Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Td 10/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2020

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:7.TD.10.2020.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

7 Td 10/2020-15455

USNESENÍ

Nejvyšší soud ve věci obviněného K. Š., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 77 T 7/2011, a u odvolacího Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 1 To 3/2020, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 2. 2020 návrh zúčastněné osoby ASTRA REINVEST LTD., na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Vrchnímu soudu v Olomouci neodnímá.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 3. 2015, sp. zn. 77 T 7/2011, byl obviněný K. Š. uznán vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku. Za to byl podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 101 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku bylo rozhodnuto o zabrání v rozsudku specifikovaných věcí. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. a § 229 odst. 1, 2 tr. ř. bylo rozhodnuto o nárocích poškozených na náhradu škody.

2. Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 1. 2018, sp. zn. 1 To 17/2017, byl podle § 258 odst. 1 písm. b), e), f) tr. ř. z podnětu obviněného a poškozených zrušen napadený rozsudek v celém rozsahu. Za splnění podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. bylo nově rozhodnuto tak, že obviněný byl na upraveném skutkovém podkladě opět uznán vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku a byl mu podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku uložen trest odnětí svobody v trvání devíti let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 101 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku bylo rozhodnuto o zabrání v rozsudku specifikovaných věcí. Podle § 228 odst. 1 tr. ř., § 229 odst. 1, 2 tr. ř. bylo rozhodnuto o nárocích poškozených na náhradu škody. Podle § 256 tr. ř. byla zamítnuta odvolání zúčastněné společnosti ASTRA REINVEST LTD., poškozeného a současně zúčastněné osoby R. N. a vyjmenovaných poškozených.

3. Proti rozsudku soudu druhého stupně podal obviněný dovolání, které Nejvyšší soud usnesením ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 3 Tdo 1075/2018, podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl.

4. Předseda senátu Krajského soudu v Ostravě rozhodl usnesením ze dne 29. 11. 2019, sp. zn. 77 T 7/2011 (č. l. 15427 tr. spisu), podle § 80 odst. 1 tr. ř. o vydání certifikátu GIA Report Check č. 17175180 k diamantu 1,1 ct velmi světlé našedlé modré barvy, kulatý briliant, jako příslušenství k tomuto briliantu, ohledně něhož bylo rozhodnuto o zabrání věci dle § 101 odst. 2, písm. e) tr. zákoníku, a to Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor hospodaření s majetkem státu.

5. Proti tomuto rozhodnutí podali stížnost obviněný K. Š. a zúčastněná osoba ASTRA REINVEST LTD., zastoupená advokátem Mgr. R. Kovářem. Dne 9. 1. 2020 (č. l. 15439 tr. spisu) byl Vrchnímu soudu v Olomouci předložen trestní spis sp. zn. 77 T 7/2011 k rozhodnutí o těchto stížnostech.

6. Vrchní soud v Olomouci předložil dne 4. 2. 2020 Nejvyššímu soudu trestní spis Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 77 T 7/2011, s tím, že zúčastněná osoba ASTRA REINVEST LTD., zastoupená advokátem Mgr. R. Kovářem, učinila součástí své stížnosti (na č. l. 15430 a doplnění stížnosti na č. l. 15435 tr. spisu) proti usnesení předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2019, sp. zn. 77 T 7/2011, také návrh na odnětí věci Vrchnímu soudu v Olomouci a její přikázání Vrchnímu soudu v Praze, s ohledem na nedůvěru v rozhodování Vrchního soudu v Olomouci.

7. Nejvyšší soud jako soud příslušný k rozhodnutí o návrhu zúčastněné osoby na delegaci především shledal, že zúčastněná osoba ASTRA REINVEST LTD., zastoupená advokátem Mgr. R. Kovářem, podala stížnost proti usnesení předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2019, sp. zn. 77 T 7/2011 (č. l. 15427 tr. spisu). Stížnost se nachází na č. l. 15430 tr. spisu a její doplnění na č. l. 15435 tr. spisu. V závěru doplnění stížnosti ze dne 9. 12. 2019 (na č. l. 15435 p. v. tr. spisu) učinila zúčastněná osoba návrh na postup podle § 25 tr. ř., když uvedla, že „Dále stěžovatel žádá s ohledem na nedůvěru k rozhodování Vrchního soudu v Olomouci, aby o stížnosti rozhodoval jako odvolací soud Vrchní soud v Praze“. Právní zástupce stěžovatele také uvedl, že podrobnější odůvodnění předloží soudu přímo stěžovatel, a to ve lhůtě 1 měsíce. Obsahem trestního spisu však do dne rozhodnutí Nejvyššího soudu o návrhu zúčastněné osoby na delegaci, není žádné doplnění podaného návrhu na delegaci.

8. Nejvyšší soud zhodnotil návrh zúčastněné osoby ASTRA REINVEST LTD. (na č. l. 15435 p. v. tr. spisu), a dospěl k následujícímu závěru.

9. Podle § 25 tr. ř. platí, že z důležitých důvodů může být věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. O odnětí a přikázání rozhoduje soud, který je oběma soudům nejblíže společně nadřízen. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu. K odnětí věci a jejímu přikázání jinému soudu přitom může dojít ve kterémkoliv stadiu trestního řízení.

10. V projednávané věci je zřejmé, že se daná věc nyní nachází u Vrchního soudu v Olomouci (sp. zn. 1 To 3/2020) v řízení o stížnostech obviněného a zúčastněné osoby ASTRA REINVEST LTD., proti usnesení předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2019, sp. zn. 77 T 7/2011 (č. l. 15427 tr. pisu).

11. Nejvyšší soud neshledal v návrhu důležité důvody odůvodňující tak zásadní zásah do trestního řízení, jakým je postup podle § 25 tr. ř. Zúčastněná osoba totiž neuvedla žádné konkrétní důvody či pochybnosti, kterými by odůvodnila obecně v návrhu na delegaci věci tvrzenou nedůvěru v rozhodování Vrchního soudu v Olomouci. Obecné vyslovení „nedůvěry k rozhodování Vrchního soudu v Olomouci“ bez dalšího odůvodnění nemůže být důvodem pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému. Nejvyšší soud zdůrazňuje, že důvodem ke změně místní příslušnosti soudu podle § 25 tr. ř. nemůže být pouhá nedůvěra v objektivní rozhodování soudce (popř. celého soudu). Delegace nesmí přitom být nikdy prostředkem k odnětí obviněného (obžalovaného) jeho zákonnému soudci. Nejvyšší soud navíc poukazuje na to, že vyslovení nedůvěry v rozhodování Vrchního soudu v Olomouci již bylo předmětem řízení o návrzích na delegaci věci, které podával obviněný (pozn. u Nejvyššího soudu vedeny pod sp. zn. 7 Td 14/2017, 7 Td 60/2017), přičemž Nejvyšší soud v argumentech obviněného neshledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

12. Lze uzavřít, že zúčastněná osoba ve svém návrhu na odnětí dané věci Vrchnímu soudu v Olomouci a její přikázání Vrchnímu soudu v Praze, neuvedla žádné závažné argumenty, které by byly natolik zřetelné a zřejmé, že by jednoznačně prokazovaly důvodnost jejího návrhu. Odnětí věci místně příslušnému soudu a její přikázání jinému věcně příslušnému soudu, je rozhodnutím výjimečným a znamená průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Pro takový postup musí být dány důležité důvody, které ale Nejvyšší soud neshledal.

13. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 2. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru