Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tz 89/2017Rozsudek NS ze dne 28.11.2017

HeslaOhrožení pod vlivem návykové látky
Upuštění od výkonu trestu
Zákaz činnosti
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:6.TZ.89.2017.1
Dotčené předpisy

§ 91 odst. 1 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

6 Tz 89/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 28. listopadu 2017 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Josefa Mazáka a JUDr. Vladimíra Veselého stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného R. S., proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 5. 2016, č. j. 52 T 244/2012-83, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 5. 2016, č. j. 52 T 244/2012-83, a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a § 91 odst. 1 tr. zákoníku v neprospěch obviněného R. S.

Napadené usnesení se zrušuje.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

1) Trestním příkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2012, č. j. 52 T 244/2012-24, byl obviněný odsouzen pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, který mu byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců a dále k trestu zákazu činnosti, spočívajícímu v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu v trvání osmnácti měsíců. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 20. 12. 2012.

2) Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 18. 2. 2013, č. j. 52 T 244/2012-29, bylo rozhodnuto, že obviněný je podle § 368 tr. ř. účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 a podle čl. IV. odst. 1 písm. b) rozhodnutí prezidenta o této amnestii se mu promíjí podmíněně odložený trest odnětí svobody. Toto usnesení nabylo právní moci dne 5. 3. 2013.

3) Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 3. 2013, č. j. 52 T 244/2012-33, byla obviněnému podle § 74 odst. 1 r. zákoníku a § 92 odst. 2 tr. zákoníku započítána do trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu v trvání osmnácti měsíců uloženého mu trestním příkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2012, č. j. 52 T 244/2012-24, doba od 22. 11. 2012 do 20. 12. 2012, tedy doba, kdy byl obviněnému řidičský průkaz zadržen a on nebyl oprávněn řídit motorové vozidlo. Toto usnesení nabylo právní moci dne 16. 3. 2013.

4) Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. 10. 2013, č. j. 52 T 244/2012-57, bylo podle § 90 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně upuštěno od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu, který byl obviněnému uložen trestním příkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2012, č. j. 52 T 244/2012-24, a podle § 90 odst. 2 tr. zákoníku byla obviněnému zkušební doba stanovena v trvání osmnáct měsíců. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4. 10. 2013.

5) Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 5. 2016, č. j. 52 T 244/2012-83, bylo rozhodnuto, že podle § 91 odst. 1 tr. zákoníku obviněný vykoná zbytek trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho durhu, který byl uložen obviněnému trestním příkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2012, č. j. 52 T 244/2012-24, od jehož výkonu bylo podmíněně upuštěno usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. 10. 2013, č. j. 52 T 244/2012-57. Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, která byla soudem druhého stupně jako opožděně podaná podle § 253 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítnuta (viz usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 6. 2016, č. j. 5 To 348/2016-88).

6) Proti usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 5. 2016, č. j.

52 T 244/2012-83, podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona, ve které poukázal na skutečnost, že okresní soud se při svém rozhodování důsledně neřídil ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř., a dále nerespektoval ustanovení § 91 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, v důsledku čehož došlo k tomu, že rozhodl o výkonu zbytku trestu zákazu činnosti až poté, co již u obviněného nastala fikce, že trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v trvání osmnácti měsíců, který mu byl uložen trestním příkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2012, č. j. 52 T 244/2012-24, a od jehož zbytku bylo podmíněně upuštěno usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. 10. 2013, č. j. 52 T 244/2012-57, které téhož dne nabylo právní moci, vykonal. Z výše uvedeného důvodu ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 5. 2016, č. j. 52 T 244/2012-83, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovení § 91 odst. 1, 3 tr. zákoníku v neprospěch obviněného R. S., a dále aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil a dále zrušil i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

7) Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející a shledal, že zákon byl porušen.

8) V souvislosti s problematikou, která má být podanou stížností pro porušení zákona řešena, je potřebné nejprve zmínit základní teoretická východiska.

9) Podle § 2 odst. 5 tr. ř. postupují orgány činné v trestním řízení v souladu se svými právy a povinnosti uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran, tak aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

10) Podle § 2 odst. 6 tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

11) Podle 91 odst. 3 tr. zákoníku u podmíněně propuštěného nebo u odsouzeného, u něhož se podmíněně upustilo od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se má za to, že trest byl vykonán dnem, kdy došlo k podmíněnému propuštění nebo nabylo právní moci rozhodnutí, že se podmíněně upustí od výkonu zbytku vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, také tehdy, neučiní-li soud bez jeho viny do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1.

12) V předmětné trestní věci je tedy podstatné zjištění, že usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. 10. 2013, č. j. 52 T 244/2012-57, bylo podle § 90 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně upuštěno od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu, který byl obviněnému uložen trestním příkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2012, č. j. 52 T 244/2012-24, a podle § 90 odst. 2 tr. zákoníku byla obviněnému zkušební doba stanovena v trvání osmnáct měsíců. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4. 10. 2013.

13) Jestliže byla zkušební doba stanovena v trvání osmnácti měsíců od 4. 10. 2013, uplynula dne 4. 4. 2015. Ze spisové dokumentace vyplývá, že v průběhu roku 2014 a 2015 činil soud prvního stupně úkony ke zjištění chování obviněného ve zkušební době, avšak žádné rozhodnutí ve smyslu § 91 odst. 1 tr. zákoníku nevydal. Usnesení, které by konstatovalo, že se obviněný ve zkušební době neosvědčil a že vykoná zbytek trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu, který byl obviněnému uložen trestním příkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2012, č. j. 52 T 244/2012-24, nebylo vydáno do dne 4. 4. 2016. V souvislosti s tímto dnem (4. 4. 2016) je potřebné uvést, že zkušební doba, která byla stanovena v trvání osmnácti měsíců, uplynula 4. 4. 2015, v důsledku čehož lhůta stanovená zákonem pro rozhodnutí soudu o osvědčení či nařízení výkonu zbytku trestu zákazu činnosti uplynula 4. 4. 2016. Ze spisu Okresního soudu v Chomutově je zřejmé, že tento soud veřejné zasedání o rozhodování podle § 91 odst. 1 tr. zákoníku a § 350 odst. 2 tr. ř. nařídil sice 4. 3. 2016, ale až na 6. 4. 2016, tedy již na termín po lhůtě uvedené v § 91 odst. 3 tr. ř., který jednoznačně stanoví fikci osvědčení v případě, že „soud neučiní bez viny obviněného do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1“. Výrok o tom, že obviněný vykoná zbytek trestu byl vyhlášen až usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 5. 2016, č. j. 52 T 244/2012-83, tedy po uplynutí jednoroční lhůty stanovené v § 91 odst. 3 tr. zákoníku, přičemž byla splněna také podmínka, že obviněný na tom, že nebylo ve stanovené lhůtě rozhodnuto neměl vinu. Jak vyplynulo ze spisu Okresního soudu v Chomutově, obviněný se v místě svého bydliště po celou dobu zdržoval, což je zřejmé z důkazů, které měl soud k dispozici.

14) S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy bylo prokázáno, že bez viny obviněného nebylo o [ne]osvědčení obviněného rozhodnuto ve lhůtě stanovené v § 91 odst. 3 tr. ř., musel Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovit porušení zákona jednak v § 2 odst. 5, 6 tr. ř., neboť soud prvního stupně si neujasnil (případně přehlédl) konec lhůty pro rozhodnutí o [ne]osvědčení v předmětné věci a k uvedenému rozhodnutí (v zákonem stanovené lhůtě) neměl veškeré potřebné důkazy, jednak v ustanovení § 91 odst. 1 tr. ř., neboť toto ustanovení bylo nesprávně aplikováno, přičemž k porušení zákona došlo v neprospěch obviněného. Nejvyšší soud proto musel podle § 269 odst. 2 tr. ř. usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 11. 5. 2016, č. j. 52 T 244/2012-83, kterým bylo rozhodnuto, že podle § 91 odst. 1 tr. zákoníku obviněný vykoná zbytek trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho durhu uložený obviněnému trestním příkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 5. 12. 2012, č. j. 52 T 244/2012-24, od jehož výkonu bylo podmíněně upuštěno usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. 10. 2013, č. j. 52 T 244/2012-57, zrušit a dále zrušit i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Poučení: : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2017

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru