Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Nd 428/2000Usnesení NS ze dne 04.01.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.ND.428.2000.1

přidejte vlastní popisek

7 Nd 428/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Zdeňka Sováka ve věci řízení o opravném prostředku žalobce V. J., proti rozhodnutí žalovaného OÚ v P. - pozemkového úřadu v P. ze dne 26. 5. 2000, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 468/2000, o určení místní příslušnosti takto:

Určuje se, že opravný prostředek žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2000, čj. PÚ 1396/96-201/4-St.I, projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 5. 2000, bylo rozhodnuto tak, že se žalobci nepřiznává vlastnictví k pozemkům zapsaným v pozemkové knize k. ú. K. a v katastru nemovitostí k. ú. K., a to p. č. 327 - zast. pl., p. č. 159/2 ost. pl. a p. č. 159/1 zahrada, ost. pl. o celkové výměře 0.0871 ha dle GP č. 950-8-148-77-79080.

Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného opravný prostředek, který byl doručen Krajskému soudu v Ostravě.

Krajský soud v Ostravě předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud shledal, že věc patří do pravomoci soudů České republiky, neboť se jedná o opravný prostředek, o kterém podle § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje soud.

Podle § 246 odst. 1 o. s. ř. je věcně příslušným soudem krajský soud. Podle § 246a odst. 2 o. s. ř. je místně příslušným soudem krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud navrhovatele. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem občana soud, v jehož obvodu má občan bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje.

V posuzovaném případě chybějí podmínky místní příslušnosti soudu, neboť jak je ze spisu zřejmé, žalobce nemá v České republice bydliště, ani se zde nezdržuje. Podmínky místní příslušnosti proto chybějí, neboť žalobce nemá v České republice obecný soud.

Z důvodů shora uvedených určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc projedná a rozhodne Krajský soud v Ostravě. Při svém rozhodování vycházel Nejvyšší soud ze skutečnosti, že v obvodu Krajského soudu v Ostravě má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí má být na podkladě opravného prostředku přezkoumáváno, v obvodu tohoto soudu se také nacházejí předmětné nemovitosti a rovněž tak nelze přehlédnout ani tu skutečnost, že Krajský soud v Ostravě rozhodoval již ve věci žalobce vedené u tohoto soudu např. také pod sp. zn. 22 Ca 112/99.

Nejvyšší soud rozhodl o určení místní příslušnosti soudu podle stavu, který tu byl v době zahájení řízení o opravném prostředku /viz přechodná ustanovení, část dvanáctá zák. č. 30/2000 Sb., (hlava I, bod 2)/.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. ledna 2001

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru