Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 104/2019Usnesení NS ze dne 15.01.2020

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.104.2019.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 104/2019-646

USNESENÍ

Nejvyšší soud ve věci obviněného J. S., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 4 T 127/2018, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 15. 1. 2020 návrh obviněného na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v České Lípě neodnímá.

Odůvodnění:

1. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě podala dne 30. 10. 2018 obžalobu (č. l. 291 tr. spisu) na obviněného J. S. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

2. Podáním ze dne 29. 11. 2019 (č. l. 612 tr. spisu) učinil obviněný v pořadí již druhý návrh na delegaci v této trestní věci, v této fázi trestního řízení před soudem prvního stupně. Obviněný navrhuje, aby byla jeho trestní věc odňata příslušnému Okresnímu soudu v České Lípě a přikázána Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou, v jehož obvodu má bydliště. Ve svém návrhu uvedl, že již dlouhodobě poukazuje na svůj neuspokojivý zdravotní stav. Činil tak již v podání ze dne 17. 12. 2018 (pozn. č. l. 302 tr. spisu), na které odkazuje co do popisu a doložení jeho zdravotních problémů. Dále doplnil podle aktuální situace, že dne 15. 11. 2019 byl propuštěn z neurologického oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě, kam byl přijat dne 14. 11. 2019. Propuštěn byl do domácího ošetřování s diagnózou akutní, polohově vázané vertigo s nauseou, s pracovní neschopností od 14. 11. 2019 na dobu neurčitou, která podle obviněného skončí až po ukončení rehabilitací a neurologickém vyšetření. Diagnóza se podle obviněného projevuje polohovou závratí, ztíženou orientací v prostoru a je podle obviněného důsledkem poruchy rovnovážného ústrojí. Aktuálně podle názoru obviněného vylučuje jeho zdravotní stav nejen účast u hlavního líčení, ale dlouhodobě i cestu do České Lípy. Uvedl, že první příznaky záchvatu začal pociťovat při zpáteční cestě od soudu z České Lípy dne 13. 11. 2019, kde se účastnil hlavního líčení. Navrhuje proto odnětí věci Okresnímu soudu v České Lípě a přikázání Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou. Jako alternativu navrhuje, pro případ nevyhovění jeho návrhu na delegaci, aby Okresní soud v České Lípě prováděl jeho účast u hlavního líčení formou videokonference z místa Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou.

3. Okresní soud v České Lípě předložil dne 27. 12. 2019 trestní spis sp. zn. 4 T 127/2018 Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu obviněného J. S. na odnětí a přikázání věci. Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

4. Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu. V projednávané věci Nejvyšší soud však takové důvody neshledal.

5. Nejvyšší soud na úvod konstatuje, že se v dané věci jedná o v pořadí již druhý návrh obviněného na delegaci. Pokud jde o obsah návrhu na delegaci ze dne 17. 12. 2018 (č. l. 302 tr. spisu), na který obviněný také nyní odkazuje, Nejvyšší soud uvádí, že se tímto návrhem již zabýval, v argumentech obviněného neshledal důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř. a proto rozhodl usnesením ze dne 22. 5. 2019, sp. zn. 7 Td 21/2019, že se věc Okresnímu soudu v České Lípě neodnímá.

6. Také nyní projednávaný návrh na delegaci obviněný postavil na námitkách týkajících se jeho zdravotního stavu. K jím tvrzené nemožnosti dostavit se k dalšímu termínu hlavního líčení v jeho trestní věci k Okresnímu soudu v České Lípě doložil jednu lékařskou zprávu o přijetí jeho osoby na neurologické oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě dne 14. 11. 2019 a jeho propuštění následujícího dne 15. 11. 2019 do pracovní neschopnosti od 14. 11. 2019, s diagnózou jak uvádí obviněný v návrhu. Z doložené lékařské zprávy však nevyplývá žádné omezení, které by obviněnému zcela bránilo dostavit se k hlavnímu líčení ve své věci k Okresnímu soudu v České Lípě. K tomu Nejvyšší soud uvádí, že trestní věc obviněného se u příslušného Okresního soudu v České Lípě, sp. zn. 4 T 127/2018, nachází ve stadiu po podání obžaloby a po provedeném hlavním líčení ve dnech 3. 4. 2019 a 13. 11. 2019, kterého byl přítomen vždy obviněný i jeho obhájkyně a byla provedena podstatná část dokazování. Dále je nutno poukázat na poznámku obviněného uvedenou při hlavním líčení dne 13. 11. 2019 při stanovování dalšího termínu konání hlavního líčení, že první čtvrtek v lednu (pozn. myšleno 2020) má zkoušky na revizního technika v Jihlavě. Je zřejmé, že jiným aktivitám zdravotní stav obviněnému nebrání. Obviněný postavil svou argumentaci v návrhu na delegaci na důvodech týkajících se jeho zdravotního stavu. S ohledem na výše uvedené a skutečnost, že ze žádné předložené lékařské zprávy dosud nevyplývá, že by se obviněný nemohl dostavit k hlavnímu líčení k příslušnému Okresnímu soudu v České Lípě, Nejvyšší soud v těchto argumentech v tomto konkrétním případě neshledal důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

7. Nejvyšší soud navíc poukazuje na skutečnost vyplývající z pokynu předsedkyně senátu na č. l. 620 tr. spisu, že termín hlavního líčení byl k žádosti obviněného odročen z lednového termínu na 26. 2. 2020, přičemž byla na tento den u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou zajištěna možnost provést výslech obviněného prostřednictvím videokonference. Příslušný Okresní soud v České Lípě tak vyhověl alternativní žádosti obviněného vyslovené v návrhu na delegaci o provedení jeho účasti na hlavním líčení prostřednictvím videokonference ze soudu, v jehož obvodu obviněný bydlí.

8. Po pečlivém zvážení okolností případu a na základě dokumentů založených v trestním spisu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci nejsou dány důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř., které by odůvodňovaly výjimečný průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V daném případě odnětí věci Okresnímu soudu v České Lípě a její přikázání Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou v tomto stadiu řízení není vhodné ani z hlediska rychlosti a hospodárnosti trestního řízení, které by se tím ještě víc neúměrně prodlužovalo.

9. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 1. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru