Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Nd 105/2001Usnesení NS ze dne 18.04.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:7.ND.105.2001.1

přidejte vlastní popisek

7 Nd 105/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud nadřízený v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce v právní věci žalobce P. P. (P. P.), zastoupeného JUDr. A. J., advokátem, proti žalovanému M. K., zastoupenému JUDr. J. P., advokátem, o ochranu osobnosti s požadavkem na úhradu nemajetkové újmy v penězích, o náhradě nákladů řízení, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 22/97, o námitce žalobce P. P.a ohledně podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř., kterým podle rozvrhu práce přísluší ve věci jednat a rozhodnout, nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí ve věci, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 22/97 a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 71/2001.

Odůvodnění:

V odůvodnění odvolání, podaného dne 21. 2. 2001 proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 2. 2001, č. j. 11 C 22/97 - 262, žalobce P. P. vznesl kromě jiného námitku podjatosti vůči všem soudcům Vrchního soudu v Praze. Podáním ze dne 2. 4. 2001 žalobce prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. A. J. doplnil, že jeho námitka podjatosti směřuje konkrétně proti předsedkyni senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž. a proti člence senátu tohoto soudu JUDr. Z. F. Žalobce vyslovil v této souvislosti obavu, že s ohledem na jeho kritiku, vyslovenou v průběhu řízení na adresu jmenovaných soudkyň a vzhledem k náhledu soudu na tuto kritiku je založen takový poměr těchto soudkyň k žalobci, že je ve smyslu § 14 o. s. ř. důvod pochybovat o jejich podjatosti (resp. nepodjatosti).

Spis byl s uvedenou námitkou podjatosti a s vyjádřením soudkyň JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. dne 17. 4. 2001 doručen Nejvyššímu soudu České republiky s tím, že jde o všechny soudce Vrchního soudu v Praze, kterým by podle rozvrhu práce příslušelo ve věci jednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud České republiky jako soud Vrchnímu soudu v Praze ve smyslu § 16 odst. 1 věta první o. s. ř. nadřízený neposoudil původní námitku žalobce P. P. vzhledem k obsahu citovaného doplňujícího podání jako námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze a vycházel tudíž v souladu s projevenou vůlí žalobce z toho, že podobnou námitku podjatosti je podle platné zákonné úpravy nutno a možno vztáhnout toliko na ty soudce, kteří jsou podle rozvrhu práce příslušní ve věci jednat a rozhodnout.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze přísluší v dané věci jednat a rozhodnout senátu, jehož členy jsou JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř.

Všechny tři shora uvedené soudkyně Vrchního soudu v Praze se k námitce podjatosti, uplatněné žalobcem P. P., písemně výslovně vyjádřily v zásadě v tom smyslu, že k projednávané věci ani k účastníkům řízení nemají žádný osobní vztah, na výsledku řízení nemají žádný zájem a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež by mohly vzbuzovat pochyby o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 o. s. ř. je u soudu vyššího stupně vyloučen z projednávání a rozhodování věci i soudce, který věc rozhodoval u soudu nižšího stupně.

Nejvyšší soud České republiky však dospěl k závěru, že podmínky pro vyloučení soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. ve smyslu shora citovaných ustanovení občanského soudního řádu nejsou v předmětné věci splněny. Není dán žádný konkrétní důvod k tomu, aby Nejvyšší soud dovodil jejich podjatost, přičemž za okolnost reálně vzbuzující pochybnost o nepodjatosti jmenovaných soudkyň nelze považovat ani nespokojenost žalobce P. P. s rozhodováním, popřípadě s procesním postupem Vrchního soudu v Praze, resp. jednotlivých soudkyň tohoto soudu v předchozím řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto v souladu s ust. § 14 odst. 1 a § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodl tak, že soudkyně Vrchního soudu v Praze, uvedené ve výroku tohoto usnesení, nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování v dané věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. dubna 2001

předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru