Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Nd 250/2001Usnesení NS ze dne 10.10.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.ND.250.2001.1

přidejte vlastní popisek

7 Nd 250/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Zdeňka Sováka v právní věci žalobce České republiky - Okresního úřadu Pardubice, proti žalovanému F. H., o zaplacení částky 1.000,- Kč s příslušenstvím, rozhodl o návrhu Okresního soudu Praha-východ na určení, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 4 C 44/2001, takto:

Návrh Okresního soudu Praha-východ na určení místně příslušného soudu se zamítá.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byl doručen návrh Okresního soudu Praha-východ na určení, který soud věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 4 C 44/2001 projedná a rozhodne. Okresní soud poukázal na znění § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne, jdeli o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze určit.

Ze spisu Okresního soudu Praha-východ, sp. zn. 4 C 44/2001, Nejvyšší soud zjistil, že žalobce podal návrh na zaplacení částky 1.000,- Kč s příslušenstvím u Okresního soudu Praha-východ dne 2. 10. 2000. Uvedený okresní soud dne 30. 10. 2000 rozhodl ve věci platebním rozkazem pod sp. zn. Ro 600/2000. Vzhledem k tomu, že se obvodnímu soudu nepodařilo vydaný platební rozkaz žalovanému doručit, usnesením ze dne 20. 2. 2001 předmětný platební rozkaz rušil, a teprve poté začal podrobněji zjišťovat okolnosti ohledně bydliště, ev. pobytu žalovaného.

Ze zpráv založených ve spise je patrno, že žalovaný je trvale hlášen v J.- J., avšak na této adrese se již několik let nezdržuje. Na adrese Ú. nebyl žalovaný zastižen.

Na základě shora uvedených skutečností vydal Okresní soud Praha-východ dne 2. 7. 2001 usnesení sp. zn. 4 C 44/2001, kterým vyslovil svoji místní nepříslušnost a po právní moci rozhodnutí předložil spis Nejvyššímu soudu s návrhem na postup podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z přechodných a závěrečných ustanovení k zák. č. 30/2000 Sb., hlavy I (přechodná ustanovení k části první) bodu 2 vyplývá, že pro určení věcné a místní příslušnosti v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1. 1. 2001), se použijí dosavadní předpisy.

Vzhledem k výše uvedenému z ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. a § 172 odst. 2 o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2000) mj. vyplývá, že platební rozkaz nelze vydat, není-li znám pobyt odpůrce, a že místní příslušnost zkoumá soud před tím, než začne jednat o věci samé. Z těchto skutečností je zřejmé, že před vydáním platebního rozkazu byl okresní soud povinen zkoumat kromě zvláštních podmínek přípustnosti vydání platebního rozkazu také podmínky řízení, a to včetně své místní příslušnosti. Podmínku místní příslušnosti Okresní soud Praha- východ nezkoumal a po obdržení žaloby vydal platební rozkaz. Okresní soud nedostál své povinnosti, a tím založil svoji místní příslušnost.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutno návrh Okresního soudu Praha- východ zamítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. října 2001

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru