Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 24/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.24.2020.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 24/2020-86

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 27. 5. 2020 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného T. D., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 3 T 27/2020, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Opavě.

Odůvodnění:

1. Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podal dne 30. 3. 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 1 obžalobu na obviněného pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku.

2. Podle obžaloby se obviněný jednání měl dopustit tím, že (zkráceně) v blíže nezjištěné době, přibližně v lednu 2019, za účelem získání živnostenského oprávnění, si od samostatně trestně stíhaných osob P. G. a M. S., prostřednictvím předchozí komunikace přes internet, objednal a následně v Opavě, v blízkosti prodejny OBI, za cenu přibližně 13 000 Kč zakoupil falzifikát Výučního listu na jméno T. D. specifikovaný v obžalobě, opatřený vyobrazením otisku úředního razítka Střední školy technické, Opava, se státním znakem a současně zakoupil falzifikát Vysvědčení o závěrečné zkoušce na jméno T. D. ze stejné školy specifikovaný v obžalobě, přičemž Výuční list dne 8. 3. 2019 osobně předložil, ačkoliv si byl vědom, že se jedná o napodobeninu, na registračním oddělení, na živnostenském úřadě Magistrátu města Opavy, při zakládání živnosti.

3. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 4. 2020, sp. zn. 3 T 27/2020, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 1 není místně příslušný k jejímu projednání. Podle soudu je ve věci dána místní příslušnost soudu podle § 18 odst. 1 tr. ř., kdy z popisu skutku je podle soudu nepochybné, že skutek byl spáchán v územním obvodu Okresního soudu v Opavě. Proto věc předložil Nejvyššímu soudu, neboť je soudem nejblíže společně nadřízeným Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a Okresnímu soudu v Opavě.

4. Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

5. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení zákona, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 tr. ř. v odst. 1 a 2 uvádí tři hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato tři hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Zde lze totiž obvykle nejlépe a nejrychleji objasnit trestnou činnost a zpravidla tu bývá i nejpůsobivější výchovný účinek trestního řízení. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

6. Obviněný se podle obžaloby měl dopustit přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku tím, že (podle právní věty) sobě opatřil padělanou veřejnou listinu a užil ji jako pravou. Podle § 348 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku je tedy trestné i opatření nebo přechovávání padělané nebo pozměněné veřejné listiny, pokud pachatel jedná s úmyslem, aby jí bylo užito jako pravé.

7. Pod pojmem opatří sobě nebo jinému, se rozumí obstarání padělané veřejné listiny nebo veřejné listiny s podstatně změněným obsahem každým jiným způsobem než paděláním nebo podstatnou změnou obsahu veřejné listiny. Může se jednat o koupi, darování, výměnu za jinou věc, ale i o krádež padělku, event. jiný trestný čin (RIZMAN Stanislav. § 348. In: ŠÁMAL Pavel, GŘIVNA Tomáš, HERCZEG Jiří, KRATOCHVÍL Vladimír, PÚRY František, RIZMAN Stanislav, ŠÁMALOVÁ Milada, VÁLKOVÁ Helena, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012). Z hlediska dokonání činu nemusí k užití padělané nebo pozměněné listiny vůbec dojít. Čin je dokonán v tomto případě již jejím opatřením.

8. Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z dostupného spisového materiálu zřejmé, že příslušný k projednání věci není Obvodní soud pro Prahu 1.

9. Z výpovědi obviněného (č. l. 18 a násl. tr. spisu) je zřejmé, že jednání popsané ve skutkové větě obžaloby nepopírá. Obviněný, který se zdržuje na adrese XY, Opava, uvedl, že na internetu hledal možnost zakoupení, obstarání, výučního listu, přičemž našel inzerát nabízející požadované a reagoval na něj. Po komunikaci prostřednictvím internetu došlo ke koupi padělků, a to v Opavě. Obviněný si tak falzifikáty obstaral – koupil v Opavě. Jak vyplývá ze skutkových zjištění, v Opavě byl falzifikát Výučního listu, s vědomím, že jde o padělek, použit obviněným jako pravý. O místě spáchání trestného činu tak není ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. pochyb. K jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu došlo v obvodu Okresního soudu v Opavě. Tento soud je tedy příslušný k projednání a rozhodnutí věci.

10. Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru