Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 15/2020Usnesení NS ze dne 17.03.2020

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.15.2020.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 15/2020-329

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 17. 3. 2020 v neveřejném zasedání, ve věci L. N., nar. XY ve XY, trvale bytem XY, okr. Kroměříž, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 T 14/2020, o návrhu soudu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a přikazuje Okresnímu soudu v Kroměříži.

Odůvodnění:

1. Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podal dne 6. 2. 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 2 obžalobu na obviněného L. N. (č. l. 313 tr. spisu), a to pro spáchání zločinu křivého obvinění podle § 345 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. Zločinu se měl dopustit v podstatě tím, že (zkráceně) dne 3. 4. 2018 adresoval a odeslal dopis N. F., asistentce soudce Obvodního soudu pro Prahu 2, v úmyslu ji vážně poškodit v jejím zaměstnání, ve kterém se k její osobě vyjadřoval značně vulgárně (jak vyplývá z popisu skutku v obžalobě) a rovněž v dopise uvedl, že přijala korupční úplatek (viz obžaloba), ačkoli věděl, že se jedná o nepravdivé údaje, které si v celém rozsahu vymyslel, neboť N. F. nikdy nebyla odsouzena ani prověřována policejním orgánem pro spáchání jakéhokoli trestného činu, a byl také minimálně srozuměn s tím, že pokud by tyto informace byly u zaměstnavatele N. F. vzaty v potaz, mohlo by to vést až ke ztrátě jejího zaměstnání.

2. Nejvyššímu soudu byl dne 18. 2. 2020 předložen spis Obvodního soudu pro Prahu 2, sp. zn. 2 T 14/2020, s návrhem tohoto soudu na odnětí a přikázání věci ve smyslu § 25 tr. ř. Podle návrhu soudu má být věc L. N. pro rozhodnutí odňata Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně (v jehož obvodu byl obviněný vazebně stíhán PČR ÚO Vsetín) nebo Okresnímu soudu v Kroměříži, v jehož obvodu obviněný bydlí. Soud uvedl, že trestné jednání obviněného směřovalo vůči asistentce soudce Obvodního soudu pro Prahu 2. Podle soudu v dané věci vznikají u laické veřejnosti jednoznačné pochybnosti o tom, zda příslušný soud (Obvodní soud pro Prahu 2), u něhož je činná hlavní poškozená, je tím soudem, který se vzhledem k dlouhodobému působení N. F. v kolektivu civilních a trestních soudců, dokáže oprostit od dlouhodobých vztahů s ní, potažmo i k zákonnému soudci JUDr. V. Trojánkovi a jeho nadřízenému předsedovi soudu Mgr. L. Zhřívalovi (zpracovateli podnětu k zahájení trestního stíhání obviněného), aby tento vztah měl nulový dopad na profesionální úsudek soudců příslušného soudu. Soud uvedl, že postup podle § 25 tr. ř. navrhoval již státní zástupce Obvodního státního zastupitelství podáním ze dne 5. 2. 2020 na č. l. 316 tr. spisu, které odůvodnil i tím, že trestní řízení bylo zahájeno na základě trestního oznámení předsedy soudu Mgr. L. Zhřívala a poškozenou je asistentka příslušného soudu. Státní zástupce dodal, že obviněný je aktuálně vazebně stíhán PČR ÚO Vsetín a navrhl proto přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně. Obvodní soud pro Prahu 2 proto předložil věc obviněného L. N. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu na delegaci.

3. Podáním ze dne 25. 2. 2020 se obviněný prostřednictvím své obhájkyně JUDr. V. Grebeňové vyjádřil k návrhu na odnětí věci a její přikázání jinému soudu. K návrhu soudu na delegaci obviněný uvedl, že plně souhlasí s odnětím věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2, když má rovněž pochybnosti, že by jeho věc byla u tohoto soudu projednána nestranně a objektivně. Obviněný navrhl, aby byla jeho věc přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně nebo jeho bydlišti bližšímu Okresnímu soudu v Přerově. U těchto soudů nemá podle svých slov pochybnosti o jejich objektivitě, na rozdíl u Okresního soudu v Kroměříži, který se podle obviněného v jeho věci dříve vyloučil, a to jako celek, aniž by obviněný nějak toto své tvrzení konkretizoval.

4. Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

5. Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

6. Z obsahu spisu předloženého Obvodním soudem pro Prahu 2 vyplývají skutečnosti uváděné v návrhu soudu na delegaci. O místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 není pochyb, neboť v obvodu tohoto soudu došlo k jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného zločinu křivého obvinění podle § 345 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku.

7. Nejvyšší soud v této souvislosti konstatuje, že v případě obviněného L. N. jde u Nejvyššího soudu již o v pořadí druhý návrh Obvodního soudu pro Prahu 2 na postup podle § 25 tr. ř., a to ve dvou různých řízeních na základě dvou různých obžalob. O prvním návrhu na delegaci rozhodoval Nejvyšší soud usnesením ze dne 20. 3. 2019, sp. zn. 7 Td 14/2019, kdy podle § 25 tr. ř. věc odňal Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a přikázal Okresnímu soudu v Kroměříži. V uvedené věci šlo o delegaci k rozhodnutí o uložení ochranného léčení. V obou věcech však jde o obdobné jednání obviněného vůči různým osobám. Obviněný má podle obžalob v zasílaných písemnostech vulgárně napadat zaměstnance Obvodního soudu pro Prahu 2 (asistentky soudců) a předsedu tohoto soudu a obviňovat je ze spáchání různých trestných činů. V citované věci 7 Td 14/2019, kdy jednání obviněného mělo směřovat vůči asistentce soudce P. K. a předsedovi soudu Mgr. L. Zhřívalovi, Nejvyšší soud shledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. V Nyní projednávané věci 7 Td 15/2020, mělo jednání obviněného směřovat vůči N. F., asistentce soudce Obvodního soudu pro Prahu 2.

8. Po pečlivém zvážení okolností případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že také v nyní projednávané věci jsou naplněny podmínky § 25 tr. ř., které odůvodňují průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nejvyšší soud shledal vhodným, aby věc L. N. byla odňata Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a byla přikázána Okresnímu soudu v Kroměříži.

9. Ze spisového materiálu vyplývá, že obviněný má bydliště v obvodu Okresního soudu v Kroměříži. U tohoto soudu aktuálně probíhá několik řízení ve věci L. N. V Kroměříži byl obviněný také vyslýchán orgány Policie České republiky v této trestní věci (srpen 2018, březen 2019, červen 2019; č. l. 114 a násl. tr. spisu), při výsleších se vyjádřil ke svému zdravotnímu stavu tak, že by mohl mít problémy dostavit se ke svému výslechu do Prahy. V Kroměříži byl L. N. také znalecky vyšetřen, když se dostavil do psychiatrické nemocnice v Kroměříži (viz č. l. 57 tr. spisu). Obhájkyně obviněného JUDr. V. Grebeňová má sídlo advokátní kanceláře ve Zlíně, Zlín – Štefánikova 3072 (viz plná moc na č. l. 300 tr. spisu). Zcela nekonkrétní tvrzení obviněného ve vyjádření k návrhu na delegaci, že se Okresní soud v Kroměříži v jiné dřívější jeho věci jako celek vyloučil, nemá podle Nejvyššího soudu vliv na rozhodnutí o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 2 na odnětí věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Kroměříži.

10. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. 3. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru