Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tz 31/2013Rozsudek NS ze dne 24.07.2013

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:6.TZ.31.2013.1
Dotčené předpisy

§ 146 odst. 2 písm. a) tr. ř.

§ 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tz 31/2013-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 24. července 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Ivo Kouřila a JUDr. Vladimíra Veselého stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. H.proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu ze dne 25. 2. 2013, č. j. 3 ZT 4/2013-20, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu ze dne 25. 2. 2013, č. j. 3 ZT 4/2013-20, a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. v neprospěch obviněného J. H.

Napadené usnesení se zrušuje.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Krajskému státnímu zástupci v Plzni se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením policejního orgánu PČR, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru Cheb, 2. Oddělení obecné kriminality SKPV, bylo dne 14. 1. 2013, pod č. j. KRPK-108222-45/TČ-2012-190272 zahájeno podle § 160 odst. 1 tr. ř. trestní stíhání obviněných J. H. pro zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a přečin podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku a J. P. pro přečin nepřekažení trestného činu podle § 367 odst. 1 tr. zákoníku.

Prostřednictvím obhájce podal obviněný J. H. proti shora uvedenému usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost, která byla usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu ze dne 25. 2. 2013, pod č. j. 3 ZT 4/2013-20, jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta.

Proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu ze dne 25. 2. 2013, pod č. j. 3 ZT 4/2013-20, podal ve prospěch obviněného ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona. V podané stížnosti pro porušení zákona poukázal na to, že ze spisového materiálu vyplývá, že na základě písemného pokynu státní zástupkyně ze dne 7. 1. 2013, č. j. 3 ZN 1329/2012-16, který byl vydán ke sp. zn. PČR, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru Cheb, 2. Oddělení obecné kriminality SKPV, č. j. KRPK-108222/TČ-2012-190272, bylo dne 14. 1. 2013, podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obou obviněných pro trestné činy shora uvedené. Ministr spravedlnosti je toho názoru, že v daném případě se státní zástupkyně důsledně neřídila ustanovením § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. když zamítla jako nedůvodnou stížnost obviněného J. H. proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Vzhledem k tomu ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil porušení zákona v neprospěch obviněného usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu ze dne 25. 2. 2013, č. j. 3 ZT 4/2013-20, a to v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. a v ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., aby zrušil všechna případná rozhodnutí na něj obsahově navazující, pokud zrušením pozbyla podkladu a podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Plzni, aby stížnost obviněného J. H. projednal a rozhodl o ní.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a shledal, že zákon byl porušen.

Ze spisu vyplývá, že státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu dne 7. 1. 2013, č. j. 3 ZN 1329/2012-16, vydala pokyn ke sp. zn. PČR, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru Cheb, 2. Oddělení obecné kriminality SKPV, č. j. KRPK-108222/TČ-2012-190272, když v uvedeném pokynu uvedla, aby policejní komisař zahájil trestní stíhání podezřelých J. H. pro zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a J. P. pro přečin nepřekažení trestného činu podle § 367 odst. 1 tr. zákoníku.

Na základě tohoto pokynu pak policejní orgán dne 14. 1. 2013 pod č. j. KRPK-108222-45/TČ-2012-190272 zahájil podle § 160 odst. 1 tr. ř. trestní stíhání obviněných J. H. pro zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a přečin podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku a J. P. pro přečin nepřekažení trestného činu podle § 367 odst. 1 tr. zákoníku. Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo obviněnému J. H. doručeno dne 17. 1. 2013 a jeho obhájci dne 8. 2. 2013. Proti tomuto usnesení podal obviněný prostřednictvím obhájce dne 12. 2. 2013 stížnost, kterou státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu zamítla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou, když policejní komisař podané stížnosti obviněného nevyhověl.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

V tomto konkrétním případě je ze spisového materiálu zřejmé, že pokyn k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného J. H. (také spoluobviněného J. P.) vydala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu, a státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu také posléze rozhodla i o stížnosti obviněného J. H., kterou proti předmětnému usnesení o zahájení trestního stíhání podal, namísto toho, aby spis i s podanou stížností předložila k rozhodnutí nadřízenému státnímu zástupci, tj. Krajskému státnímu zástupci v Plzni. Tím evidentně porušila výše citované ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. a v důsledku toho je nezákonným i napadené usnesení, jímž byla podaná stížnost obviněného zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu ze dne 25. 2. 2013, č. j. 3 ZT 4/2013-20, a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 146 odst. 2 písm. a) a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. v neprospěch obviněného J. H. Z tohoto důvodu citované usnesení podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil, jakož zrušil i všechna další navazující rozhodnutí, která touto změnou pozbyla svého podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. pak předmětná věc byla přikázána Krajskému státnímu zástupci v Plzni, aby ji v potřebném rozsahu projednal a rozhodl. To jinými slovy znamená, že bude rozhodnuto o důvodnosti stížnosti, kterou obviněný J. H. podal proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání (srov. přiměřeně rozhodnutí č. 14/1973 Sb. rozh. trest., a usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 204/2003).

Poučení: : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. července 2013

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru