jinde v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z postavení opatrovníka nesvéprávné osoby M. M. , poté co převzala od České správy sociálního zabezpečení invalidní důchody M. M. , si z těchto ponechávala různé finanční částky pro vlastní potřebu, ač věděla a byla poučena, že je povinna řádně spravovat majetek nesvéprávného a je oprávněna finanční prostředky tohoto použít pouze ve prospěch M. M. , a tímto jednáním způsobila M. M. škodu v celkové výši 58.797,- Kč.

Nejvyššímu soudu byl dne 12. 5. 2015 předložen trestní spis Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově (dále též jen okresní soud), sp. zn. 101 T 47/2015, spolu s návrhem na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Chomutově. Okresní soud uvedl, že bylo ve věci nařízeno hlavní líčení na 2. 4. 2015, avšak obviněná se k němu bez omluvy nedostavila. Dne 20. 4. 2015 se obviněná opět bez omluvy nedostavila ani k dalšímu nařízenému hlavnímu líčení. Dne 28. 4. 2015 byla soudu doručena žádost obviněné, aby byla věc přikázána k projednání Okresnímu soudu v Chomutově, neboť se v současné době zdržuje v Klášterci nad Ohří, je nemajetná a pobírá jen životní minimum. Podle soudu ze spisového materiálu skutečně vyplývá, že obviněná je ode dne 20. 1. 2014 evidována na úřadu práce a pobírá společně se Š. H. příspěvek na živobytí ve výši 5.970,- Kč měsíčně a dále doplatek na bydlení. Přičemž z jízdního řádu soud zjistil, že cena zpátečního jízdného se pohybuje okolo 1.400,- Kč. Podle okresního soudu je tedy zřejmé, že finanční situace neumožňuje obviněné dostavit se k hlavnímu líčení u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově. Současně soud poukazuje na skutečnost, že svědkyně J. M. má bydliště v obci K. , okres Teplice, tedy i pro ni je cesta do Havířova k okresnímu soudu dlouhá a finančně náročná. Upozorňuje, že ani tato svědkyně na předvolání k okresnímu soudu dne 20. 4. 2015 nijak nereagovala. Okresní soud se tedy domnívá, že je nutno zajistit ústavní právo obviněné, aby byla věc projednána v její přítomnosti a aby se mohla vyjádřit ke všem provedeným důkazům. Považuje proto za vhodné, aby byla trestní věc odňata okresnímu soudu a přikázána Okresnímu soudu v Chomutově, v jehož obvodu má nyní obviněná bydliště. Byť okresní soud uvádí v přípise, jímž byla věc předložena Nejvyššímu soudu, návrh na odnětí věci a její přikázání Okresnímu soudu v Chomutově, je zřejmé, že se nejedná o návrh okresního soudu, ale o předložení návrhu obviněné k rozhodnutí příslušnému soudu, což je soud po obdržení takového návrhu povinen učinit.

Z podání obviněné doručeného Okresnímu soudu v Karviné – pobočka v Havířově dne 28. 4. 2015, vyplývá, že obviněná navrhuje soudu, aby její trestní věc byla projednána u Okresního soudu v Chomutově, když se k hlavnímu líčení v Havířově nemůže dostavit z důvodu nedostatku peněžních prostředků. Stejný návrh obviněné byl již po podání obžaloby dne 23. 3. 2015 doručen Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné – pobočka v Havířově.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu okresního soudu a obviněné na delegaci věci a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody shledal.

Nejprve je nutno zdůraznit, že v dané věci není pochyb o příslušnosti Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově k projednání věci.

Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že v uvedené věci byla po podání obžaloby dne 4. 3. 2015 (č. l. 124 tr. spisu) nařízena tři hlavní líčení, a to dne 2. 4. 2015 (č. l. 133 tr. spisu), dne 20. 4. 2015 (č. l. 136 tr. spisu) a dne 4. 5. 2015 (č. l. 139 tr. spisu). Ani k jednomu z hlavních líčení se obviněná nedostavila. Obviněná v průběhu trestního řízení zasílala orgánům zabývajícím se aktuálně její trestní věcí žádosti o přikázání věci k soudu do Chomutova s tím, že s přítelem dostávají částku 5.900,- Kč a po odečtení částky za nájem a elektřinu jí nezbývají peníze na cestu k soudu do Havířova (viz žádost ze dne 18. 3. 2015 na č. l. 129 tr. spisu, adresovaná Okresnímu státnímu zastupitelství Karviná – pobočka v Havířově a žádost ze dne 3. 4. 2015 adresovaná Okresnímu soudu v Karviné – pobočka v Havířově na č. l. 137 tr. spisu). Z obsahu trestního spisu dále vyplývají skutečnosti uváděné obviněnou ve svých žádostech. Ze zprávy Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ústí nad Labem, kontaktního pracoviště Klášterec nad Ohří, vyplývá, že obviněná je od 20. 1. 2014 vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání (č. l. 117 tr. spisu), že jí nejsou vypláceny dávky státní sociální podpory (č. l. 118 tr. spisu), pouze spolu se žadatelem Š. H. pobírá do životního minima dávku hmotné nouze, a to od 2/2014 dosud příspěvek na živobytí ve výši 5.970,- Kč a doplatek na bydlení také od 2/2014 dosud ve variabilních částkách, např. za 1/2015 částku 766,- Kč. Z protokolu o výslechu obviněné na č. l. 91 tr. spisu vyplývá, že obviněná má trvalé bydliště v obci K. n. O. , okres Chomutov, kde v současné době bydlí a kde je vedena také na úřadu práce.

Skutečnost, že obviněná není pro nedostatek finančních prostředků schopna účasti u hlavního líčení u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově, protože bydlí v K. n. O. , okres Chomutov, a je proto pro ni finančně dostupnější Okresní soud v Chomutově, nelze samu o sobě považovat za natolik závažnou, aby odůvodňovala postup podle § 25 tr. ř. Po pečlivém hodnocení všech okolností případu, vyplývajících ze spisového materiálu, však Nejvyšší soud v tomto konkrétním případě výjimečně důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. shledal, a to s ohledem na další skutečnosti vyplývající z trestního spisu. Z výše uvedených podkladů vyplývá, že obviněná je nemajetná a má nedostatek finančních prostředků, když bylo zjištěno, že náklady na jednu cestu vlakem, z jejího bydliště v K. n. O. k okresnímu soudu do Havířova, se pohybují okolo 500,- Kč až 600,- Kč, přičemž je potřeba počítat s jízdou okolo 6-8 hodin. Z podané obžaloby je dále zřejmé, že jako svědkyně je ke slyšení u hlavního líčení navrhována J. M. , která má bydliště v obci K. , okres Teplice. Z úředního záznamu ze dne 20. 4. 2015 na č. l. 135 tr. spisu, kde je zaznamenána omluva této svědkyně z účasti na hlavním líčení dne 20. 4. 2015, navíc vyplývá skutečnost, že svědkyně je ve vysokém stupni těhotenství s termínem porodu začátkem května 2015. Z uvedeného je zřejmé, že také pro tuto svědkyni, navrhovanou obžalobou ke slyšení, bude cestování z jejího bydliště v okrese Teplice k hlavnímu líčení do Havířova značně zatěžující. V neposlední řadě bylo z trestního spisu zjištěno, že poškozený se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Karviná a může být tedy eskortován k hlavnímu líčení ke kterémukoli soudu v České republice.

Nejvyšší soud proto shledal důležité důvody pro postup dle § 25 tr. ř. Odnětím trestní věci Okresnímu soudu v Karviné – pobočka v Havířově, a jejím přikázáním Okresnímu soudu v Chomutově, v obvodu něhož má obviněná bydliště, a k němuž bude mít svědkyně J. M. výrazně kratší vzdálenost, bude lépe zabezpečeno řádné objasnění věci, jakož i rychlost a hospodárnost řízení, přičemž bude obviněné umožněno fakticky se dostavit k hlavnímu líčení a řádně uplatňovat svá práva.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 3. června 2015

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru