Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 16/2017Usnesení NS ze dne 12.04.2017

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:7.TD.16.2017.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 16/2017 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 12. dubna 2017 v neveřejném zasedání v trestní věci obviněného J. B., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 2 T 26/2017, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 1.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10, podala dne 22. 2. 2017 u Obvodního soudu pro Prahu 10 obžalobu na obviněného J. B. pro přečin podvodu ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 k § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Přečinu podvodu se měl podle obžaloby dopustit tím, že „v době od 11. 8. 2015 do 19. 8. 2015 v 10.00 hod v přesně nezjištěném místě se vydával za zaměstnance Ministerstva obrany ČR a za užití údajů pracovníka oddělení Vojenského lázeňského a rekreačního zařízení, se sídlem Praha 10, Magnitogorská 12, objednal u společnosti Smarty CZ a.s., IČ: 24228991, se sídlem Politických vězňů 1272, Praha 1, 4 mobilní telefony Apple iPhone 64 GB a 2 mobilní telefony Samsung Galaxy S6 Edge G925 64GB LTE v hodnotě celkem 202 482,- Kč, kdy tuto objednávku předjednal v emailové komunikaci vedené z emailové schránky a následně společnosti Smarty.cz zaslal falešně vytvořenou objednávku opatřenou kulatým razítkem Ministerstva obrany ČR se státním znakem, č. ... a dále u společnosti Velsbike s.r.o., IČ: 26921421, se sídlem Karásek 2245, Brno, objednal silniční kolo zn. Merida v hodnotě 219 990,- Kč, kdy tuto objednávku předjednal v emailové komunikaci vedené z emailové schránky a následně společnosti zaslal objednávku opatřenou kulatým razítkem Ministerstva obrany ČR se státním znakem č. ... , celkem neoprávněně jménem Ministerstva obrany ČR objednal zboží v hodnotě 422 472,- Kč, ale v důsledku kontroly pracovníků obou společností nebyly objednávky realizovány“.

Usnesením ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 2 T 26/2017, předložil Obvodní soud pro Prahu 10, podle § 314c odst. 1 písm. a tr. ř., za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 24 odst. 1 tr. ř., věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu, neboť má za to, že není k projednání věci příslušný. Z obžaloby ani ze spisového materiálu nelze podle něj dovodit žádnou souvislost žalovaného trestného činu s územním obvodem Obvodního soudu pro Prahu 10. Sebe nebo jiného měl obviněný obohatit tím, že měl uvést v omyl uvedené prodejce, a to Smarty CZ, a. s., a VELSBIKE, s. r. o., a způsobit takovým činem na majetku České republiky – Ministerstva obrany větší škodu. Z hlediska objektivních znaků skutkové podstaty přečinu podvodu je relevantní, kde mělo dojít k uvedenému jednání obviněného a ke vzniku škody. Kde se nacházel obviněný v době zasílání údajných podvodných objednávek ze spisového materiálu, včetně výpovědí obviněného, podle soudu zjistit nelze. K naplnění znaku uvedení v omyl však došlo také v místě, kde se údajně podvodná objednávka dostala do dispoziční sféry prodejců, kde se podvedená společnost seznámila s údajně nepravdivou podvodnou objednávkou. Společnost Smarty CZ, a. s., má sídlo na adrese Politických vězňů 1272/21, Praha 1, společnost VELSBIKE, s. r. o., má sídlo na adrese Karásek 2245/1f, Řečkovice – Brno. K uvedení prodejců v omyl tedy došlo na Praze 1 a v Brně. K obohacení pachatele mělo podle soudu dojít tam, kde by se do jeho dispozice dostalo (podvodně) objednané zboží. V případě objednávky u Smarty CZ, a. s., mělo být zboží dodáno na adresu Ministerstvo obrany ČR, sklad VÚ Materiálně technického zabezpečení, Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, v případě objednávky u VELSBIKE, s. r. o., pak zboží mělo být dodáno na adresu Ministerstvo obrany ČR, sklad VÚ materiálně technického zabezpečení, Tychonova 1, Praha 6. K zamýšlenému obohacení pachatele tak mělo dojít na Praze 5 a na Praze 6. I kdyby bylo uvažováno, že k obohacení pachatele dojde v místě jeho bydliště, pak v posuzované věci obviněný má trvalé bydliště v Praze 7. Pokud jde o způsobení škody, tak ta měla být v obou případech způsobena České republice – Ministerstvu obrany (které mělo podle podvodné objednávky pachatelem objednané zboží zaplatit). V obou objednávkách je uveden odběratel Ministerstvo obrany, VÚ MTZ, Tychonova 1, Praha 6. V posuzovaném případě tedy ze shora uvedeného vyplývá, že (možným) trestným jednáním pachatele měla být způsobena majetková újma – škoda, a to České republice. Z hlediska vystupování a jednání pak v posuzované věci jedná vedoucí organizační služky Ministerstva obrany. Sídlo ministerstva obrany (organizační složky státu) je na adrese Tychonova 1, Praha 6. Ke škodě (zamýšlené) tedy v obou posuzovaných případech mělo dojít podle soudu na Praze 6. Žádné z uvedených míst se nenachází v územním obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10. Pokud bylo v tomto směru orgány přípravného řízení uvažováno z důvodu adresy Vojenského lázeňského a rekreačního zařízení se sídlem Magnitogorská 12, Praha 10, tak sídlo tohoto zařízení je v posuzované věci z hlediska určení místní příslušnosti ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. irelevantní. V posuzovaném případě se na Praze 10 jedná o sídlo Vojenského lázeňského a rekreačního zařízení, kde je (skutečně) zaměstnán Ing. A. K., za nějž se měl obviněný v rámci podvodných objednávek vydávat. Vojenské lázeňské a rekreační zařízení v posuzované věci nijak nebylo uváděno v omyl a ani mu neměla být způsobena majetková a ani žádná jiná škoda (platit mělo Ministerstvo obrany, resp. Česká republika – Ministerstvo obrany, tedy subjekt odlišný od lázeňského zařízení). Ze shora uvedených skutečností tak vyplývá, že ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. je v posuzované věci k projednání věci dána místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, Městského soudu v Brně, Obvodního soudu pro Prahu 6 a Obvodního soudu pro Prahu 5. Společně nejblíže nadřízen zdejšímu soudu a uvedeným soudům je Nejvyšší soud, jemuž tak je věc postupem podle § 24 odst. 1 tr. ř. předkládána. Závěrem Obvodní soud pro Prahu 10 upozornil, že posuzovaná údajná trestná činnost je jak časově, tak svou podstatou (podvodné objednání elektroniky) i způsobem provedení (elektronicky, dokonce částečně i za využití téže domény a mailové adresy (viz např. č. l. 186) v podstatě identická s trestnou činností, pro níž je obviněný J.B. stíhán ve věci KRPA11768-358/TČ-2016-000075, kde je vedena kvalifikace zvlášť závažného zločinu podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku a zvlášť závažného zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny dle § 348 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku, kde je dána věcná příslušnost krajského soudu. Zde posuzovaná údajná trestná činnost by tak zjevně měla být posuzována jako dílčí útok pokračující trestné činnosti (s krajskou kvalifikací). Sám obviněný na tuto skutečnost upozorňoval, přesto nebyla tato zde posuzovaná věc spojena ke společnému řízení podle § 20 odst. 1 tr. ř. Tyto nastíněné procesní okolnosti jsou však podle obvodního soudu na zvážení soudu místně příslušného. Uzavřel, že s ohledem na uvedené soudy je Nejvyšší soud příslušný k rozhodnutí o místní příslušnosti k projednání věci.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Obvodní soud pro Prahu 10 není příslušný k projednání věci.

Ustanovení § 18 tr. ř. v odstavci 1 a 2 uvádí hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. V odstavci 1 je uvedeno jako základní místo spáchání činu a v odstavci 2 další hlediska, jimiž jsou místo kde obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, která jsou rovnocenná, anebo místo, kde trestný čin vyšel najevo. Tato hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Příslušnost podle místa spáchání má přednost před ostatními pravidly, která nastupují hierarchicky v případě, že nelze použít předchozí kritérium.

Pravidlo uvedené v § 18 odst. 2 věta první, podle kterého, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, se v případech, kdy byl čin spáchán v cizině, uplatní jen tehdy, pokud byl čin z hlediska určení příslušnosti spáchán v cizině zcela, tedy tak, že v České republice nenastaly žádné skutkové okolnosti, které jsou významné pro určení příslušnosti podle místa spáchání. O takový případ však v této věci evidentně nejde.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sbírky rozhodnutí a stanovisek NS.). Místem spáchání trestného činu podvodu jako distančního deliktu, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil.

Z obsahu trestního spisu především vyplývají skutečnosti uváděné Obvodním soudem pro Prahu 10 v usnesení ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 2 T 26/2017. Obviněný se měl podle obžaloby dopustit přečinu podvodu. Dosud v této věci nebylo postaveno najisto, kde se nacházel v době komunikace s obchodníky o objednávkách a v době zasílání údajných podvodných objednávek. Obviněný ve svých výpovědích v této trestní věci poukazuje na souvislost s jinou jeho projednávanou trestnou činností a k této věci se více nevyjadřuje (č. l. 35 tr. spisu). Ani skutečnost, že obviněný má bydliště v Praze 7, případně jeho výpověď, že se zdržuje u své matky v Praze 8 (č. l. 290 tr. spisu), neumožňuje bez pochybností určit místo jednání obviněného, místo odkud komunikoval se společnostmi ohledně objednávek zboží. Za místo spáchání trestného činu lze dále považovat i místo kam byly adresovány podvodné objednávky od obviněného, kde měly být uvedené společnosti – obchodníci uváděni v omyl, přičemž v jednom případě jde o společnost se sídlem v Praze 1 a ve druhém případě o společnost se sídlem v Brně (viz adresy dodavatelů objednaného zboží na objednávkách, č. l. 15, 21 tr. spisu). Z obsahu spisového materiálu je možné určit také místo, kde se obviněný měl obohatit, jak uvádí Obvodní soud pro Prahu 10 ve svém usnesení, přičemž k dokonání trestného jednání nedošlo. Z obsahu trestního spisu je však zřejmé, že žádné z míst podle § 18 odst. 1 tr. ř. se nenachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10.

Ačkoli by v úvahu přicházela místní příslušnost více soudů k projednání věci, po zvážení všech dosud známých okolností případu shledal Nejvyšší soud vhodným, aby věc projednal příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, kde mělo docházet k naplňování objektivní stránky daného trestného činu, přičemž v Praze bydlí i pracuje také svědek navržený obžalobou ke slyšení soudem a má tam sídlo i organizace, které měla být způsobená škoda.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. dubna 2017

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru