Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 14/2018Usnesení NS ze dne 14.03.2018

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:7.TD.14.2018.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 14/2018-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 14. března 2018 v neveřejném zasedání, ve věci obviněných L. S, M. L., a M. F., vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 1 T 23/2018, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Karviné.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově podala dne 20. 2. 2018 u Okresního soudu v Českém Krumlově obžalobu na obviněné. U obviněné L. S. pro přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku a u obviněných M. L. a M. F. pro účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku na přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Přečinu se měli podle obžaloby dopustit tím, že (zkráceně) dne 25. 10. 2017, v době okolo 10:00 hodin, na přesně nezjištěném místě vzdáleném cca 90 km od Budišova nad Budišovkou, okr. Opava, L. S. jako provozovatel vozidla tov. zn. VW PASSAT VARIANT 3C (v obžalobě blíže uvedené specifikace), jehož majitelem byla společnost ESSOX, s. r. o., prodala toto vozidlo za dohodnutou částku 25 000 Kč muži neznámé totožnosti, jehož vyhledali a zprostředkovali M. L. a M. F., byť oba věděli, že vozidlo je na základě smlouvy o zajišťovacím převodu majetkem úvěrující společnosti ESSOX, s. r. o., a nikoli L. S., a takto postupovala s vědomím si skutečnosti, že k financování nákupu vozidla využila úvěru od společnosti ESSOX, s. r. o., která jí jej poskytla na základě smlouvy o úvěru (uvedeného čísla) a na základě ujednání o zajišťovacím převodu vlastnického práva se stala jeho majitelem, poškozené společnosti ESSOX, s. r. o., způsobila škodu ve výši nejméně 105 550 Kč.

Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 1 T 23/2018, byla věc podle § 314c odst. 1 tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Českém Krumlově není místně příslušný k jejímu projednání. Okresní soud uvedl, že podle obžaloby mělo k jednání obviněných dojít na přesně nezjištěném místě vzdáleném cca 90 km od Budišova nad Budišovkou, okres Opava. Podle soudu je zřejmé, že obžaloba místo spáchání činu nekonkretizuje, vycházela z trestního oznámení a prvotních vysvětlení obviněných L. S. a M. L., kteří shodně uvedli, že vozidlo prodali ve městě, které bylo vzdáleno cca 90 km od Budišova nad Budišovkou. Zde vyhledali M. S. Z úředního záznamu o jeho výpovědi vyplývá, že bydlí v Budišově nad Budišovkou, okres Opava. V procesních výpovědích pak obvinění shodně určili, že k prodeji auta došlo v Karviné (č. l. 18, 38 tr. spisu). Podle soudu jejich výpovědi korespondují s jejich prvotním vysvětlením, kde uváděli, že s vozem jeli ještě cca 90 km od Budišova nad Budišovkou, což podle soudu odpovídá poloze Karviné. K prodeji vozidla tak podle okresního soudu došlo v Karviné a místně příslušným k projednání věci obviněných je Okresní soud v Karviné.

Nejvyšší soud, který je uvedeným soudům ve smyslu § 24 tr. ř. nejblíže společně nadřízeným soudem, věc projednal a shledal, že k řízení o trestném činu podle podané obžaloby není místně příslušný Okresní soud v Českém Krumlově. Z obsahu spisového materiálu vyplývají skutečnosti popsané okresním soudem v usnesení ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 1 T 23/2018.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení zákona, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 tr. ř. v odst. 1 a 2 uvádí tři hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Podle obžaloby se měli obvinění dopustit přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku (L. S.) a pomoci k tomuto přečinu (M. L. a M. F.) tím, že měli s vědomím, že vlastníkem vozu není L. S. ale úvěrující společnost ESSOX, s. r. o., vozidlo prodat (resp. pomoci k prodeji), tedy naložit s ním v rozporu s účelem svěření.

Obecně nutno podotknout, že přisvojení si cizí věci, která byla pachateli svěřena, spočívá v jednání, kterým pachatel s takovou věcí naloží v rozporu s účelem, k němuž mu byla dána do dispozice, a to způsobem, jímž maří účel svěření. Podstatné pro určení místa spáchání trestného činu zpronevěry je místo, kde obviněný pojal úmysl si cizí svěřenou věc přisvojit a takto s ní naložil.

Ačkoli obžaloba uvádí, že obviněná měla prodat předmětné vozidlo na přesně nezjištěném místě, vyplývá z protokolu o výslechu obviněné L. S. ze dne 9. 1. 2018 na č. l. 18, 19 a z protokolu o výslechu obviněného M. L. ze dne 23. 1. 2018 na č. l. 37 p. v. tr. spisu, že místem, kde měli prodat vozidlo neznámé osobě za 25 000 Kč, je Karviná. Na tomto místě měla obviněná s cizí věcí (vozidlem, jehož vlastníkem byla společnost ESSOX, s. r. o.) naložit v rozporu s účelem svěření, tedy ho měla prodat muži neznámé totožnosti. Z místa svého bydliště (okres Český Krumlov) měli obvinění podle svých výpovědí jet vyhledat osobu, která by vozidlo koupila a současně převzala leasingové splátky (č. l. 18 p. v., č. l. 38 p. v. tr. spisu). Místem spáchání uvedeného přečinu zpronevěry je tedy Karviná.

Obžaloba byla podána u místně nepříslušného soudu. Nejvyšší soud proto rozhodl, že příslušný k projednání věci je Okresní soud v Karviné, v jehož obvodu mělo dojít k jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedeného přečinu.

Nejvyšší soud neshledal důležité důvody pro to, aby ve smyslu § 24 odst. 2 tr. ř. rozhodl současně podle § 25 tr. ř. tak, že se věc odnímá Okresnímu soudu v Karviné a přikazuje se Okresnímu soudu v Českém Krumlově.

Na základě těchto důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. března 2018

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru