Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 2/2015Usnesení NS ze dne 22.01.2015

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:7.TD.2.2015.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 2/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší soud ve věci obviněné JUDr. A. H., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 89 T 18/2014, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. ledna 2015 návrh obviněné na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Krajskému soudu v Brně neodnímá.

Odůvodnění:

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podal dne 16. 1. 2014 u Městského soudu v Brně obžalobu na obviněnou JUDr. A. H. pro zločin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3, 4 písm. b) tr. zákoníku (č. l. 159 a násl. tr. spisu).

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 19. 3. 2014, sp. zn. 89 T 18/2014 uznal obviněnou JUDr. A. H. vinnou zločinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3, 4 písm. b) tr. zákoníku, a uložil jí za tento zločin trest odnětí svobody v trvání 36 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 54 měsíců, přičemž rozhodl také o uplatněném nároku na náhradu škody (č. l. 349 a násl. tr. spisu). Zločinu se obviněná dopustila tím, že (zkráceně uvedeno) jako advokátka zastupující na základě plné moci D. D. ve věci vymáhání dlužného výživného na její dvě nezletilé děti, které bylo prováděno v exekučním řízení, jehož provedením byl pověřen JUDr. L. Zálešák, Exekutorský úřad Brno – venkov, kdy tento vymohl v exekučním řízení celkově částku 74.600,- Kč jako výživné určené pro nezletilé děti, vymožené částky byly na základě požadavku obviněné poukázány na její běžný účet a obdržené peněžní prostředky, určené pro potřeby dítěte, nevydala, o jejich vymožení pouze formálně vyrozuměla poškozenou s tím, že si peněžní prostředky ponechá a bude proveden zápočet na náklady jejího zastupování a zápočet neoprávněně provedla, což je podle § 97 zák. č. 94/1963 Sb., zcela nepřípustné, peněžní prostředky poškozených si ponechala pro vlastní potřebu, čímž oběma dětem způsobila celkovou škodu ve výši 74.600,- Kč (jak je podrobně uvedeno v rozhodnutí soudu I. stupně).

Proti tomuto rozhodnutí podala obviněná odvolání (č. l. 365 a násl. tr. spisu).

Dne 23. 6. 2014 (č. l. 374 – 376 tr. spisu) podala obviněná návrh podle § 25 tr. ř. na odnětí její trestní věci Krajskému soudu v Brně a její přikázání jinému krajskému soudu v obvodu Nejvyššího soudu. V návrhu popisovala průběh hlavního líčení v její věci, zejména vystupování JUDr. P. Skýbové, advokátky poškozené strany, která podle obviněné dlouhodobě před rokem 1989 působila jako prokurátorka na Prokuratuře Brno-město a vytvořila si podle ní pevné vazby nejen na dnešním Městském státním zastupitelství, ale také se soudci. Tyto kladné vazby má údajně také k soudci JUDr. V. Čechovi, který má projednat odvolání v předmětné trestní věci. Obviněná dále uvedla, že i ona sama je již od roku 1993 advokátkou v Brně a také vůči ní si soudci vytvořili určitý osobní vztah. Navrhla proto odnětí věci Krajskému soudu v Brně, neboť se domnívá, že tento soud nemůže zajistit vůči její osobě spravedlivý průběh řízení bez pochybností o nestrannosti soudu.

Krajský soud v Brně konal dne 24. 6. 2014 ve věci veřejné zasedání, na kterém projednal návrh obviněné ze dne 12. 6. 2014 na vyloučení předsedy senátu 8 To JUDr. V. Čecha z vykonávání úkonů v její trestní věci, přičemž vyhlásil usnesení, že předseda senátu JUDr. V. Čech z vykonávání úkonů v trestní věci obviněné není vyloučen (č. l. 380 tr. spisu). Veřejné zasedání krajský soud poté odročil na neurčito za účelem rozhodnutí nadřízeného soudu o návrhu obviněné na delegaci. Usnesením Krajského soudu ze dne 4. 11. 2014, sp. zn. 8 To 196/2014, bylo rozhodnuto o zamítnutí odvolání obviněné podle § 256 tr. ř. (č. l. 418 a násl. tr. spisu).

Dne 7. 1. 2015 předložil Krajský soud v Brně trestní spis sp. zn. 89 T 18/2014 Vrchnímu soudu v Olomouci k řízení o návrhu obviněné na postup podle § 25 tr. ř.

Dne 14. 1. 2015 postoupil Vrchní soud v Olomouci uvedený trestní spis Nejvyššímu soudu jako soudu příslušnému k rozhodnutí o návrhu obviněné JUDr. A. H. na delegaci.

Nejvyšší soud však shledal, že nejsou dány zákonné důvody vyžadované ustanovením § 25 tr. ř. pro odnětí věci a její přikázání.

Podle § 25 tr. ř. platí, že z důležitých důvodů může být věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. O odnětí a přikázání rozhoduje soud, který je oběma soudům nejblíže společně nadřízen.

Postup podle § 25 tr. ř. je přitom výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudů a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodnily průlom do výše citovaného ústavního principu. K odnětí věci a jejímu přikázání jinému soudu přitom může dojít ve kterémkoliv stadiu trestního řízení.

V posuzované věci je z hlediska rozhodnutí o návrhu obviněné na odnětí a přikázání věci podstatné, že soudem II. stupně již bylo vyhlášeno usnesení ze dne 4. 11. 2014, sp. zn. 8 To 196/2014, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí odvolání obviněné podle § 256 tr. ř. (č. l. 418 a násl. tr. spisu) a trestní věc obviněné je pravomocně skončena. Nastala tak procesní situace, kdy příslušný soud ve věci již meritorně rozhodl a řízení u tohoto soudu je skončeno. Za této procesní situace návrh obviněné na odnětí věci Krajskému soudu v Brně, podaný dne 23. 6. 2014 v rámci řízení u soudu II. stupně, nelze meritorně projednat, neboť v době rozhodování Nejvyššího soudu bylo řízení u příslušného soudu (tj. u soudu, jemuž má být věc odňata) již skončeno. Nejvyšší soud již v minulosti konstatoval (např. usnesení sp. zn. 11 Nd 416/2000, 7 Td 31/2014, 7 Td 70/2014), že pokud v době rozhodování nejblíže nadřízeného soudu, bylo již skončeno řízení u příslušného soudu, jemuž má být věc podle § 25 tr. ř. odňata, nelze již o návrhu na delegaci rozhodnout, protože zde není věc, kterou by bylo možno příslušnému soudu odejmout.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2015

Předseda senátu

JUDr. Michal Mikláš

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru