Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 13/2021Usnesení NS ze dne 03.03.2021

HeslaMístní příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:7.TD.13.2021.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 13/2021-873

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 3. 3. 2021 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného M. K., nar. XY v XY, trvale bytem XY, a obviněné právnické osoby Silesian estate management, s. r. o., se sídlem Zámostí 1155, Ostrava, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 1 T 181/2020, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Českém Krumlově.

Odůvodnění:

1. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově podala dne 23. 11. 2020 obžalobu na obviněného M. K. a obviněnou právnickou osobu Silesian estate management, s. r. o. Obviněný M. K. se měl dopustit přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, a to jednáním popsaným v bodu I. obžaloby, a dále přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku (bod II. / 1. a 2.), obviněná právnická osoba potom přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku za užití § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „t. o. p. o.“), a to jednáním popsaným v bodu I. a přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku za užití § 7 t. o. p. o. (bod II. / 1. a 2.).

2. Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 14. 12. 2020, č. j. 1 T 181/2020-863, bylo rozhodnuto podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. o předložení věci Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Českém Krumlově není místně příslušný k jejímu projednání. Okresní soud uvedl, že podle obžaloby mělo k jednání obviněných dojít v prostoru dálničního odpočívadla Měřín 45 – km 139, okres Žďár nad Sázavou (bod I. obžaloby), v Mohelnici, okres Šumperk (bod II / 1. obžaloby) a v Náměšti nad Oslavou, okres Třebíč (bod II / 2. obžaloby). Odkázal na § 18 odst. 1 tr. ř. a dále na § 29 t. o. p. o., stran kterého dovodil, že v posuzované trestní věci obviněné právnické osoby je třeba za místo jednání považovat místo protiprávního jednání fyzické osoby, která tak činila jménem, v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby, jestliže lze toto jednání přičítat této právnické osobě (§ 8 t. o. p. o.). Ze spisového materiálu vyplynulo, že všechny projednávané útoky byly spáchány mimo okres Český Krumlov, konkrétně ve zmíněných okresech Žďár nad Sázavou, Šumperk a Třebíč. Za situace, kdy v projednávané věci nejde o distanční delikty, nepřichází v úvahu místní příslušnost jiného soudu než Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, Okresního soudu v Šumperku nebo Okresního soudu v Třebíči. Z tohoto důvodu byla s odkazem na § 24 odst. 1 tr. ř. věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti.

3. Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

4. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle § 20 odst. 1 věta první tr. ř. proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. Podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu. Nejtěžším trestným činem je trestný čin s nejpřísnější trestní sazbou (srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád III. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha, C. H. Beck, 2013, str. 318).

5. Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je zřejmé, že v daném případě je obviněným obžalobou kladeno za vinu každému spáchání dvou trestných činů, přičemž jednání obviněného by podle obžaloby mělo být ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) t. o. p. o. přičítáno obviněné právnické osobě. Jde tedy o souvislost trestních věcí subjektivní, tj. v osobě, kdy se téže osobě klade za vinu více trestných činů, i objektivní, kdy trestné činy více osob spolu souvisí. Nejtěžším trestným činem, který je v uvedené věci obviněným kladen za vinu, a tedy pro určení místní příslušnosti rozhodný, je přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, spáchaný jednáním popsaným v bodu ad II. / 1. a 2. obžaloby.

6. Tohoto deliktu se měli obvinění zjednodušeně řečeno dopustit tím, že obviněný M. K. vykonávající fakticky na základě předchozí dohody pro obviněnou právnickou osobu činnost obchodního zástupce, a dále obviněná právnická osoba jednáním obviněného, jednak (ad 1.) dne 10. 1. 2019 v Mohelnici po předchozí domluvě s poškozeným J. K. s ním obviněný uskutečnil směnu vozidla VW Passat v majetku obviněné právnické osoby a vozidla VW Golf v majetku poškozeného, přičemž poškozenému zamlčel, že stav počitadla najetých kilometrů vozidla VW Passat, vykazující cca 219 000 km, neodpovídá skutečnosti, neboť vozidlo mělo najeto nejméně 371 000 km, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši nejméně 20 000 Kč, jednak (ad 2.) dne 10. 2. 2019 v Náměšti nad Oslavou po předchozí domluvě s poškozeným J. L. s ním uskutečnil směnu vozidla BMW 750 XD v majetku obviněné právnické osoby a vozidla Jeep Grand Cherokee v majetku poškozeného, přičemž poškozenému zamlčel, že stav počitadla najetých kilometrů vozidla BMW 750 XD, vykazující cca 143 000 km, neodpovídá skutečnosti, neboť vozidlo mělo najeto nejméně 261 000 km, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši nejméně 167 000 Kč. Podle právní věty měl takto obviněný M. K. [jehož jednání je podle obžaloby nutné ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) t. o. p. o. přičítat obviněné právnické osobě] jiného obohatit tím, že zamlčel podstatné skutečnosti (resp. patrně nelze vyloučit ani alternativu, podle níž uvedl poškozené v omyl) a způsobit tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

7. Jak již bylo zmíněno, podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém došlo k jednání, jde o tzv. distanční delikt (srov. rozhodnutí publikovaná pod č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). Místem spáchání trestného činu podvodu, je-li v daném případě distančním deliktem, je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil. V případě, kdy se pachatel dopustil podvodného jednání prostřednictvím internetu, je tak podstatné místo, kde se nacházel při vkládání klamavých skutečností do internetových stránek, např. kde nabízel zboží, které od počátku neměl v úmyslu dodat, dále ze kterého komunikoval s poškozeným, ale také místo, kde se nacházel poškozený v době, kdy byl uváděn v omyl, i místo vzniku následku trestného činu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 7 Td 42/2013).

8. Podle názoru Okresního soudu v Českém Krumlově byly všechny projednávané útoky spáchány mimo okres Český Krumlov. S tímto závěrem však nelze souhlasit. Pokud se totiž jedná o útok popsaný v bodu II. / 2. obžaloby, je ze spisového materiálu zřejmé, že prvotní informaci o vozidle BMW, nabízeném obviněným M. K., resp. obviněnou právnickou osobou, získal poškozený prostřednictvím internetu. Obviněný v návaznosti na inzerát, kterým poškozený nabízel k prodeji svoje vozidlo Jeep, ho přímo odkázal na svůj inzerát (resp. inzerát obviněné právnické osoby), v němž bylo inzerováno k prodeji a popisováno vozidlo BMW, a nabídl mu směnu zmíněných automobilů, což poškozený po další komunikaci akceptoval. Poškozený J. L. má přitom bydliště v Českém Krumlově a ve svých výpovědích a vyjádřeních (č. l. 56 a 59 tr. spisu) uvedl, že se v Českém Krumlově a v Kaplici, okres Český Krumlov, pohyboval v době, kdy s obviněným o celé záležitosti (prostřednictvím emailu a telefonu) komunikoval. Z obsahu inzerátu, na který od obviněného dostal odkaz a v němž bylo popisováno vozidlo BMW nabízené obviněným ke směně (č. l. 268 tr. spisu), je současně patrné, že se v něm nacházel údaj o počtu najetých kilometrů ve výši 145 000 km, což měl být podle obžaloby nepravdivý údaj. Poškozenému tak měly být zamlčeny podstatné skutečnosti (popřípadě mohl být uveden v omyl) již tímto inzerátem, obsahujícím informace neodpovídající skutečnosti, na základě nichž se rozhodl se s obviněným setkat v Náměšti nad Oslavou, okres Třebíč, a provést směnu vozidel (byť i zde mohl být dále utvrzován o pravdivosti stavu počitadla kilometrů). Jinak řečeno mu měly být zamlčeny podstatné skutečnosti (měl být uveden obviněným v omyl) již v místě jeho bydliště v obvodu Okresního soudu v Českém Krumlově. Místo spáchání trestného činu se tudíž nachází (mimo jiné) i v obvodu Okresního soudu v Českém Krumlově.

9. Ačkoliv by tedy v úvahu mohla přicházet místní příslušnost více soudů k projednání věci, s ohledem na výše uvedené není pochyb o příslušnosti Okresního soudu v Českém Krumlově, neboť obvod tohoto soudu je také místem spáchání trestného činu ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. U tohoto soudu podal státní zástupce obžalobu (§ 22 tr. ř.), a tím byla založena příslušnost tohoto soudu k projednání věci.

10. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, že k projednání věci je příslušný Okresní soud v Českém Krumlově

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 3. 3. 2021

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Radek Doležel

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru